Skip to main content

5 Ffordd at Les

Camau syml y gallwch eu cymryd i wella eich lles meddyliol

Pum Fford at Les Gwent

5 ffordd i wella eich lles meddyliol

Darllen mwy amYmgyrch #5Diwrnod5Ffrodd!

Mae pump cam y gall pawb ohonom eu cymryd er mwyn diogelu a gwella ein lles meddyliol. Yr enw arnynt yw’r Pum Ffordd at Les.

Fe’u datblygwyd gan y Sefydliad Economeg Newydd. Cewch ragor o wybodaeth amdanynt yma.

Y Pum Ffordd at Les yw:

  1. Cysylltu
  2. Bod yn Fywiog
  3. Bod yn Sylwgar
  4. Dal ati i Ddysgu
  5. Rhoi

 

 

Father and son holding hands and walking in the countryside
Pum Fford at Les Gwent

1. Cysylltu

Cawn fudd cadarnhaol a theimladau da wrth gysylltu â phobl o’n cwmpas. Efallai y bydd hi weithiau’n anoddach nag arfer i gadw mewn cysylltiad â phobl rydym yn poeni amdanynt ac efallai y bydd angen i ni ddod o hyd i ffyrdd newydd i aros mewn cysylltiad.

Pum Fford at Les Gwent

2. Bod yn Fywiog

Mae bod yn fywiog yn dda ar gyfer ein cyrff a’n meddyliau. Mae gweithgarwch rheolaidd yn helpu i leihau straen a gorbryder, yn rhoi hwb i’r hyder ac yn gwella lefelau egni. Mae llawer o weithgareddau am ddim i’w cael, dan do ac yn yr awyr agored, megis cerdded, beicio, garddio ac ioga. Mae’n bwysig dod o hyd i rywbeth rydych yn ei fwynhau ac sy’n addas ar gyfer eich gallu ac unrhyw gyflyrau iechyd a allai fod gennych.

Dim yn siŵr lle i ddechrau?

Pum Fford at Les Gwent

3. Bod yn Sylwgar

Gall rhoi mwy o sylw i’r presennol, eich meddyliau a’ch teimladau, eich corff a’r byd o’ch cwmpas, helpu i wella eich lles meddyliol. Mae enghreifftiau’n cynnwys eistedd yn dawel i wylio’r cymylau, rhoi sylw i’ch anadlu, neu arafu i lawr a sylwi go iawn ar y bwyd yr ydych yn ei fwyta. Yr enw a roddir ar y dull hwn yn aml yw Ymwybyddiaeth Fyfyriol.

Pum Fford at Les Gwent

4. Dal ati i Ddysgu

Gall dysgu rhywbeth newydd wella ein hyder. Rydym yn argymell gosod tasg i’ch hun y byddwch yn mwynhau ei chyflawni, megis:

  • Ymgymryd â her newydd i wneud neu drwsio rhywbeth
  • Ail-gydio mewn hen hobi sy’n eich herio, boed hynny’n ysgrifennu storïau, coginio, gwnïo, garddio neu chwarae gemau bwrdd
  • Rhoi cynnig ar gwrs ar-lein, mae digon o rai i’w cael am ddim
Pum Fford at Les Gwent

5. Rhoi

Mae gwneud rhywbeth da dros ffrind, neu ddieithryn, yn fwy na dim ond bod yn dda iddynt hwy. Mae bod yn garedig i eraill yn helpu i leihau eich teimlad chi o straen a gorbryder. Nid yw gwên neu ddweud ‘helo’ wrth rywun yn costio dim ac mae’n gwneud i bobl deimlo’n gysylltiedig. Gall gweithredoedd bychan o garedigrwydd, megis helpu rhywun gyda’u siopa neu dreulio amser yn gwrando ar rywun, helpu’r rheini sy’n derbyn ac yn rhoi i deimlo’n dda.

Ymgyrch #5Diwrnod5Ffrodd

Mae Melo yn cynnal her Haf drwy gydol misoedd Gorffennaf ac Awst er mwyn hyrwyddo’r 5 Ffordd at Les. Yr her #5Diwrnod5Ffrodd yw gwneud cymaint o’r 5 Ffordd at Les ag y gallwch mewn 5 diwrnod.Gallwch wneud cyn lleied neu gymaint ag yr ydych yn ei ddymuno.

Am ragor o wybodaeth ac awgrymiadau yn y dyfodol, edrychwch ar ein blog diweddaraf: Ymgyrch #5Diwrnod5Ffrodd!

Lawrlwythwch eich dyddiadur #5Diwrnod5Ffrodd er mwy cofnodi’r hyn rydych yn ei wneud a sut rydych yn teimlo wedi hynny!

Padlet Pum Ffordd

Rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw Cymunedau Digidol Cymru: Hyder Digidol, Iechyd a Lles (DCW: DCHW) sy’n helpu pobl i ddysgu sgiliau TG, i fynd ar-lein a defnyddio technoleg ddigidol. Yn ogystal â helpu pobl sy’n gwbl newydd i’r byd ar-lein, mae’r rhaglen yn cefnogi pobl i ddefnyddio technoleg er mwyn helpu i wella eu hiechyd a’u lles.

Datblygwyd y padlet i gyd-fynd â’r Pum Ffordd at Les. Mae yna ystod eang o adnoddau y gellir eu defnyddio i gadw pobl yn brysur mewn amrywiol ffyrdd.

Pum Fford at Les Gwent

5 Ffordd at Les

Adnoddau i’w lawrlwytho

Rhannu

Os ydych yn teimlo bod y wefan neu unrhyw rai o’r adnoddau yn ddefnyddiol, rhannwch hwy gyda’ch teulu a ffrindiau.

Defnyddiwch y dolenni isod i’n dilyn ar gyfryngau cymdeithasol.

Wellbeing Leaf Icon

Cyrsiau Lles

Darganfod grym dysgu a’r hyn y gall ei wneud, nid dim ond i’ch iechyd meddwl, ond i iechyd meddwl y rheini sydd o’ch cwmpas.

Darganfod cyrsiau lles →