Skip to main content

Pobl sydd ag Anabledd Dysgu

Ffynonellau cefnogaeth ac adnoddau lles ar gyfer pobl sydd ag anabledd dysgu

Resources for people with learning disabilities
Eicon Ap Beyond Words

Beyond Words

Mae’r ap hwn yn darparu llyfrgell gynhwysfawr o storïau lluniau i gefnogwyr, sy’n rhoi cyfleoedd i bobl sydd ag anableddau dysgu ddeall sefyllfaoedd yn well, gwneud penderfyniadau gwybodus, archwilio eu teimladau a’u hemosiynau, a rhannu eu profiadau eu hunain. Dylai plant ac oedolion sy’n agored i niwed gael eu cefnogi bob amser wrth edrych ar yr ap BW Story.

Lawrlwytho Ap Beyond Words ar Apple Store

Lawrlwytho Ap Beyond Words ar Apple Store

Lawrlwytho Ap Beyond Words ar Google Play

Lawrlwytho Ap Beyond Words ar Google Play
Eicon Ap Daylio

Ap Daylio

Gall yr ap hwn eich helpu i gadw golwg ar sut rydych chi’n teimlo a’ch helpu chi i ddod i adnabod eich hun fel y gallwch wneud mwy o bethau rydych chi’n eu mwynhau.

Lawrlwytho Ap Daylio ar Apple Store

Lawrlwytho Ap Daylio ar Apple Store

Lawrlwytho Ap Daylio ar Google Play

Lawrlwytho Ap Daylio ar Google Play
raffig Canllawiau Hawdd eu Deall

Canllawiau hawdd eu deall

Efallai y byddwch am edrych ar y daflen hon gyda rhywun rydych yn ymddiried ynddo/ynddi, megis gweithiwr gofal iechyd.

Canllawiau hawdd eu deall

Taflenni hawdd eu deall ar gyfer; Cam-drin, Alcohol, Dicter, Pryder, Pan fo Rhywun yn Marw, Dementia, Iselder, Cam-drin Domestig, Anhwylderau Bwyta, Sut i Ymlacio, OCD Obsesiynau a Gorfodaethau, Panig a Phyliau o Banig, Hunan-niweidio, Dyddiadur Cysgu, Cysgu.

Gweld taflenni hawdd eu deall →

Feeling Down: Looking After My Mental Health

Mae Feeling Down – Looking After My Mental Health yn ganllaw hawdd ei ddarllen i bobl sydd ag anableddau dysgu. Gellir ei ddefnyddio gyda neu heb gefnogaeth. Yn y canllaw hwn ceir cyngor a gwybodaeth ynglŷn â sut i ofalu am eich hun a chael y gorau o fywyd. Mae’r canllaw mewn 5 rhan.

Ar gael yn Saesneg yn unig.

Young woman looking at a laptop

Fforwm Cymru Gyfan

Mae Fforwm Cymru Gyfan yn cynrychioli barn Rhieni a Gofalwyr pobl ag anableddau dysgu yn genedlaethol, ar y cyd ac fel unigolion.

Ar gael yn Saesneg yn unig.

Family of three hugging

Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan

Mae Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn sefydliad a arweinir gan ddynion a menywod sydd ag anabledd dysgu.

Two people holding hands

Ymddygiad Heriol

Gwybodaeth am ymddygiad heriol a materion cysylltiedig. Amrywiaeth o daflenni gwybodaeth, pecynnau a DVDau.

Ar gael yn Saesneg yn unig.

Two people handing hands across a table

Anabledd Dysgu Cymru

Elusen genedlaethol yw Anabledd Dysgu Cymru. Ar ar ei gwefan gallwch ddod o hyd i gyngor a gwybodaeth gan gynnwys deunyddiau hawdd eu darllen.

Two children smiling and laughing at each other

Mencap Cymru

Mae Mencap Cymru yn elusen genedlaethol sydd â llinell gymorth, sy’n cynnig cyngor, yn rhoi arweiniad i chi o ran eich hawliau yn ogystal â gwybodaeth a chefnogaeth.

Young man reading notes and listening to music

Adnoddau iechyd meddwl eraill

Gallwch archwilio rhagor o’n hadnoddau lles meddyliol isod

Mindfulness Graphic

Ymwybyddiaeth Fyfyriol

Darganfod grym ymwybyddiaeth fyfyriol – ffordd i ymateb i bwysau bob dydd bywyd mewn modd tawelach.

Rhagor o wybodaeth →

People with memory problems graphic

Pobl sydd â Phroblemau gyda’r Cof

Ystod eang o wybodaeth ar gyfer unrhyw un yr effeithir arnynt gan broblemau cysylltiedig â’r cof.

Rhagor o wybodaeth →

Information Book Graphic

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Gwefannau defnyddiol ychwanegol sy’n cynnwys gwybodaeth a chyngor i ofalu am eich lles meddyliol.

Rhagor o wybodaeth →

Ymwadiad

Darllenwch ein hymwadiad sy’n ymwneud ag adnoddau allanol.