Skip to main content

Cefnogaeth Ychwanegol

Cymorth ychwanegol gyda’ch lles meddyliol

Graffig Menyw wrth Liniadur Gwybodaeth Ddefnyddiol

Weithiau efallai y bydd angen rhagor o gymorth ar bobl i ganfod beth yw’r broblem neu i ddod o hyd i’r ateb gorau. Weithiau mae’n anodd meddwl yn glir a gwneud penderfyniadau da, neu barhau wedi’ch ysgogi i wneud newidiadau. Mae yna wasanaethau a phobl a fydd yn gallu eich helpu i gymryd y camau cyntaf hynny, eich arwain yn y cyfeiriad cywir a’ch cefnogi i wella eich lles meddyliol, os bydd angen hynny arnoch. Nid oes yn rhaid i chi wneud hyn ar eich pen eich hun (dim ond bod yn barod i weithio gyda rhywun a allai helpu). Y cam cyntaf yw dod o hyd i rywun i’ch helpu.

Dyma’r opsiynau:

Isod mae dolenni i ffynonellau cefnogaeth leol ar gyfer eich lles meddyliol, gan gynnwys sefydliadau adfer iechyd meddwl, gwasanaethau cefnogi teuluoedd, ac ystod eang o weithgareddau lles cymunedol a allai fod yn ddefnyddiol i chi.

Hunangymorth dan Arweiniad

Monitro Gweithredol Mind

Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu chwe wythnos o hunangymorth dan arweiniad ar gyfer gorbryder, iselder, hunan-barch a mwy.

I ddechrau arni, sgwrsiwch â’ch meddyg teulu, unrhyw weithiwr iechyd proffesiynol arall neu cofrestrwch yn uniongyrchol yma:

Logo Mind

Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol yng Ngwent

Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent (GDAS)

GDAS yw’r gwasanaeth cyffuriau ac alcohol cymunedol ar gyfer oedolion yng Ngwent. Mae GDAS, consortiwm sy’n cynnwys Kaleidoscope, Barod a G4S, yn gweithio gydag unrhyw un dros 18 oed sydd â phroblem Cyffuriau neu alcohol a’u teulu/anwyliaid. Gall unrhyw un atgyfeirio ei hun ar gyfer cymorth gan GDAS. Mae’r gwasanaeth am ddim ac nid oes angen atgyfeiriad gan weithiwr proffesiynol, megis meddyg, er mwyn cael mynediad ato.

Logo GDAS Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent

Mae GDAS yn darparu ystod o wasanaethau, gan gynnwys:

  • Tîm clinigol sy’n cynnig gwasanaethau megis dadwenwyno alcohol neu bresgripsiynu methadon 
  • Cyfnewid nodwyddau er mwyn darparu offer glân a chymryd eitemau sydd wedi cael eu defnyddio 
  • Gwasanaeth Teulu a Gofalwyr i gefnogi anwyliaid pobl sydd â phroblemau cyffuriau neu alcohol 
  • Tîm Allgymorth Grymusol i weithio yn y gymuned gyda’r rheini sy’n ei chael hi’n fwyaf anodd i gyrchu gwasanaethau 
  • Tîm Ymadfer er mwyn helpu pobl i ailgysylltu â’u cymunedau pan fyddant wedi sefydlogi yn y newidiadau y maent wedi’u gwneud 

Ewch i gdas.wales, ebostiwch [email protected] neu ffoniwch 0333 999 3577 i gael cymorth gennym ni. 

Cysylltwyr Cymunedol

Mae Cysylltwyr Cymunedol yn gweithio gydag unigolion, grwpiau a sefydliadau ledled yr ardal i ddarparu gwybodaeth a chyngor am gefnogaeth, eich helpu i ddod o hyd i weithgareddau yn eich ardal a’ch helpu i gyfarfod â mwy o bobl yn eich cymuned.

Nod Cysylltwyr Cymunedol yw:

  • Hybu lles
  • Lleihau ynysigrwydd cymdeithasol
  • Helpu pobl i deimlo’n rhan o’u cymuned
  • Hybu annibyniaeth
  • Darparu gwybodaeth a chyngor ynglŷn â grwpiau cymunedol a gweithgareddau addas
Young muslim couple on digital devices

Cefnogaeth gan feddygfa eich meddyg teulu

Os ydych chi’n teimlo bod angen cefnogaeth barhaus arnoch er mwyn gwella eich lles meddyliol yna efallai y bydd angen cefnogaeth broffesiynol arnoch gan y GIG. Bydd hyn am ddim a byddwch yn gallu cyrchu’r help hwn ym meddygfa eich meddyg teulu. Gofynnwch a oes Ymarferydd Lles Seicolegol wedi’i leoli yn eich meddygfa. Os nad oes, yna gall eich meddyg teulu ddarparu cefnogaeth.

PDF File
Poster PWP

Gweld y gwasanaethau iechyd a lles meddyliol sydd ar gael ym meddygfa eich meddyg teulu.

Lawrlwytho nawr ↓

Beth yw Ymarferydd Lles Seicolegol?

Ymarferwyr iechyd meddwl profiadol yw ymarferwyr lles seicolegol (PWP). Maen nhw’n bwynt cyswllt cyntaf da ar gyfer pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl mwyn i gymedrol. Maent yn deall ystod eang o gyflyrau iechyd meddwl a’r hyn all helpu. Cawsant eu cyflwyno i nifer o feddygfeydd meddygon teulu BIP AB yn 2021. Mae rhai PWP yn cynnig apwyntiadau ym meddygfa’r meddyg teulu a bydd rhai’n gweithio o bell (drwy gyfrifiadur neu dros y ffôn).

Bydd apwyntiadau PWP yn para hyd at 45 munud a’u nod yw helpu pobl i wneud synnwyr o’u pryderon a phrofiadau anodd neu ddryslyd. Bydd PWP yn rhoi gwybodaeth i chi am y broblem ac yn dangos i chi sut i reoli’r profiadau hyn yn well. Gallwch ddysgu ar eich pen eich hun, neu gyda chefnogaeth gan wasanaeth arall.

Nid yw PWP wedi’u hyfforddi’n feddygol, ac felly ni allant gynnig unrhyw gyngor ynglŷn â meddyginiaeth. Ni allant chwaith gynnig diagnosis a chwnsela. Byddant yn eich helpu i feddwl beth sydd ei angen arnoch, beth sydd angen i chi ei wneud a’ch helpu i greu cynllun. Os ydych yn rhoi cynnig ar rywbeth ac nad yw’n gweithio, gallwch fynd i siarad â PWP unwaith eto a chreu cynllun newydd.

Rydym yn darparu’r adnoddau sydd eu hangen arnoch i ofalu am eich lles meddyliol

Fodd bynnag, os ydych chi’n teimlo bod angen cymorth brys arnoch nawr, defnyddiwch y cysylltiadau yn y ddolen isod.

Flourish Graphic

Adnoddau iechyd meddwl eraill

Gallwch archwilio rhagor o’n hadnoddau lles meddyliol isod

Mental Wellbeing Apps Graphic

Apiau

Gwneud defnydd o apiau iechyd meddwl er mwyn gwella eich lles meddyliol a darparu cefnogaeth ychwanegol pan fydd ei hangen arnoch.

Rhagor o wybodaeth →

Audio & Video Graphic

Sain a Fideo

Adnoddau sain a fideo i’ch helpu i ganfod pethau syml y gallwch eu gwneud i ofalu am eich lles meddyliol.

Rhagor o wybodaeth →

Books and Leaflets Graphic

Llyfrau a Thaflenni

Darganfod llyfrau a argymhellir i’ch helpu i ofalu am eich iechyd a’ch lles.

Rhagor o wybodaeth →