Skip to main content

Cefnogaeth Ychwanegol

Cymorth ychwanegol gyda’ch lles meddyliol

Graffig Menyw wrth Liniadur Gwybodaeth Ddefnyddiol

Hunangymorth dan Arweiniad

Monitro Gweithredol Mind

Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu chwe wythnos o hunangymorth dan arweiniad ar gyfer gorbryder, iselder, hunan-barch a mwy.

I ddechrau arni, sgwrsiwch â’ch meddyg teulu, unrhyw weithiwr iechyd proffesiynol arall neu cofrestrwch yn uniongyrchol yma:

Logo Mind

Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol yng Ngwent

Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent (GDAS)

GDAS yw’r gwasanaeth cyffuriau ac alcohol cymunedol ar gyfer oedolion yng Ngwent. Mae GDAS, consortiwm sy’n cynnwys Kaleidoscope, Barod a G4S, yn gweithio gydag unrhyw un dros 18 oed sydd â phroblem Cyffuriau neu alcohol a’u teulu/anwyliaid. Gall unrhyw un atgyfeirio ei hun ar gyfer cymorth gan GDAS. Mae’r gwasanaeth am ddim ac nid oes angen atgyfeiriad gan weithiwr proffesiynol, megis meddyg, er mwyn cael mynediad ato.

Logo GDAS Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent

Mae GDAS yn darparu ystod o wasanaethau, gan gynnwys:

  • Tîm clinigol sy’n cynnig gwasanaethau megis dadwenwyno alcohol neu bresgripsiynu methadon 
  • Cyfnewid nodwyddau er mwyn darparu offer glân a chymryd eitemau sydd wedi cael eu defnyddio 
  • Gwasanaeth Teulu a Gofalwyr i gefnogi anwyliaid pobl sydd â phroblemau cyffuriau neu alcohol 
  • Tîm Allgymorth Grymusol i weithio yn y gymuned gyda’r rheini sy’n ei chael hi’n fwyaf anodd i gyrchu gwasanaethau 
  • Tîm Ymadfer er mwyn helpu pobl i ailgysylltu â’u cymunedau pan fyddant wedi sefydlogi yn y newidiadau y maent wedi’u gwneud 

Ewch i gdas.wales, ebostiwch [email protected] neu ffoniwch 0333 999 3577 i gael cymorth gennym ni. 

Adnoddau iechyd meddwl eraill

Gallwch archwilio rhagor o’n hadnoddau lles meddyliol isod

Mental Wellbeing Apps Graphic

Apiau

Gwneud defnydd o apiau iechyd meddwl er mwyn gwella eich lles meddyliol a darparu cefnogaeth ychwanegol pan fydd ei hangen arnoch.

Rhagor o wybodaeth →

Audio & Video Graphic

Sain a Fideo

Adnoddau sain a fideo i’ch helpu i ganfod pethau syml y gallwch eu gwneud i ofalu am eich lles meddyliol.

Rhagor o wybodaeth →

Books and Leaflets Graphic

Llyfrau a Thaflenni

Darganfod llyfrau a argymhellir i’ch helpu i ofalu am eich iechyd a’ch lles.

Rhagor o wybodaeth →