Skip to main content

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Gwefannau sy’n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am les meddyliol

Useful Information Lady at Laptop Graphic

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Mae’r gwefannau canlynol yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a chyngor ynglŷn â gofalu am eich lles meddyliol.

Y Sefydliad Iechyd Meddwl

Mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl wedi cynhyrchu gwybodaeth ac adnoddau er mwyn helpu pobl i ofalu am eu lles meddyliol yn ystod y pandemig COVID-19. Maent ar gael mewn ieithoedd eraill hefyd.

Young woman looking at laptop

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Nod ymgyrch ‘Sut wyt ti?’ Iechyd Cyhoeddus Cymru yw cefnogi pobl Cymru i ofalu am eu lles. Ceir gwybodaeth am y meysydd canlynol:

  • Pam fod fy lles meddyliol yn bwysig?
  • Sut i ofalu am eich lles
  • Sut i gael cefnogaeth

I gael gwybodaeth mewn dulliau hygyrch ac mewn gwahanol ieithoedd ewch i: Aros yn Iach Gartref.

Two people talking on a walk outdoors

Mind Cymru

Mae Mind Cymru wedi darparu gwybodaeth ymarferol a chefnogaeth i ddiogelu lles meddyliol yn ystod y pandemig COVID-19.

Man looking at laptop in office

GIG

Os ydych chi’n teimlo dan straen, yn orbryderus neu’n isel eich ysbryd, neu dim ond am deimlo’n hapusach, gall gwefan y GIG helpu. Gallwch gael gafael ar ganllawiau sain lles meddyliol am ddim a fydd yn gallu helpu gyda hwyliau isel, gorbryder, problemau cysgu a mwy.

Mae yna hefyd gyngor defnyddiol os ydych yn aros gartref oherwydd y coronafeirws.

Cefnogaeth gan elusen iechyd meddwl

Boed eich bod yn poeni amdanoch eich hun neu am un o’ch anwyliaid, gall yr elusennau, sefydliadau a grwpiau cymorth iechyd meddwl hyn gynnig cyngor arbenigol.

Llinellau Cymorth Iechyd Meddwl

I weld y llinellau cymorth iechyd meddwl ewch i wefan GIG y DU.

Two people holding hands

Llywodraeth Cymru

Ar wefan Llywodraeth Cymru ceir cyngor ar sut y gallwch ofalu am eich lles.

Mae Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi lansio adnoddau hunangymorth digidol er mwyn cynorthwyo i gefnogi iechyd a lles meddyliol pobl. Mae adrannau penodol ar gyfer pobl ifanc, pobl sydd â phroblemau gyda’r cof a phobl sydd ag anableddau dysgu.

Mae adnoddau’n cynnwys cyrsiau ar-lein, apiau, gwefannau a llyfrau.

Young woman looking at laptop

Cymunedau Digidol Cymru

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn helpu pobl i fynd ar-lein lle ceir llawer o adnoddau i gynorthwyo pobl drwy’r pandemig COVID. Mae pum padlet ar-lein i chi eu defnyddio a’u rhannu gyda ffrindiau, teulu a chydweithwyr er mwyn cynorthwyo pobl i aros wedi’u cysylltu, yn ddiogel ac yn iach yn ystod y pandemig:

Young woman sat on a bed whilst looking at laptop
Rhannu’r adnoddau lles meddyliol hyn gydag eraill

Os ydych yn teimlo bod yr adnoddau hyn yn ddefnyddiol rhannwch y wybodaeth hon mor eang â phosibl.

Adnoddau iechyd meddwl eraill

Gallwch archwilio rhagor o’n hadnoddau lles meddyliol isod

Pum Fford at Les Gwent

5 Ffordd at Les

Darganfod y pum cam y gall pawb ohonom eu cymryd i ddiogelu a gwella ein lles meddyliol.

Rhagor o wybodaeth →

Additional Support Heart Icon

Cefnogaeth Ychwanegol

Deunyddiau hunangymorth ychwanegol ar gyfer pryder, iselder, hunan-barch a mwy.

Rhagor o wybodaeth →

Mental Wellbeing Apps Graphic

Apiau

Gwneud defnydd o apiau iechyd meddwl er mwyn gwella eich lles meddyliol a darparu cefnogaeth ychwanegol pan fydd ei hangen arnoch.

Rhagor o wybodaeth →

Ymwadiad

Darllenwch ein hymwadiad sy’n ymwneud ag adnoddau allanol.