Skip to main content

Ymwybyddiaeth Fyfyriol

Gwneud yn siŵr eich bod yn cymryd amser i aros a sylwi ar y pethau bach

Graffig ymwybyddiaeth fyfyriol

Beth yw Ymwybyddiaeth Fyfyriol?

Fel bodau dynol, rydym yn treulio llawer o amser yn hel meddyliau am y gorffennol neu’n poeni am y dyfodol.

Mae ymwybyddiaeth fyfyriol yn ffordd o roi sylw i, a gweld yn glir beth sy’n digwydd yn ein bywydau ar hyn o bryd.

Mae ymwybyddiaeth fyfyriol yn ein helpu i ymateb i bwysau bywyd mewn modd tawelach sy’n llesol i’n calon, ein pen a’n corff. Er bod ymwybyddiaeth fyfyriol wedi’i wreiddio yn y gorffennol, erbyn hyn deallir yn dda fanteision ymwybyddiaeth fyfyriol a myfyrdod. Mae ymchwil wedi gweld cysylltiad cryf rhwng ymwybyddiaeth fyfyriol a myfyrdod er mwyn lleihau straen.

Gall ymwybyddiaeth fyfyriol fod yn ddefnyddiol gyda’r cyflyrau canlynol:

  • gorbryder
  • iselder
  • staen
  • lludded
  • poen cronig
  • symptomau corfforol heb ddiagnosis meddygol
  • anawsterau cysgu
  • rheoli dicter

I gael rhagor o wybodaeth am ymwybyddiaeth fyfyriol ewch i wefan y GIG.

Elderly man holding a baby in the air and smiling

Llawlyfr Ymwybyddiaeth Ofalgar

Mae’r canllaw hunangymorth hwn ar gyfer gweithgareddau ymwybyddiaeth ofalgar dyddiol y byddech o bosibl yn dymuno rhoi cynnig arnynt. Gellir ei ddefnyddio ar ei ben ei hun neu gyda’r fideos sydd ar gael isod.

Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

PDF File
Llawlyfr Ymwybyddiaeth Ofalgar Cyfranogwr

Lawrlwythwch ganllaw ar gyfer gweithgareddau ymwybyddiaeth ofalgar dyddiol.

Lawrlwytho nawr ↓

Fideos ymarfer

Fideos cyngor ymwybyddiaeth fyfyriol

Mae Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol BIP AB wedi cynhyrchu ychydig o fideos YouTube byr:

Mindfulness - Man on Bench Graphic

Cerdded

Symud

Eistedd

Sganio’r Corff

Gofod Anadlu 3 Cam

Adnoddau iechyd meddwl eraill

Gallwch archwilio rhagor o’n hadnoddau lles meddyliol isod

People with memory problems graphic

Pobl sydd â Phroblemau gyda’r Cof

Ystod eang o wybodaeth ar gyfer unrhyw un yr effeithir arnynt gan broblemau cysylltiedig â’r cof.

Rhagor o wybodaeth →

Information Book Graphic

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Gwefannau defnyddiol ychwanegol sy’n cynnwys gwybodaeth a chyngor i ofalu am eich lles meddyliol.

Rhagor o wybodaeth →

Pum Fford at Les Gwent

5 Ffordd at Les

Darganfod y pum cam y gall pawb ohonom eu cymryd i ddiogelu a gwella ein lles meddyliol.

Rhagor o wybodaeth →

Rhannu

Os ydych yn teimlo bod y wefan neu unrhyw rai o’r adnoddau yn ddefnyddiol, rhannwch hwy gyda’ch teulu a ffrindiau.

Defnyddiwch y dolenni isod i’n dilyn ar gyfryngau cymdeithasol.

Wellbeing Leaf Icon

Cyrsiau Lles

Darganfod grym dysgu a’r hyn y gall ei wneud, nid dim ond i’ch iechyd meddwl, ond i iechyd meddwl y rheini sydd o’ch cwmpas.

Darganfod cyrsiau lles →