Skip to main content

Atal Hunanladdiad: Taith Baton of Hope yn dod i Gaerdydd

Jun 29, 2023

Ar ddydd Sadwrn y 1 Gorffennaf bydd ‘Baton of Hope’ yn cyrraedd Caerdydd (#BatonOfHopeUK).

Cafodd Baton of Hope ei dechrau gan Mike McCarthy a Steve Phillip a ddaeth i gysylltiad â’i gilydd yn dilyn marwolaethau eu meibion, Ross a Jordan, oherwydd hunanladdiad.

Baton of Hope tour comes to Cardiff

 “Daethpwyd â ni at ein gilydd drwy amgylchiadau trasig – dau dad yn rhannu galar cyffredin. Pob un eisiau gwneud gwahaniaeth, ac yn benderfynol na ddylai marwolaeth ein meibion fod yn ofer. Trwy ein cyfeillgarwch sylweddolom y gallem, drwy greu undod pwrpas, newid pethau a chreu mudiad y gobeithiwn fydd yn atal cymaint o bobl rhag cymryd eu bywydau eu hunain.”

– Steve Phillip, Baton of Hope

Mae eu menter yn rhan o fudiad cynyddol sy’n dyheu am gymdeithas heb hunanladdiadau, gyda’r ymwybyddiaeth bod modd atal y rhan fwyaf o hunanladdiadau. Baton of Hope UK fydd y fenter ymwybyddiaeth ac atal hunanladdiad fwyaf y mae’r DU wedi’i gweld erioed, a bydd yn ysgogi sgyrsiau angenrheidiol ac annog gweithredu. Nod y fenter yw lleihau’r stigma, gwella sut rydym yn gofyn cwestiynau i bobl, gwrando, a chyfeirio pobl at y cymorth cywir. Cred Baton of Hope ‘Gyda’n gilydd gallwn achub bywydau’.

People holding baton of hope

Un o drigolion Gwent, Liz Probert, i ddal y Baton of Hope yng Nghaerdydd

Bydd Liz Probert, o Dorfaen yng Ngwent, yn dal y Baton of Hope yng Nghaerdydd, ar ôl colli ei gŵr i hunanladdiad. Clywsom ganddi cyn iddi gydio yn y baton er cof am ei gŵr:

“Yn bersonol, mae gen i brofiad o ddelio â hunanladdiad pan gymerodd fy ngŵr ei fywyd ei hun 3 blynedd yn ôl.

Nid yw delio â’r canlyniadau yn sefyllfa braf.

Siaradais â phawb y gallwn, gwnaeth hynny i mi deimlo’n well.

Byddaf yn cerdded gyda’r Baton of Hope yn uchel ar ran yr holl bobl hynny sydd wedi lladd eu hunain yn Nhorfaen a’r cyffiniau. Rwy’n teimlo’n falch fy mod yn cymryd rhan a byddaf yn sefyll ochr yn ochr â phobl eraill sydd wedi mynd drwy’r un profiad.

Fy ngeiriau i gloi yw… byddwch yn garedig â’ch gilydd ac estynnwch allan am help. Mae help ar gael i bawb.”

– Liz Probert, sy’n cynrychioli Gwent yn Baton of Hope Caerdydd

Taith Baton of Hope

Bydd y Baton a ddyluniwyd yn arbennig yn teithio o amgylch trefi a dinasoedd y DU am bythefnos yr haf hwn, i godi proffil y mater mewn ffordd nas gwelwyd o’r blaen. Dechreuodd y daith yn Glasgow ar ddydd Sul 25 Mehefin a daw i ben ar ddydd Iau 6 Gorffennaf yn Llundain.

Bydd y Baton yn teithio drwy’r wlad cyn ymweld â Chaerdydd ar 1 Gorffennaf 2023. Ym mhob ardal dewiswyd person i gario’r baton; bydd personoliaethau nodedig, arweinwyr, a phobl â’u straeon ysbrydoledig eu hunain o obaith yn cario’r Baton rhwng dydd Sul 25 Mehefin a dydd Iau 6 Gorffennaf. Bydd Fatboy Slim, Chris Boardman a Will Vaulks ymhlith y rheini fydd yn cario’r Baton i ddangos cefnogaeth.

Baton of Hope UK map
Bydd taith Caerdydd yn cychwyn ym Mharc Bute ar hyd yr Afon Taf, gan ddilyn llwybr cylchol drwy leoliadau eiconig ar draws y ddinas. Cefnogir y daith gan wleidyddion a chynghorwyr, y gwasanaethau brys, awdurdodau porthladdoedd a morol, a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio ym meysydd addysg, iechyd meddwl, atal hunanladdiad a lles. Ac, yn bwysicaf oll, aelodau o’r cyhoedd yn Ne Cymru.

Gallwch weld llwybr taith Caerdydd yma

Hoffem ddymuno pob lwc i Liz a phawb sy’n cymryd rhan wrth iddynt ddal y Baton of Hope er cof am y rheini sydd wedi marw drwy hunanladdiad.

Mae Gobaith. Os bydd mwy o bobl yn siarad yn agored am iechyd meddwl a hunanladdiad, yn sylwi ar yr arwyddion, yn gofyn y cwestiynau cywir, ac yn gwrando heb farnu, gallwn wneud gwahaniaeth.”

– Baton of Hope

Cael cymorth brys ar gyfer teimladau neu brofiadau hunanladdol:

Os ydych chi’n cael meddyliau neu deimladau hunanladdol, nid ydych ar eich pen eich hun.

Mae cymorth a chefnogaeth ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. Nid oes angen i unrhyw un brofi’r teimladau anodd hyn ar eu pen eu hunain.

Mae gennym hefyd dudalen pwnc ar Melo gyda gwybodaeth a dolenni i’r cymorth sydd ar gael.

Gweler ein pwnc teimladau hunanladdol →

 

Os ydych yn poeni am rywun sy’n teimlo’n hunanladdol

Gweler ein gwybodaeth a mannau cyfeirio am gefnogaeth.

Os effeithiwyd arnoch chi neu rywun rydych yn ei adnabod gan farwolaeth drwy hunanladdiad

Mae help ar gael yn ein hadran cymorth brys. Os ydych yn byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan/Gwent ac yr effeithiwyd arnoch gan farwolaeth drwy hunanladdiad, mae cymorth arbenigol am ddim ar gael i chi.

Cefnogaeth i rywun yr effeithiwyd arnynt gan hunanladdiad →

Nôl i’r newyddion

I weld cynghorion ac adnoddau am lesiant, ewch i’n sianeli cyfryngau cymdeithasol a dysgu mwy!