Skip to main content

Ceisio Cymorth Brys Nawr

Beth i’w wneud os ydych angen cymorth ar unwaith

Graffig Ceisio Cymorth Brys Nawr

Os oes rhywun mewn perygl ar hyn o bryd.

Os ydych yn teimlo bod eich bywyd, neu fywyd rhywun arall, mewn perygl, ffoniwch 999 neu ewch i’ch adran Damweiniau ac Achosion Brys leol.

Beth i’w wneud

— Ffonio 999

— Mynd i’ch adran Damweiniau ac Achosion Brys leol

Os oes rhywun yn teimlo’n hunanladdol

Os ydych chi neu rywun arall yn teimlo’n hunanladdol ac yn ei chael hi’n anodd siarad â rhywun:

  • Ceisiwch gyngor a chefnogaeth gan eich meddyg teulu ar frys.
  • Neu, os ydych mewn trallod ac angen cymorth ar unwaith ac yn methu gweld meddyg teulu, gallwch ffonio 111 tu allan i oriau a byddant yn eich helpu i ddod o hyd i’r gefnogaeth a’r cymorth sydd ei angen arnoch.
  • Cysylltwch â’ch tîm argyfwng iechyd meddwl, os oes gennych un.

Beth i’w wneud

— Ceisio cymorth gan eich/eu meddyg teulu

— Ffonio 111

— Cysylltu â’ch tîm argyfwng

Logo CALL

Llinell Wrando Iechyd Meddwl CALL

Mae’n darparu llinell wrando iechyd meddwl a chymorth emosiynol cyfrinachol sydd ar gael 24/7. Gall CALL hefyd gyfeirio unigolion at gefnogaeth mewn cymunedau lleol ac at ystod o wybodaeth ar-lein.

Graffig ffôn

Ffoniwch nawr ar

Graffig Neges Destun

Tecstiwch 'help' i

Logo Samariaid

Samariaid – i bawb

Os ydych chi’n cael amser anodd, neu os ydych chi’n poeni am rywun arall. Beth bynnag yw eich sefyllfa, bydd aelod o’r Samariaid yn barod i’w hwynebu gyda chi.

Rydym yma 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Graffig ffôn

Ffoniwch nawr ar

Graffig Mynd i Wefan

Neu ewch i

Logo Papyrus

Papyrus – ar gyfer pobl dan 35 oed a’r rheini sy’n gweithio gyda nhw

Sefydlwyd PAPYRUS ym 1997 gan Jean Kerr, mam o Swydd Gaerhirfryn, wedi i’w mab ladd ei hun. Sefydlwyd PAPYRUS yn wreiddiol fel Parents’ Association for the Prevention of Young Suicide, a dyna darddiad yr enw.

Ers 1997, mae PAPYRUS wedi parhau i wrando er mwyn dysgu gan brofiadau'r rheini sydd wedi’u cyffwrdd yn bersonol gan hunanladdiad ymhlith yr ifanc. Heddiw mae PAPYRUS yn gweithio mewn nifer o ffyrdd i atal achosion o hunanladdiad ymhlith yr ifanc.

HOPELINE UK – Ar agor rhwng 9am a hanner nos bob dydd o'r flwyddyn

Graffig ffôn

Ffoniwch nawr ar

Graffig Neges Destun

Tecstiwch

Graffig Poeni am Rywun Arall

Ydych chi’n poeni amdanoch chi eich hun neu rywun arall?

Os ydych yn poeni amdanoch eich hun neu rywun sy’n agos i chi, edrychwch ar ein tudalen sy’n llawn adnoddau i’ch helpu mewn cyfnod o angen.

Adnoddau pan fyddwch yn poeni amdanoch eich hun neu rywun arall →