Skip to main content

Cefnogaeth i rywun y mae hunanladdiad wedi effeithio arno

Cefnogaeth profedigaeth ar ôl marwolaeth trwy hunanladdiad

Os ydych yn byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan/Gwent ac yr effeithiwyd arnoch gan farwolaeth drwy hunanladdiad, mae cymorth arbenigol am ddim ar gael ar eich cyfer. I ddewis y gwasanaeth cywir, dylech gael eich arwain gan oedran y person a fu farw drwy hunanladdiad, nid oedran y rheini sydd angen cymorth.

Mental health crisis

2Wish

Cefnogi unrhyw un yr effeithiwyd arnynt gan farwolaeth sydyn neu annisgwyl ar unrhyw adeg yn eu bywyd, gan gynnwys marwolaeth drwy hunanladdiad, mewn pobl ifanc o dan 25 oed.

Elusen Cymru gyfan yw 2Wish syn darparu cymorth profedigaeth i unrhyw yr effeithiwyd arnynt gan farwolaeth sydyn a thrawmatig oedolyn ifanc 25 oed neu iau. Mae 2Wish yn darparu cymorth i unrhyw un (teuluoedd, unigolion, tystion a gweithwyr proffesiynol) yr effeithiwyd arnynt gan farwolaeth sydyn neu annisgwyl plentyn neu berson ifanc 25 oed ac iau. Maer elusen yn darparu amrywiaeth o gymorth gan gynnwys cymorth uniongyrchol, cwnsela a therapïau, grwpiau cymorth ac mae ganddi seibiant. 

Phone Graphic

Ffoniwch nawr ar

Jacob Abrams Foundation

Sefydliad Jacob Abraham

Cefnogi unrhyw un yr effeithiwyd arnynt gan farwolaeth drwy hunanladdiad rhywun 26 oed a hŷn, ar unrhyw adeg yn eich bywyd. 

Mae Sefydliad Jacob Abraham yn darparu cymorth i unrhyw un (teuluoedd, unigolion, tystion a gweithwyr proffesiynol) yr effeithiwyd arnynt gan farwolaeth drwy hunanladdiad rhywun 26 oed a hŷn. Maer gwasanaeth hwn ar gyfer trigolion Gwent yn unig. Mae Sefydliad Jacob Abraham yn cynnig amrywiaeth o gymorth gan gynnwys: cymorth uniongyrchol, cymorth a chyngor ymarferol, therapïau siarad, therapïau amgen, cymorth gan gymheiriaid a grwpiau cymorth misol.

Phone Graphic

Ffoniwch nawr ar

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod angen cymorth brys, mae’n argyfwng.

Dylid ystyried argyfwng iechyd meddwl yr un mor ddifrifol ag argyfwng iechyd corfforol. Nid ydych yn gwastraffu amser neb. Ceisiwch help. 

Dolenni cyflym i gymorth ac adnoddau lles meddyliol

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →