Skip to main content

Cefnogaeth i rywun y mae hunanladdiad wedi effeithio arno

Cefnogaeth profedigaeth ar ôl marwolaeth trwy hunanladdiad

Mental health crisis

2Wish

Cefnogi’r rheini sydd yr effeithiwyd arnynt gan farwolaeth sydyn ymhlith pobl ifanc o dan 25 oed

Elusen yw 2Wish sy’n darparu cymorth profedigaeth i unrhyw un sydd yr effeithiwyd arnynt gan y farwolaeth sydyn a thrawmatig oedolyn ifanc 25 oed neu iau ledled Cymru.

Phone Graphic

Ffoniwch nawr ar

2Wish - Supporting families bereaved by suicide Logo

Cefnogi teuluoedd mewn profedigaeth oherwydd hunanladdiad, o unrhyw oed ac ar unrhyw adeg

Yn ein hardal leol yng Ngwent (Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen), mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn ariannu 2Wish er mwyn treialu estyniad i’w wasanaeth i gefnogi unrhyw un sydd wedi cael profedigaeth oherwydd hunanladdiad, waeth beth fo oedran y person a fu farw neu pryd y bu farw. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i bobl sy’n byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn unig, ac rydym yn ddiolchgar am y cyllid cychwynnol gan Lywodraeth Cymru a’n galluogodd i ddechrau’r gwasanaeth hwn.

Os ydych chi, neu rywun rydych chi’n ei adnabod, wedi cael profedigaeth oherwydd hunanladdiad – waeth pryd y digwyddodd hynny – ac y byddech chi’n elwa gan gefnogaeth, yna cysylltwch â 2Wish.

Phone Graphic

Ffoniwch nawr ar

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod angen cymorth brys, mae'n argyfwng.

Os na allwch gadw’ch hun yn ddiogel, mae’n argyfwng. Mae argyfyngau iechyd meddwl yn ddifrifol. Nid ydych yn gwastraffu amser neb.

Dolenni cyflym i gymorth ac adnoddau lles meddyliol

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →