Skip to main content

Meddyliau am hunanladdiad

Beth i’w wneud os ydych chi’n meddwl am hunanladdiad

Suicide and Suicidal Thoughts

Rwy’n meddwl am hunanladdiad

 • Os ydych chi’n cael meddyliau hunanladdol, mae’n hanfodol eich bod yn siarad â rhywun ynglŷn â sut rydych yn teimlo. Peidiwch â cheisio ymdopi â’r teimladau anodd hyn ar eich pen eich hun. Mae gwasanaethau am ddim i’w cael, gyda gweithwyr proffesiynol hyfforddedig, yn aros i siarad â chi. Maen nhw eisiau i chi gysylltu â nhw. Codwch y ffôn, anfonwch neges destun neu e-bost – mae’r manylion cyswllt i’w gweld isod.
 • Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod angen cymorth a chyngor brys ar gyfer sut rydych chi’n teimlo, ffoniwch linell gymorth am ddim y GIG: Iechyd Meddwl 111 (Opsiwn 2). Ffoniwch 111 a dewiswch Opsiwn 2. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ac mae am ddim i’w ffonio o ffôn symudol (hyd yn oed pan nad oes gan y galwr gredyd yn weddill) neu o linell dir. Byddwch yn cael cymorth ar unwaith dros y ffôn i’ch helpu i ymdopi â sut rydych yn teimlo ac, os oes angen, trefnir atgyfeiriad i wasanaethau iechyd meddwl. Os bydd angen, trefnir asesiad meddwl brys neu argyfwng.
 • Os ydych eisoes wedi cael rhif Llinell Argyfwng gan weithiwr iechyd proffesiynol, ffoniwch ef.
 • Gallwch hefyd gysylltu â meddygfa eich Meddyg Teulu a gofyn am apwyntiad brys. Mewn argyfwng, dylid cynnig apwyntiad i chi gyda’r meddyg cyntaf sydd ar gael.
 • Neu ffoniwch y Samariaid. Gwasanaeth am ddim, sydd ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn yw’r Samariaid. Os ydych eisiau siarad â rhywun yn gyfrinachol, ffoniwch nhw ar 116 123.
 • Os ydych o dan 35, gallwch ffonio HOPELINE247 PAPYRUS ar 0800 068 4141. Neu anfon neges destun at 0786 0039967. Neu e-bostio pat@papyrus-uk.org. Llinell gymorth 24 awr am ddim yw hon i bobl ifanc neu unrhyw un sy’n pryderu am berson ifanc a allai fod yn teimlo’n hunanladdol.
 • Neu cliciwch yma i ddod o hyd i linellau cymorth a llinellau negeseuon testun eraill Mae yna amrywiaeth eang o wasanaethau sy’n cynnig cymorth proffesiynol am ddim ar gael ar unwaith i’ch cadw’n ddiogel.
 • Gallwch hefyd siarad â rhywun rydych yn ei adnabod ac yn ymddiried ynddynt. Peidiwch â cheisio ymdopi â theimladau anodd ar eich pen eich hun.
 • Os oes gennych gynllun diogelwch, dilynwch eich cyngor eich hun.
 • Rydym hefyd wedi llunio rhestr o ffynonellau cymorth megis apiau a gwefannau defnyddiol.
 • Os ydych chi, neu rywun rydych yn ei adnabod, mewn perygl dybryd cliciwch yma.

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod angen cymorth brys, mae'n argyfwng.

Os na allwch gadw’ch hun yn ddiogel, mae’n argyfwng. Mae argyfyngau iechyd meddwl yn ddifrifol. Nid ydych yn gwastraffu amser neb.

Dolenni cyflym i gymorth ac adnoddau lles meddyliol

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →