Skip to main content

Profi argyfwng iechyd meddwl

Beth i’w wneud os ydych chi’n profi argyfwng iechyd meddwl

Mental health crisis

Rwy’n profi argyfwng iechyd meddwl

Mae argyfwng iechyd meddwl yn aml yn golygu nad ydych bellach yn teimlo y gallwch ymdopi â’ch sefyllfa na’i rheoli. Os ydych chi, neu rywun rydych yn ei adnabod, yn cael argyfwng iechyd meddwl neu’n teimlo’n ofidus iawn, mae’n bwysig cael cymorth brys cyn gynted â phosibl.

  • Os ydych wedi cael rhif Llinell Argyfwng gan weithiwr iechyd proffesiynol, ffoniwch ef.
  • Os ydych dan ofal tîm iechyd meddwl a bod gennych gynllun gofal penodol sy’n nodi â phwy y dylech gysylltu pan fyddwch angen gofal brys, dilynwch y cynllun hwn.
  • Gallwch ffonio llinell gymorth am ddim y GIG: Iechyd Meddwl 111 (Opsiwn 2). Ffoniwch 111 a dewiswch Opsiwn 2. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ac mae am ddim i’w ffonio o ffôn symudol (hyd yn oed pan nad oes gan y galwr gredyd yn weddill) neu o linell dir. Byddwch yn cael cymorth ar unwaith dros y ffôn i’ch helpu i ymdopi â sut rydych yn teimlo ac, os oes angen, trefnir atgyfeiriad i wasanaethau iechyd meddwl. Os bydd angen, trefnir asesiad meddwl brys neu argyfwng.
  • Gallwch hefyd gysylltu â meddygfa eich Meddyg Teulu a gofyn am apwyntiad brys. Mewn argyfwng, dylid cynnig apwyntiad i chi gyda’r meddyg cyntaf sydd ar gael.
  • Neu ffoniwch y Samariaid. Mae’r Samariaid am ddim ac ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod yr wythnos. Os ydych chi eisiau siarad â rhywun yn gyfrinachol, ffoniwch nhw ar 116 123.
  • Neu cliciwch yma i ddod o hyd i linellau cymorth a llinellau negeseuon testun eraill Mae yna amrywiaeth eang o wasanaethau sy’n cynnig cymorth proffesiynol am ddim ar gael ar unwaith i’ch cadw’n ddiogel.

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod angen cymorth brys, mae'n argyfwng.

Os na allwch gadw’ch hun yn ddiogel, mae’n argyfwng. Mae argyfyngau iechyd meddwl yn ddifrifol. Nid ydych yn gwastraffu amser neb.

Dolenni cyflym i gymorth ac adnoddau lles meddyliol

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →