Skip to main content

Rwy’n teimlo’n hunanladdol

Beth i’w wneud os ydych chi’n teimlo’n hunanladdol

Get Urgent Help Graphic

Rwy’n teimlo’n hunanladdol. Mae fy mywyd mewn perygl dybryd

Os ydych yn teimlo y gallech geisio lladd eich hun, neu y gallech niweidio’ch hun yn ddifrifol, mae’n hanfodol eich bod yn ceisio cymorth brys.

  • Os ydych wedi brifo eich hun a bod eich anafiadau angen sylw meddygol ar unwaith, neu os ydych mewn perygl dybryd, ffoniwch ambiwlans ar 999 neu ewch i’r adran damweiniau ac achosion brys.
  • Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod angen cymorth a chyngor brys ar gyfer sut rydych chi’n teimlo, ffoniwch linell gymorth am ddim y GIG: Iechyd Meddwl 111 (Opsiwn 2). Ffoniwch 111 a dewiswch Opsiwn 2. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ac mae am ddim i’w ffonio o ffôn symudol (hyd yn oed pan nad oes gan y galwr gredyd yn weddill) neu o linell dir. Byddwch yn cael cymorth ar unwaith dros y ffôn i’ch helpu i ymdopi â sut rydych yn teimlo ac, os oes angen, trefnir atgyfeiriad i wasanaethau iechyd meddwl. Os bydd angen, trefnir asesiad meddwl brys neu argyfwng.
  • Os ydych eisoes wedi cael rhif Llinell Argyfwng gan weithiwr iechyd proffesiynol, ffoniwch ef.
  • Gallwch hefyd gysylltu â meddygfa eich Meddyg Teulu a gofyn am apwyntiad brys. Mewn argyfwng, dylid cynnig apwyntiad i chi gyda’r meddyg cyntaf sydd ar gael.
  • Neu ffoniwch y Samariaid. Gwasanaeth am ddim, sydd ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn yw’r Samariaid. Os ydych eisiau siarad â rhywun yn gyfrinachol, ffoniwch nhw ar 116 123.
  • Neu cliciwch yma i ddod o hyd i linellau cymorth a llinellau negeseuon testun eraill Mae yna amrywiaeth eang o wasanaethau sy’n cynnig cymorth proffesiynol am ddim ar gael ar unwaith i’ch cadw’n ddiogel.

Mae’n hanfodol eich bod yn siarad â rhywun ynglŷn â sut rydych yn teimlo cyn gynted â phosibl a chyrraedd rhywle lle rydych yn teimlo’n ddiogel.

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod angen cymorth brys, mae'n argyfwng.

Os na allwch gadw’ch hun yn ddiogel, mae’n argyfwng. Mae argyfyngau iechyd meddwl yn ddifrifol. Nid ydych yn gwastraffu amser neb.

Dolenni cyflym i gymorth ac adnoddau lles meddyliol

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →