Skip to main content

Cyfleoedd Lleol

Dod o hyd i gyfleoedd hybu lles yn eich ardal leol

Flourish Opportunities Graphic

Isod fe welwch ddolenni i’ch helpu i ddod o hyd i ystod eang o weithgareddau a chefnogaeth i hybu eich lles yn eich ardal.

Dewiswch opsiwn i fynd i’r adran berthnasol ar y dudalen.

Angen cymorth brys nawr?

Is ydych chi’n teimlo bod angen cymorth brys arnoch nawr, defnyddiwch y cysylltiadau yn y ddolen isod.

Mynnwch help nawr

Connect Heart Icon
Cysylltu

Dod o hyd i gyfleoedd lleol yn eich ardal er mwyn cysylltu ag eraill.

Chwilio cyfleoedd cysylltu →

Mental Fitness Graphic
Bod yn fywiog

Darganfod cyfleoedd ar gyfer gweithgarwch corfforol yn eich ardal er mwyn eich cadw’n fywiog.

Chwilio cyfleoedd bywiog →

Take Notice Icon
Bod yn sylwgar

Darganfod cyfleoedd lleol i aros yn fyfyriol a bod yn ymwybodol o’r presennol.

Chwilio cyfleoedd bod yn sylwgar →

Keep Learning Icon
Dal ati i ddysgu

Dod o hyd i gyfleoedd lleol er mwyn parhau i ddysgu pethau newydd.

Chwilio cyfleoedd dysgu →

Give Back Graphic
Rhoi

Dod o hyd i gyfleoedd lleol yn eich ardal er mwyn eu rhoi i eraill yn eich cymuned.

Chwilio cyfleoedd rhoi →

Dewis Cymru

Dewis Cymru yw’r man i fynd iddo os ydych yn chwilio am wybodaeth neu gyngor am les ar eich cyfer chi neu rywun arall. Gallwch bori Dewis Cymru drwy ddewis yr hyn sy’n bwysig i chi a thrwy chwilio yn ôl cod post. Ar bob tudalen ceir dolen i’n cyfeirlyfr adnoddau, lle byddwch yn dod o hyd i sefydliadau a gwasanaethau lleol a chenedlaethol a allai o bosibl eich helpu.

Logo Dewis Cymru

Lles ar gyfer plant a phobl ifanc

Dewiswch Plant a phobl ifanc ac fe ddowch o hyd i ystod o wybodaeth yn ymwneud â

 • Bod yn ddiogel a theimlo’n ddiogel,
 • Bod yn iach,
 • Dysgu a datblygu,
 • Cymryd rhan, bod yn gymdeithasol a gwneud cyfraniad cadarnhaol,
 • Rheoli arian a chartref

Lles ar gyfer oedolion

Dewiswch ‘Oedolion’ ac fe ddowch o hyd o ystod o wybodaeth yn ymwneud â

 • Bod yn iach,
 • Bod yn gymdeithasol,
 • Bod gartref,
 • Bod yn ddiogel,
 • Rheol eich arian,
 • Gofalu am rywun
Logo Rhwydweithiau Lles Integredig Gwent

Rhwydweithiau Lles Integredig Gwent

Nod y wefan hon yw eich helpu chi a ni i weithio ar y cyd er mwyn cefnogi lles, yn ogystal â darparu gwybodaeth a chyngor ynglŷn â sut y gallwch helpu eich hun, eich teulu, ffrindiau, cymdogion a chymunedau.

Logo Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Gwent (GAVO)

Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Gwent (GAVO)

Mae GAVO yn cefnogi ac yn cynghori sefydliadau, grwpiau cymunedol ac unigolion ynglŷn â phob agwedd ar wirfoddoli ac yn darparu hyfforddiant a chyngor i wirfoddolwyr.

Prosiectau lleol gan GAVO
Blaenau Gwent:

Mae Cymunedau ar gyfer Gwaith yn canolbwyntio ar leihau nifer y bobl rhwng 16 a 24 oed sydd ddim mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant, a chynyddu cyflogadwyedd ymhlith oedolion sy’n economaidd anweithgar / di-waith yn hirdymor.

Caerffili:

Mae’r Tîm Datblygu Iaith Gynnar yn cynorthwyo i gefnogi plant ifanc a theuluoedd ledled y fwrdeistref drwy grwpiau llawn hwyl lle gallant archwilio, chwarae, dysgu a mwynhau iaith.

Sir Fynwy:

Mae Cydlynydd Gofalwyr GAVO yn cefnogi gofalwyr drwy eu cadw’n hysbys a hybu eu lles a’u hawliau. Mae’r Cydlynydd Gofalwyr hefyd yn trefnu teithiau dydd a gweithgareddau llawn hwyl eraill drwy gydol y flwyddyn er mwyn rhoi seibiant gwirioneddol haeddiannol i ofalwyr.

Casnewydd:

Mae Swyddog Cyfranogiad Rhieni Casnewydd GAVO yn rhoi cefnogaeth i rieni a gofalwyr drwy sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed a gwneud yn siŵr y gwneir penderfyniadau gyda rhieni ac nid drostynt – gwrandewir ar, a rhoddir ystyriaeth ddifrifol i, bob barn a safbwynt. Gall rhieni hefyd gael cymorth i sefydlu eu grwpiau cefnogi rhieni eu hunain.

Mae’r Tîm Rhaglen Addysg i Gleifion yn darparu ystod wych o gyrsiau a gweithdai hunanreoli iechyd a lles ar gyfer pobl sy’n byw gyda, neu’n gofalu am rywun sydd â, chyflwr iechyd. Mae hyn yn cynnwys: Byw gyda Chyflyrau Iechyd Hirdymor, Byw gyda Phoen Cronig a Chanser – ‘Thriving & Surviving’. Cyflwynir yr holl gyrsiau gan Diwtoriaid Gwirfoddol cyfeillgar, sydd â chyflyrau iechyd tebyg ac sydd wedi bod yn gyfranogwyr ar gwrs Rhaglen Addysg i Gleifion yn y gorffennol. Mewn ymateb i’r cyfnod clo cyntaf, cynigir y cyrsiau hyn nawr yn rhithwir drwy Zoom.

Logo Cynghrair Gwirfoddol Torfaen (TVA)

Cynghrair Gwirfoddol Torfaen (TVA)

Mae TVA yn darparu cymorth a chyngor i wirfoddolwyr, y rheini sy’n dymuno dechrau gwirfoddoli a sefydliadau sy’n recriwtio gwirfoddolwyr. Mae TVA yn cefnogi sefydliadau yn y gymuned a datblygiad mentrau cymdeithasol yn Nhorfaen a’r cyffiniau.

Logo Info Engine

Infoengine

Cyfeiriadur o wasanaethau gwirfoddol a chymunedol sy’n cynnig gwybodaeth a chefnogaeth yng Nghymru yw Infoengine.

Gallwch ddod o hyd i wasanaethau lleol yn eich ardal drwy ddefnyddio’r bar chwilio ar y dde neu drwy fynd i wefan Infoengine gan ddefnyddio’r ddolen isod.

Cysylltwyr Cymunedol

Mae Cysylltwyr Cymunedol yn gweithio gydag unigolion, grwpiau a sefydliadau ledled yr ardal i ddarparu gwybodaeth a chyngor am gefnogaeth, eich helpu i ddod o hyd i weithgareddau yn eich ardal a’ch helpu i gyfarfod â mwy o bobl yn eich cymuned.

Nod Cysylltwyr Cymunedol yw:

 • Hybu lles
 • Lleihau ynysigrwydd cymdeithasol
 • Helpu pobl i deimlo’n rhan o’u cymuned
 • Hybu annibyniaeth
 • Darparu gwybodaeth a chyngor ynglŷn â grwpiau cymunedol a gweithgareddau addas
Close up of an elderly holding a ball sat beside a young woman
Gweithgareddau lleol gan Gysylltwyr Cymunedol
Blaenau Gwent:

Mae gan Gyngor Blaenau Gwent nifer o ‘Gysylltwyr Cymunedol’ sy’n gweithio ledled y fwrdeistref er mwyn ailgysylltu pobl â’u cymunedau. Mae Cysylltwyr Cymunedol hefyd yn gweithio gyda nifer o grwpiau a sefydliadau o fewn cymunedau er mwyn cynorthwyo pobl i ganfod gweithgareddau a grwpiau a allai fod o fudd i’w lles.

Blaenau Gwent 01495 315700

Caerffili:

Mae gan Gyngor Caerffili Gysylltwyr Cymunedol sy’n gweithio gydag oedolion ledled y fwrdeistref. Eu nod fydd ailgysylltu pobl â’u cymunedau drwy eu cynorthwyo i ddod o hyd i weithgareddau a grwpiau addas, gan gysylltu pobl sydd â diddordebau tebyg ac annog cyfranogi o fewn eu cymuned.

Sir Fynwy:

Mae Cysylltiadau Cymunedol yn cefnogi pobl sydd wedi’u hynysu’n gymdeithasol yn Sir Fynwy i deimlo’n rhan o’u cymuned drwy ddarparu cyfeillion gwirfoddol. Rydym yn dod â phobl ynghyd naill ai un i un neu mewn grwpiau gweithgaredd cymdeithasol.

Sir Fynwy 01600 888481

Casnewydd:

Mae Cysylltwyr Cymunedol yn gweithio gydag unigolion, grwpiau a sefydliadau ledled ardal Casnewydd i ddarparu gwybodaeth a chyngor am gefnogaeth, eich helpu i ddod o hyd i weithgareddau yn eich ardal a’ch helpu i gyfarfod â mwy o bobl yn eich cymuned.

Casnewydd 01633 656656

Torfaen

Mae Cysylltwyr Cymunedol Torfaen yn cefnogi ac yn galluogi pobl i ddod o hyd i weithgareddau, grwpiau a rhwydweithiau addas sy’n uno pobl o’r un bryd a allai fod â diddordebau tebyg. Mae hyn yn helpu i annog cyfranogiad ac ymgysylltiad yn y gymuned ac mae’n meithrin hunanhyder, cadernid a lles.

Torfaen 01495 742397