Skip to main content

Cymorth Cyntaf ar Hunanladdiad -Plant a Phobl Ifanc  

Cymorth Cyntaf ar Hunanladdiad – Plant a Phobl Ifanc

mental wellbeing and nature

Mae’r cwrs wedi’i ddatblygu er mwyn rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r hyder i gyfranogwyr ddeall bod hunanladdiad yn un o’r marwolaethau mwyaf ataliadwy ymhlith plant a phobl ifanc. 

Bydd yn dysgu theori ac yn ymarfer sgiliau ymyrraeth hunanladdiad y gellir eu cymhwyso o fewn unrhyw leoliad addysg gyda sgiliau y gellir eu trosglwyddo i leoliadau personol. Mae’r hyfforddiant ar gyfer staff sy’n dymuno cael gwell dealltwriaeth a mwy o hyder i ymyrryd â phlant a phobl ifanc sy’n cael teimladau hunanladdol.

 

Audio and video graphic

Trosolwg o’r Cwrs:

Mae SFA CYP yn cynnwys 4 rhan, pob un yn para 90 munud. Mae’r rhaglen yn addysgu ac yn ymarfer y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen er mwyn adnabod plentyn neu berson ifanc a allai fod yn meddwl am hunanladdiad ac ymyrryd mewn modd cymwys.

RHAN 1 – 09.30 i 11.00

 • Cyflwyniad ac amlinelliad o’r rhaglen
 • Gweithio gydag agweddau a gwerthoedd
 • Stigma, goroeswyr profedigaeth trwy hunanladdiad a’r Effaith Gudd
 • Hunanladdiad – Yr Effaith Adleisiol – Ystadegau sector-benodol.
 • Teimladau Huanladdol ac ymddygiad hunanladdol
 • Bwriad ymddygiad o’i gymharu â Chanlyniad ymddygiad
 • Achosion Posibl meddyliau am hunanladdiad
 • Effaith ACE/Datblygiad Ymennydd y Glasoed

-Egwyl-

 

RHAN 2 – 11.15 i 12.45

 • Ymagwedd sy’n seiliedig ar y boblogaeth at atal hunanladdiad
 • Atal Hunanladdiad – Ôl-ymyrraeth
 • Gweithio mewn partneriaeth – Dull Cymorth Cyntaf
 • “Rwy’n falch iawn eich bod wedi dweud wrtha i” – ffilm sain yr ysgol

-Egwyl-

 

RHAN 3 – 13.30 i 14.45

 • Diwallu anghenion person sy’n meddwl am hunanladdiad
 • Canllaw Diogelwch Hunanladdiad – Model 3 Cham
 • Cam 1 – Adnabod a holi am hunanladdiad
 • Cam 2 – Deall ac archwilio opsiynau

-Egwyl-

 

RHAN 4 – 15.00 i 16.30

 • Cam 3 – Eich helpu i ymdopi
 • Hunanladdiad-diogelwch a hunanofal
 • Dysgu yn y dyfodol

 

Dulliau cyflwyno

Mae Cymorth Cyntaf Hunanladdiad: Plant a Phobl Ifanc yn gwrs hyfforddi undydd, sy’n cynnwys pedair rhan, pob un yn 90 munud o hyd.  Gellir cyflwyno’r hyfforddiant ar-lein neu wyneb yn wyneb a bydd y profiad dysgu yn un mor rhyngweithiol â phosibl. Byddwch yn derbyn llyfr gwaith er mwyn cymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp ac yn cael cyfle i ddysgu am adnoddau ychwanegol sydd ar gael i’ch cefnogi ar ôl yr hyfforddiant.

Gofyniad cyn hyfforddi

Nid oes angen profiad blaenorol. Gofynnir i gyfranogwyr hunan-fyfyrio a chydymdeimlo â pherson sy’n meddwl am hunanladdiad. Nid oes disgwyl i gyfranogwyr rannu profiadau personol.

Pwy ddylai fynychu?

Mae hwn yn gwrs dysgu proffesiynol sydd wedi’i dargedu a dylai unrhyw weithiwr proffesiynol sy’n cefnogi plant a phobl ifanc oed uwchradd mewn rôl fugeiliol neu rôl lles ac a fyddai’n elwa o ddealltwriaeth fanylach o atal hunanladdiad a chymorth i blant a phobl ifanc fynychu.

Gall hyn gynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i:

Penaethiaid Ysgol, Penaethiaid/Penaethiaid Blwyddyn, Arweinwyr Diogelu, Athrawon, Cynorthwywyr Addysgu, Cwnselwyr Ysgol, Staff Bugeiliol, Lleoliadau Ysgol Breswyl, Nyrsys Ysgol, Nyrsys Plant sy’n Derbyn Gofal, LSA (Cynorthwyydd Cymorth Dysgu)/ELSA (Cymhorthydd Cymorth Llythrennedd Emosiynol) /Cwnselwyr mewn Ysgolion/Gweithwyr Ieuenctid, Staff Gweinyddol, Staff Gofal Sylfaenol/Timau Dysgu Ysgolion Ysbyty, Darpariaeth Addysg Amgen, Timau Staff Uned Ddiogel ac ati.

Beth yw’r manteision?

Nod yr hyfforddiant yw rhoi’r hyder a’r cymhwysedd i fynychwyr adnabod plant a phobl ifanc a allai fod mewn perygl o gyflawni hunanladdiad, yn ogystal â rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r offer i ymateb yn briodol.

Sut i drefnu lle ar gwrs:

Sylwch fod yr hyfforddiant hwn ar gyfer pobl sy’n gweithio yng Ngwent yn unig (Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen).  I archebu lle ar gwrs, cliciwch ar y ddolen isod.

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →