Skip to main content

Cyrsiau Ar-lein am Ddim

Cyrsiau am ddim i’ch helpu i wella eich lles meddyliol

Books and leaflets graphic

Rheoli Straen

Cwrs am ddim yw Rheoli Straen a fydd yn eich dysgu sut i reoli straen mewn chwe cham hawdd.

Mae’r cwrs yn defnyddio eflennau o Therapi Ymddygiadol Gwybyddol a sgiliau Seicoleg Gadarnhaol er mwyn eich helpu i reoli eich straen presennol ac ymdopi â phroblemau y gallech eu wynebu yn y dyfodol.

A fyddech cystal â nodi mai cwrs Saesneg yw hwn.

Young muslim couple on digital devices

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Hunanladdiad Ar-lein am Ddim

Gall adnabod arwyddion rhybudd ar gyfer hunanladdiad a sut i gael cymorth achub bywydau.

Zero Suicide Alliance

Mae Zero Suicide Alliance’s* yn darparu cyrsiau hyfforddiant ymwybyddiaeth o hunanladdiad ar-lein am ddim: cwrs cyflwyno byr iawn (5-10 munud) cwrs ymwybyddiaeth bellach (20 munud). Mae’r ddau yn rhoi sgiliau i bobl helpu rhywun a allai fod yn meddwl am ladd ei hun.

Er mwyn cwblhau cwrs hyfforddiant ymwybyddiaeth o hunanladdiad ar-lein am ddim ewch i Zero Suicide Alliance.

Free Suicide Training Course Online

Bywyd ACTif

Mae’r cwrs hwn yn rhannu ffyrdd ymarferol i ymdopi â meddyliau a theimladau sy’n achosi trallod a helpu i fyw bywyd yn fwy hyderus.

Mae’r cwrs fideo ar-lein “ACTivate Your Life” yn rhannu ffyrdd ymarferol i ymdopi â meddyliau a theimladau sy’n achosi trallod a helpu i fyw bywyd yn fwy hyderus.

Young woman smiling and eating in the countryside

SilverCloud

Cwrs ar-lein yw SilverCloud sy’n cynnig cymorth ar gyfer gorbryder, iselder a llawer mwy.

Cwrs ar-lein yw SilverCloud sy’n cynnig cymorth ar gyfer gorbryder, iselder a llawer mwy, y cyfan yn seiliedig ar Therapi Ymddygiad Gwybyddol.

  • Rhaid i chi fod yn 16 oed neu hŷn.
  • Rhaid bod gennych lefelau ysgafn – cymedrol o iselder, gorbryder neu straen gan nad yw’r gwasanaeth hwn yn addas ar gyfer symptomau cymedrol – difrifol.
  • Mae’n rhaid bod gennych feddyg teulu yng Nghymru neu eich bod yn byw yng Nghymru.
  • Ni ddylech fod yn derbyn gwasanaethau gofal eilaidd.
Woman sat at a table thinking

Living Life to the Full

Mae’r cwrs hwn yn addysgu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ymdopi â symptomau hwyliau isel, straen a gorbryder.

Mae’r cyrsiau’n seiliedig ar Therapi Ymddygiad Gwybyddol ac yn addysgu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ymdopi â symptomau hwyliau isel, straen a gorbryder. Yn ystod y cwrs byddwch yn dysgu am bethau megis sut i ymdopi â meddyliau negyddol, sut i ddod yn fwy hyderus, a sut i ddatrys problemau sy’n dod i’r amlwg yn eich bywyd.

Gallwch gyrchu’r cyrsiau am ddim gan ddefnyddio’r ddolen isod:

Elderly man leaning over a pet cat

Be Mindful

Mwynhewch fywyd mwy effro, iachach a hapusach gyda Be Mindful: yr unig gwrs Therapi Gwybyddol Seiliedig ar Ystyriaeth Ofalgar (MBCT) digidol.

Mae’r cwrs meddwl gofalgar 4 wythnos ar-lein hawdd ei ddilyn hwn, sydd wedi’i asesu a’i gymeradwyo gan y GIG a’i brofi i fod yn effeithiol drwy astudiaethau clinigol, wedi helpu miloedd o bobl i leihau’n sylweddol eu lefelau staen, pryder ac iselder a gwella a chynnal eu hiechyd a’u lles meddyliol cyffredinol.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth, gwylio fideo cyflwyniadol ac ymuno â’r cwrs am ddim yma

A fyddech cystal â nodi mai cwrs Saesneg yw hwn.

A fyddech cystal â nodi mai dim ond ar gyfer preswylwyr Torfaen, Casnewydd, Sir Fynwy, Caerffili a Blaenau Gwent y mae’r cwrs hwn ar gael.

Logo Be Mindful
Cwrs Ar-lein Am Ddim Be Mindful

Ymwadiad

Darllenwch ein hymwadiad sy’n ymwneud ag adnoddau allanol.