Skip to main content

Cyrsiau Iechyd Meddwl a Lles

Cyrsiau Rhad Ac Am Ddim

Defnyddiwch yr hidlwyr i gynhyrchu rhestr o gyrsiau wedi'u teilwra ar
gyfer eich anghenion penodol.

Hidlo Erbyn

Yn dangos 1-12 allan o 40 o ganlyniadau
Mindfulness for Everyday course

Meddylgarwch am Bob Dydd

Cwrs meddylgarwch, 6 wythnos am ddim trwy weminar. Ar gyfer pobl sy’n byw ac yn gweithio yn Sir Fynwy, Caerffili, Casnewydd, Torfaen a Blaenau Gwent.

Mae Meddylgarwch am Bob Dydd yn gwrs gweminar, sy’n rhoi cyflwyniad i feddylgarwch ac arferion dan arweiniad. Gwneud meddylgarwch eich ffordd sy’n addas i chi. Nid oes angen profiad blaenorol.

Dysgu mwy
Ar-lein
Bywyd ACTif, cwrs Pobl F/fyddar (fideo BSL)

Bywyd ACTif, cwrs Pobl F/fyddar (fideo BSL)

Fersiwn Iaith Arwyddion Prydain (BSL) o’r cwrs hynangymorth Bywyd ACTif, sydd ar-lein ac yn rhad ac am ddim ar gyfer pobl a fyddai’n hoffi rhywfaint o gefnogaeth gyda’u llesiant emosiynol a meddyliol.

Dyluniwyd “Bywyd ACTif” ar gyfer pob oedolyn ledled Cymru sy’n 16 oed ac yn hŷn sydd eisiau deall eu meddyliau a’u teimladau ac i ddysgu sgiliau ymarferol a fydd yn eu galluogi i ymddwyn mewn ffyrdd a fydd yn gwneud eu bywydau yn fwy difyr.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Live-Life-Confidently

Bywyd ACTif

Mae’r cwrs fideo ar-lein “ACTivate Your Life” yn rhannu ffyrdd ymarferol i ymdopi â meddyliau a theimladau sy’n achosi trallod a helpu i fyw bywyd yn fwy hyderus.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Cwrs Ymwybyddiaeth Ofalgar Y Present

Be Mindful

Yr unig gwrs Therapi Gwybyddol Seiliedig ar Ystyriaeth Ofalgar digidol. Mae’r cwrs therapiwtig digidol ar y we hygyrch hwn, a aseswyd gan y GIG ac yr ymddiriedwyd ynddo am dros ddegawd, wedi’i brofi i fod yn effeithiol gan astudiaethau clinigol cyhoeddedig i leihau lefelau straen, pryder ac iselder yn sylweddol, a bydd yn aml yn rhoi canlyniadau sy’n newid bywyd i gyfranogwyr.

A fyddech cystal â nodi mai cwrs Saesneg yw hwn.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Young-Man-Studying

Cwrs Ymwybyddiaeth Ofalgar Y Present

Mae’r Present yn gwrs ar-lein chwe wythnos wedi’i gyd-ddarparu gan ymarferwyr Iechyd Aneurin Bevan Camau Bwrdd a Chymoedd.

Mae’r cwrs yn cynnig arddull newydd o gyflwyniad i ymwybyddiaeth ofalgar a lles, gan annog ymwybyddiaeth gyfeillgar, ystyriol tuag at ein profiad yng nghanol bywydau prysur yn gwehyddu dysgu am ymwybyddiaeth ofalgar, lles a niwrowyddoniaeth. Mae’r rhaglen yn cefnogi archwilio, darganfod ac ymwybyddiaeth o sut mae pethau i bob person yn eu bywyd.

Dysgu mwy
Ar-lein
Woman-Thinking-Mental-Health

SilverCloud

Gwefan cyrsiau ar-lein yw SilverCloud. Mae ei rhaglenni ar-lein rhyngweithiol hawdd eu defnyddio wedi’u cynllunio i gefnogi eich iechyd meddwl a’ch lles. Gallwch ddod o hyd i gymorth ar gyfer pryder, iselder, straen, cwsg, gofidiau ariannol a mwy, i gyd yn seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT).

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
SilverCloud Mental Health Courses

Man ar gyfer Delwedd Gadarnhaol y Corff – SilverCloud

Mae hon yn rhaglen ymarferol a fydd yn eich helpu i greu delwedd gadarnhaol o’r corff a datblygu perthynas iach â bwyd a bwyta.
Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
SilverCloud Mental Health Courses

Man rhag Gofidiau Ariannol – SilverCloud

Mae’r rhaglen hon yn eich helpu i reoli’r materion ymarferol ac emosiynol sy’n ymwneud â phryder am arian.
Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
SilverCloud Mental Health Courses

Man ar gyfer Gwytnwch – SilverCloud

Mae’r rhaglen hon yn eich helpu i feithrin gwytnwch a chael ymdeimlad o les a boddhad, ym mhob elfen o’ch bywyd.
Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
SilverCloud Mental Health Courses

Man Rhag Straen – SilverCloud

Gan ganolbwyntio ar wytnwch, mae’r rhaglen hon ar gyfer rheoli straen yn eich helpu i ganfod a gwella cryfderau a sgiliau presennol, a datblygu rhai newydd. Mae hon yn rhaglen ragweithiol ac ymarferol a grëwyd ar y cyd ag arbenigwyr clinigol a blaenllaw yn y maes sy’n rhoi’r offer a’r technegau i chi reoli straen a dod â chydbwysedd i’ch bywyd.
Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
SilverCloud Mental Health Courses

Man rhag COVID-19 – SilverCloud

Bydd y rhaglen hon yn eich helpu i reoli eich iechyd meddwl yn ystod y pandemig COVID-19.
Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
SilverCloud Mental Health Courses

Man rhag Ffobia – SilverCloud

Cynlluniwyd y rhaglen hon i’ch helpu i leddfu symptomau ffobia a’ch helpu i wynebu a rheoli’r ofn llethol a achosir gan sefyllfa neu wrthrych.
Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →