Skip to main content

Cyrsiau Iechyd Meddwl a Lles

Cyrsiau Rhad Ac Am Ddim

Defnyddiwch yr hidlwyr i gynhyrchu rhestr o gyrsiau wedi'u teilwra ar
gyfer eich anghenion penodol.

Hidlo Erbyn

Yn dangos 1-12 allan o 60 o ganlyniadau
Woman-Thinking-Mental-Health

SilverCloud

Gwasanaeth ar-lein am ddim gan GIG Cymru sydd ar gael i unrhyw un sy’n byw yng Nghymru neu sydd wedi cofrestru gyda Meddyg Teulu yng Nghymru.

Gwefan cyrsiau ar-lein yw SilverCloud. Mae ei rhaglenni ar-lein rhyngweithiol hawdd eu defnyddio wedi’u cynllunio i gefnogi eich iechyd meddwl a’ch lles. Gallwch ddod o hyd i gymorth ar gyfer pryder, iselder, straen, cwsg, gofidiau ariannol a mwy.

Mae’r cyrsiau am ddim ac ar gael 24/7 o unrhyw ddyfais ddigidol.
Mae SilverCloud yn seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT).

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
man sitting with head down, struggling with grief and bereavement.

STEPS – Cefnogi’r Rheini sy’n Profi Tristwch Personol

Rhaglen pedair wythnos am ddim yw hon sy’n darparu cymorth a dealltwriaeth i bobl sydd wedi dioddef profedigaeth. Gall y brofedigaeth fod yn un ddiweddar neu yn y gorffennol. Mae’r awyrgylch yn anffurfiol a gallwch fynd â ffrind neu aelod o’r teulu gyda chi ar gyfer cefnogaeth.

Gellir archebu lle ar y rhaglen drwy lenwi ac anfon y ffurflen gofrestru sydd wedi’i hatodi neu drwy e-bostio info@toveybros.co.uk

Dysgu mwy
Wyneb yn wyneb
Alcohol Wellbeing Course by SilverCloud

Man rhag Alcohol – SilverCloud

Gwasanaeth ar-lein am ddim gan GIG Cymru sydd ar gael i unrhyw un sy’n byw yng Nghymru neu sydd wedi cofrestru â Meddyg Teulu yng Nghymru. Mae’r cwrs yn cynnwys offer ymarferol a gweithgareddau i’ch helpu i gynnal perthynas gadarnhaol ag alcohol. Yn seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT).

Gellir ei gwblhau ar eich cyflymder eich hun ac mae ar gael 24/7 o unrhyw ddyfais ddigidol.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Drug Misuse Course by SilverCloud

Man rhag Defnydd Cyffuriau – SilverCloud

Gwasanaeth ar-lein am ddim gan GIG Cymru sydd ar gael i unrhyw un sy’n byw yng Nghymru neu sydd wedi cofrestru â Meddyg Teulu yng Nghymru. Bydd y rhaglen hon yn eich helpu i ddeall yn well eich perthynas â sylweddau a meithrin sgiliau i wneud newidiadau sy’n teimlo’n iawn i chi. Bydd yn archwilio’r effaith y gall cyffuriau ei chael ar eich bywyd ac yn esbonio sut i oresgyn rhwystrau y gallech eu hwynebu wrth i chi wneud newidiadau i’ch perthynas â sylweddau. Yn seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT).

Nid yw wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sy’n ddefnyddwyr trwm o gyffuriau a/neu alcohol na’r rheini sy’n chwistrellu.

Gellir ei gwblhau ar eich cyflymder eich hun dros tua 6 wythnos ac mae ar gael 24/7 o unrhyw ddyfais ddigidol.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Perinatal Wellbeing Course by SilverCloud

Man ar gyfer Lles Amenedigol – SilverCloud

Gwasanaeth ar-lein am ddim gan GIG Cymru sydd ar gael i unrhyw un sy’n byw yng Nghymru neu sydd wedi cofrestru â Meddyg Teulu yng Nghymru. Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i helpu menywod a dynion i wella eu lles yn ystod beichiogrwydd a hyd at flwyddyn ar ôl hynny. Mae’n dysgu’r newidiadau y gallech eu profi yn ystod y cyfnod hwn, a phwysigrwydd ceisio cymorth, gosod nodau a hunanofal. Yn seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT).

Gellir ei gwblhau ar eich cyflymder eich hun dros tua 6 wythnos ac mae ar gael 24/7 o unrhyw ddyfais ddigidol.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Coping with low mood and stress – A Course for Farming Communities

Ymdopi â Hwyliau Isel a Straen ar gyfer Cymunedau Ffermio – Byw Bywyd yn Llawn

Mae lefelau uchel o hwyliau isel a straen yn y byd ffermio. Mae’r cwrs profedig hwn yn cynnwys ystod o adnoddau sgiliau bywyd a grëwyd gyda ffermwyr ar gyfer ffermwyr. Wedi’i anelu at ffermwyr a’r rheini yn y gymuned ffermio ehangach gan gynnwys teuluoedd a ffrindiau. Mae gan y cwrs hwn 13 modiwl.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Enjoy Your Infant Course

Cwrs Mwynhau Eich Plentyn Ifanc – Byw Bywyd yn Llawn

Wedi’i gynllunio ar gyfer rhieni plentyn bach/ifanc sy’n dechrau archwilio’r byd – a herio’r ffiniau o’i gwmpas. Ei nod yw helpu i feithrin cysylltiad – ac ymwybyddiaeth emosiynol. Mae gan y cwrs hwn 5 modiwl.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Enjoy Your Bump/Pregnancy Course

Cwrs Mwynhau Eich Beichiogrwydd – Byw Bywyd yn Llawn

Cwrs ar gyfer rhieni wrth iddynt wynebu’r newid i’w bywydau a heriau beichiogrwydd. Dysgwch sut i adeiladu eich perthynas gyda’ch babi sy’n datblygu, deall eich teimladau, a chynllunio ffyrdd o aros yn hapus ac wedi ymlacio yn ystod y cyfnod hwn o newid.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Enjoy Your Baby Course for new parents in Welsh language

Cwrs Mwynhau Eich Babi i Rieni Newydd (Cymraeg) – Byw Bywyd yn Llawn

Mae’r llyfr a’r cwrs hwn wedi’u hanelu at rieni sydd â babi newydd. Mae’n rhoi gwybodaeth, awgrymiadau a syniadau i’ch helpu i fwynhau’ch babi, creu cysylltiad cadarn, a gofalu amdanoch eich hun hefyd.
Darperir y cwrs hwn yn Gymraeg ac mae ganddo 6 modiwl.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Enjoy Your Baby Course for new parents

Cwrs Mwynhau Eich Babi i Rieni Newydd – Byw Bywyd yn Llawn

Mae’r llyfr a’r cwrs hwn wedi’u hanelu at rieni sydd â babi newydd. Mae’n rhoi gwybodaeth, awgrymiadau a syniadau i’ch helpu i fwynhau’ch babi, creu cysylltiad cadarn, a gofalu amdanoch eich hun hefyd.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Relationship issues

Materion yn ymwneud â pherthynas – Byw Bywyd yn Llawn

Cwrs sy’n cynnwys dau bwnc:
1. Ti Fi a Ni.
Ar gyfer pobl mewn perthynas dan bwysau. Allwch chi wella pethau – neu a yw’n bryd gadael?

2. Symud Allan a Symud Ymlaen.
I unrhyw un sy’n wynebu diwedd perthynas i’ch helpu i ddeall eich ymatebion, a chynllunio eich camau nesaf.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Overcoming irritability and anger course

Goresgyn anniddigrwydd a dicter – Byw Bywyd yn Llawn

Goresgyn dicter ac anniddigrwydd
Weithiau gall bod yn ddig a “gadael y cyfan allan” deimlo fel pe bai’n helpu – ond mae’r gwrthwyneb fel arfer yn wir. Mae colli rheolaeth yn cael effaith negyddol – ar gyfer yr unigolyn, a’r rheini o’i gwmpas. Dysgwch gamau sydd wedi’u profi ac effeithiol i reoli dicter.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →