Skip to main content

Bywyd ACTif, cwrs Pobl Fyddar (fideo BSL)

Fersiwn Iaith Arwyddion Prydain (BSL) o’r cwrs hynangymorth Bywyd ACTif, sydd ar-lein ac yn rhad ac am ddim ar gyfer pobl a fyddai’n hoffi rhywfaint o gefnogaeth gyda’u llesiant emosiynol a meddyliol. Rydym yn gwybod bod adnoddau hygyrch i gefnogi pobl fyddar yn gyfyngedig. Argymhellir y cwrs hwn i bobl a fydd yn gallu darganfod ffyrdd newydd o ymdopi â straen bob dydd, gorbryder a hwyliau isel.

Dyluniwyd “Bywyd ACTif” ar gyfer pob oedolyn ledled Cymru sy’n 16 oed ac yn hŷn sydd eisiau deall eu meddyliau a’u teimladau ac i ddysgu sgiliau ymarferol a fydd yn eu galluogi i ymddwyn mewn ffyrdd a fydd yn gwneud eu bywydau yn fwy difyr.

Wedi’i ddatblygu gan y Seicolegydd Dr Neil Frude, mae’r cwrs am ddim yn cynnwys pedwar fideo ar-lein sy’n bedwar deg munud o hyd. Nid oes rhaid i chi danysgrifio. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am y fideos yma.

fersiwn Iaith Arwyddion Prydain (BSL) o'r cwrs hynangymorth Bywyd ACTif

Sut i fynychu

Dechreuwch y cwrs drwy glicio ar fideo ACT 1 isod. Mae pedwar fideo a phob un yn para tua 40 munud. Gallwch gael saib ar unrhyw adeg a dod yn ôl atynt os bydd angen i chi gael hoe.

Rydym yn argymell cymryd diwrnod neu ddau rhwng pob fideo er mwyn ymarfer y dysgu.

Resources Clipboard Illustration
Adnoddau am ddim a gwybodaeth am y cwrs

Rhagor o wybodaeth →

ACT 1

Lles fyddar – Nid Chi yw Eich Meddw

Dysgwch am sut mae eich Meddwl yn gweithio – a sut y mae’n aml yn gweithio yn eich erbyn. Ond drwy gymryd mwy o reolaeth, gallwch atal eich Meddwl rhag difetha pethau i chi.

ACT 2

Wynebu Eich Bywyd

Rydym yn aml yn gwneud ymdrech fawr i osgoi neu newid pethau na ellir eu newid, a gall hyn wneud pethau’n waeth i ni. Mae’n aml yn well Derbyn.

ACT 3

Bod yn Ystyriol

Mae Ymwybyddiaeth Ofalgar yn ein galluogi i ganolbwyntio mwy ar y presennol – ac mae manteision hyn yn bwerus iawn. Dysgwch sut i ymarfer y grefft o ‘sylwi yn unig’.

ACT 4

Byw yn Ddoeth, Byw yn Dda

Beth sy’n bwysig i chi? Beth ydych chi wir yn poeni amdano? Darganfyddwch sut y gall gweithredu yn unol â’ch gwerthoedd fod y ffordd orau i chi gael bywyd gwell.

Bywyd ACTif datblygwyd gan

Photo of an elderly man Dr Neil Frude
Dr Neil Frude

Consultant Clinical Psychologist

Photo of an elderly man Dr Neil Frude
Dr Neil Frude

Consultant Clinical Psychologist

Cynhyrchwyd gan

Public Health Wales Logo
Improvement Cymru Logo

Adnoddau ychwanegol i’ch helpu lles meddwyl

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →