Skip to main content

Cymorth Cyntaf Hunanladdiad – Deall Ymyrraeth Hunanladdiad

Hyfforddiant Deall Ymyrraeth Hunanladdiad

mental wellbeing and nature

Trosolwg o’r cwrs:

Addysgu theori ac ymarfer sgiliau ymyrraeth hunanladdiad y gellir eu defnyddio mewn unrhyw leoliad proffesiynol neu bersonol, wedi’u darparu mewn cwrs undydd. Dim ond yr hyfforddwyr atal hunanladdiad mwyaf profiadol yr ydym yn eu defnyddio i gyflwyno’r profiad dysgu unigryw hwn: i unrhyw un sydd am gael mwy o ddealltwriaeth a hyder i ymyrryd â phobl sydd mewn perygl o hunanladdiad.

Mae’r cwrs Cymorth Cyntaf Hunanladdiad drwy Ddeall Ymyriad Hunanladdiad (SFAUSI) yn rhoi’r wybodaeth a’r offer i ddysgwyr ddeall bod hunanladdiad yn un o’r marwolaethau y gellir ei atal fwyaf a gall rhai sgiliau sylfaenol helpu rhywun sy’n meddwl am hunanladdiad i aros yn ddiogel rhag eu meddyliau ac aros yn fyw.

Audio and video graphic

Trosolwg o’r cwrs:

Mae SFAUSI yn cynnwys 4 rhan, pob un yn para 90 munud. Mae’r rhaglen yn dysgu ac yn ymarfer y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen er mwyn adnabod rhywun a allai fod yn meddwl am hunanladdiad ac ymyrryd mewn modd cymwys i helpu i greu diogelwch hunanladdiad fel dull cymorth cyntaf. 

Rhan 1 – 09:30 i 11:00

 • Cyflwyniad i’r diwrnod; rhaglen; ein hunain ac atal hunanladdiad
 • Stigma, Goroeswyr profedigaeth trwy hunanladdiad a’r Effaith Gudd
 • Teimladau Huanladdol ac ymddygiad hunanladdol 
 • Bwriad ymddygiad o’i gymharu â Chanlyniad ymddygiad 
 • Achosion Posibl Meddyliau am Hunanladdol

–Toriad–

Rhan 2 – 11:15 i 12:45

 • Hunanladdiad – yr effaith adleisiol 
 • Ymagwedd sy’n seiliedig ar y boblogaeth at atal hunanladdiad 
 • Gweithio mewn partneriaeth
 • Gweithio gydag agweddau a gwerthoedd
 • “Rwy’n falch iawn eich bod wedi dweud wrtha i” – clywedol 

–Toriad–

Rhan 3 – 13:30 i 14:45

 • Diwallu anghenion person sy’n meddwl am hunanladdiad
 • Canllaw Diogelwch Hunanladdiad
 • Cam 1 – Adnabod hunanladdiad a holi ynglŷn â hunanladdiad 
 • Cam 2 – Deall opsiynau

–Toriad–

Rhan 4 – 15:00 i 16:30

 • Cam 3 – Diogelu hunanladdiad
 • Ddiogelwch hunanladdiad a hunanofal
 • Y dull asesu risg
 • Hunanladdiad ac arwyddion hunanladdiad
 • Dysgu ar gyfer y dyfodol

Dulliau cyflwyno:

Caiff ei ddysgu dros 6 awr gan ddefnyddio dysgu socrataidd (rhyngweithiol) wedi’i hwyluso gan diwtor, sesiynau ymarfer dan arweiniad tiwtor, darlithoedd mini, gwaith grŵp a chyflwyniadau clyweledol. Mae hwn yn brofiad dysgu rhyngweithiol iawn sy’n ennyn diddordeb emosiynol.

Gofyniad cyn hyfforddi:

Nid oes angen profiad na hyfforddiant blaenorol. Gofynnir i gyfranogwyr hunan-fyfyrio a chydymdeimlo â pherson sy’n meddwl am hunanladdiad. Nid oes disgwyl i gyfranogwyr rannu profiadau personol.

Pwy ddylai fynychu?

Rheolwyr ac ymarferwyr amlsector gan gynnwys iechyd, tai, gofal cymdeithasol, addysg, cyfiawnder troseddol, gweithredwyr canolfannau galwadau, gweithwyr yn y sectorau preifat, gwirfoddol a chyhoeddus a grwpiau neu aelodau cymunedol.

Achrediad

Gall cyfranogwyr ddewis cofrestru ar gyfer uned ddysgu achrededig City and Guilds am ffi ychwanegol o £85 y pen. Mae hyn yn cynnwys cwblhau aseiniad ysgrifenedig.

 

Sut i archebu cwrs:

Sylwch fod yr hyfforddiant hwn ar gyfer pobl sy’n byw neu’n gweithio yng Ngwent yn unig. I archebu lle ar gwrs, cliciwch ar y ddolen isod.

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →