Skip to main content

Cymorth Cyntaf Hunanladdiad – Deall Ymyrraeth Hunanladdiad

Hyfforddiant Deall Ymyrraeth Hunanladdiad

mental wellbeing and nature

Trosolwg o’r cwrs:

Addysgu theori ac ymarfer sgiliau ymyrraeth hunanladdiad y gellir eu defnyddio mewn unrhyw leoliad proffesiynol neu bersonol, wedi’u darparu mewn cwrs undydd. Dim ond yr hyfforddwyr atal hunanladdiad mwyaf profiadol yr ydym yn eu defnyddio i gyflwyno’r profiad dysgu unigryw hwn: i unrhyw un sydd am gael mwy o ddealltwriaeth a hyder i ymyrryd â phobl sydd mewn perygl o hunanladdiad.

Mae’r cwrs Cymorth Cyntaf Hunanladdiad drwy Ddeall Ymyriad Hunanladdiad (SFAUSI) yn rhoi’r wybodaeth a’r offer i ddysgwyr ddeall bod hunanladdiad yn un o’r marwolaethau y gellir ei atal fwyaf a gall rhai sgiliau sylfaenol helpu rhywun sy’n meddwl am hunanladdiad i aros yn ddiogel rhag eu meddyliau ac aros yn fyw.

Audio and video graphic

Trosolwg o’r cwrs:

Mae SFAUSI yn cynnwys 4 rhan, pob un yn para 90 munud. Mae’r rhaglen yn addysgu ac yn ymarfer y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i adnabod rhywun a allai fod yn meddwl am hunanladdiad ac ymyrryd yn gymwys i helpu i greu diogelwch hunanladdiad fel dull cymorth cyntaf.

Rhan 1 – 09:30 i 11:00

 • Cyflwyniad i: y diwrnod; y rhaglen; ein hunain ac atal hunanladdiad
 • Stigma, Goroeswyr profedigaeth drwy hunanladdiad a’r Niwed Cudd
 • Meddyliau hunanladdol ac ymddygiad hunanladdol
 • Bwriad ymddygiad o gymharu â Chanlyniad ymddygiad
 • Achosion Posibl Meddyliau Hunanladdol

–Egwyl–

Rhan 2 – 11:15 i 12:45

 • Hunanladdiad – Effaith Ehangol
 • Dull seiliedig ar y boblogaeth ar gyfer atal hunanladdiad
 • Gweithio mewn partneriaeth
 • Gweithio gydag agweddau a gwerthoedd
 • “I’m so glad you told me” – Clyweledol

–Egwyl–

Rhan 3 – 13:30 i 14:45

 • Diwallu anghenion person sy’n meddwl am hunanladdiad
 • Canllaw Diogelwch Hunanladdiad
 • Cam 1 – Adnabod hunanladdiad a holi am hunanladdiad
 • Cam 2 – Deall opsiynau

–Egwyl–

Rhan 4 – 15:00 i 16:30

 • Cam 3 – Diogelu o ran hunanladdiad
 • Ddiogelwch hunanladdiad a hunanofal
 • Y dull asesu risg
 • Hunanladdiad ac arwyddion hunanladdiad
 • Dysgu ar gyfer y dyfodol

Dulliau cyflwyno:

Fe’i addysgir dros 6 awr gan ddefnyddio dysgu Socratig wedi’i hwyluso gan diwtor, sesiwn ymarfer dan arweiniad tiwtor, darlithoedd byr, gwaith grŵp a chyflwyniadau clyweledol. Mae hwn yn brofiad dysgu rhyngweithiol iawn sy’n ennyn diddordeb emosiynol.

Gofyniad cyn hyfforddi:

Nid oes angen profiad na hyfforddiant blaenorol. Gofynnir i gyfranogwyr hunan-fyfyrio a chydymdeimlo â pherson sy’n meddwl am hunanladdiad. Nid oes disgwyl i gyfranogwyr rannu profiadau personol.

Pwy ddylai fynychu?

Rheolwyr ac ymarferwyr amlsector gan gynnwys iechyd, tai, gofal cymdeithasol, addysg, cyfiawnder troseddol, gweithredwyr canolfannau galwadau, gweithwyr yn y sectorau preifat, gwirfoddol a chyhoeddus a grwpiau neu aelodau cymunedol.

Achrediad

Gall cyfranogwyr ddewis cofrestru ar gyfer uned ddysgu achrededig City and Guilds am ffi ychwanegol o £85 y pen. Mae hyn yn cynnwys cwblhau aseiniad ysgrifenedig.

 

Sut i archebu cwrs:

A fyddech cystal â nodi bod yr hyfforddiant hwn ar gyfer pobl sy’n byw neu’n gweithio yng Ngwent yn unig.

I archebu lle ar gwrs wyneb yn wyneb neu i wneud cais am gwrs mewnol ar gyfer eich sefydliad, e-bostiwch ein Hyfforddwr yn uniongyrchol.

Ar gyfer Blaenau Gwent cysylltwch â Sheree yn sheree@4minds.co.uk

Ar gyfer Caerffili cysylltwch ag Imogen yn wellbeing@caerphillyboroughmind.org

Ar gyfer Sir Fynwy cysylltwch â Bernadette yn Bernadette.Kelly@mindmonmouthshire.org.uk

Ar gyfer Casnewydd cysylltwch â Lisa yn Lisa.VanOs@newportmind.org

Ar gyfer Torfaen cysylltwch â Victoria yn victoriaenglishwellbeing@gmail.com

Ar gyfer sefydliadau Gwent gyfan cysylltwch â Sarah yn sarah.leininarian@gmail.com

Os ydych y tu allan i sir Gwent a bod gennych ddiddordeb yn y cyrsiau hyn, gweler isod:

I archebu lle ar gwrs ar-lein cliciwch y dolenni isod:

Os ydych yn gweithio ar draws Gwent, dewiswch unrhyw un o’r uchod neu cysylltwch â ni os yw’ch sefydliad am i gwrs gael ei gyflwyno’n fewnol.

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →