Skip to main content

Cymorth Cyntaf ar Hunanladdiad (SFA) – Llai Manwl

mental wellbeing and nature

Addysgu theori ac ymarfer sgiliau ymyrraeth mewn perthynas â hunanladdiad y gellir eu defnyddio mewn unrhyw leoliad proffesiynol neu mewn bywyd personol. Cyflwynir y rhaglen hon dros 3 awr fel sesiwn ymwybyddiaeth atal hunanladdiad. Dim ond yr hyfforddwyr atal hunanladdiad mwyaf profiadol yr ydym yn eu defnyddio i gyflwyno’r profiad dysgu unigryw hwn: i unrhyw un sydd eisiau mwy o ddealltwriaeth a hyder i ymyrryd â phobl sydd mewn perygl o hunanladdiad.

Mae’r cwrs Cymorth Cyntaf ar Hunanladdiad – Llai Manwl (Rhithwir) yn rhoi’r wybodaeth a’r offer i ddysgwyr ddeall mai hunanladdiad yw un o’r marwolaethau y gellir ei atal fwyaf a gall rhai sgiliau sylfaenol helpu rhywun sy’n meddwl am hunanladdiad i aros yn ddiogel rhag eu meddyliau ac aros yn fyw.

Audio and video graphic

Trosolwg o’r cwrs:

Mae SFA Llai Manwl yn cynnwys 2 ran, pob un yn para 90 munud. Mae’r rhaglen yn dysgu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer adnabod rhywun a allai fod yn meddwl am hunanladdiad a phasio’r person ymlaen at weithiwr proffesiynol hyfforddedig.

Rhan 1 – 90 munud

  • Cyflwyniad i’r sesiwn; y rhaglen, ein hunain ac atal hunanladdiad
  • Stigma a goroeswyr profedigaeth trwy hunanladdiad a’r Effaith Gudd
  • Teimladau Huanladdol ac ymddygiad hunanladdol 
  • Bwriad ymddygiad o gymharu â Chanlyniad ymddygiad
  • Achosion Posibl Meddyliau am Hunanladdol
  • Hunanladdiad – yr effaith ehangol

–Toriad–

Rhan 2 – 90 munud

  • “Rwy’n falch iawn eich bod wedi dweud wrtha i” – clywedol
  • Canllawiau Diogelwch Hunanladdiad
  • Adnabod a holi am hunanladdiad
  • Cyfeirio person at weithiwr proffesiynol hyfforddedig 

Mae hyfforddiant Cymorth Cyntaf ar Hunanladdiad (SFA) – Llai Manwl (Rhithwir) yn cynnig canlyniadau dysgu sy’n seiliedig ar wybodaeth a ffeithiau. Gellir defnyddio’r hyfforddiant hwn fel rhaglen ar ei phen ei hun neu fel rhan gyntaf taith i ddysgu sgiliau atal hunanladdiad.

Mae’r rhaglen undydd Cymorth Cyntaf Hunanladdiad trwy Ddeall Ymyriadau Hunanladdiad yn rhaglen gymhwyster City & Guilds a dyma’r cam nesaf ar gyfer pobl sydd eisiau dull dysgu mwy manwl sy’n seiliedig ar ymarfer. Y wybodaeth yn SFA: Mae’r rhaglen Llai Manwl Rhithwir yn hawdd ei deall i bobl o bob lefel o ran sgiliau ac yn addas ar gyfer y rheiny nad oes ganddynt unrhyw wybodaeth am y pwnc yn barod.  Fe’i cynlluniwyd er mwyn diwallu anghenion grwpiau rhithwir a gellid ei ddefnyddio fel rhagflaenydd i’r Rhaglen Cymorth Cyntaf Hunanladdiad undydd. 

 

Sylfaen Tystiolaeth:

Dangosodd dau werthusiad annibynnol yn 2016 a 2017 gan Dr Paul Rogers newid ystadegol sylweddol mewn 14 o 19 o fesurau.  Roedd mwy o hyder a llai o bryder wrth ddelio â hunanladdiad ymhlith y canlyniadau amlycaf. 

Dulliau cyflwyno:

Caiff ei ddysgu dros 3 awr gan ddefnyddio dysgu socrataidd (rhyngweithiol) wedi’i hwyluso gan diwtor, sesiynau ymarfer dan arweiniad tiwtor, darlithoedd mini, gwaith grŵp a chyflwyniadau clyweledol. Mae elfennau rhyngweithiol yn rhan o’r cwrs ac mae’n brofiad dysgu sy’n ennyn diddordeb emosiynol.

Gofyniad cyn hyfforddi:

Nid oes angen profiad na hyfforddiant blaenorol. Gofynnir i gyfranogwyr hunan-fyfyrio a chydymdeimlo â pherson sy’n meddwl am hunanladdiad. Nid oes disgwyl i gyfranogwyr rannu profiadau personol.

Pwy ddylai fynychu?

Rheolwyr ac ymarferwyr amlsector gan gynnwys iechyd, tai, gofal cymdeithasol, addysg, cyfiawnder troseddol, gweithredwyr canolfannau galwadau, gweithwyr yn y sectorau preifat, gwirfoddol a chyhoeddus a grwpiau neu aelodau cymunedol.

Sut i drefnu lle ar y cwrs:

Sylwch fod yr hyfforddiant hwn ar gyfer pobl sy’n byw neu’n gweithio yng Ngwent yn unig.   I drefnu lle ar gwrs cliciwch ar y ddolen isod: 

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →