Skip to main content

Cyrsiau Iechyd Meddwl a Lles

Cyrsiau Rhad Ac Am Ddim

Defnyddiwch yr hidlwyr i gynhyrchu rhestr o gyrsiau wedi'u teilwra ar
gyfer eich anghenion penodol.

Hidlo Erbyn

Yn dangos 12-24 allan o 41 o ganlyniadau
SilverCloud Mental Health Courses

Man rhag Ffobia – SilverCloud

Cynlluniwyd y rhaglen hon i’ch helpu i leddfu symptomau ffobia a’ch helpu i wynebu a rheoli’r ofn llethol a achosir gan sefyllfa neu wrthrych.
Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
SilverCloud Mental Health Courses

Man rhag Panig – SilverCloud

Mae’r rhaglen hon yn eich helpu i ddysgu’r sgiliau i fynd i’r afael â’r symptomau sydd wrth wraidd eich panig; ofn colli rheolaeth, neu y gallai rhywbeth drwg iawn ddigwydd neu fod yn digwydd, ac ofn parhaus am byliau o banig yn y dyfodol. Mae technegau effeithiol fel amlygiad graddol yn eich helpu i wynebu eich ofnau ac ymdopi â phryder, yn hytrach na brwydro yn ei erbyn.
Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
SilverCloud Mental Health Courses

Man rhag Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD) – SilverCloud

Mae’r rhaglen hon wedi’i chynllunio i’ch helpu i i ddeall a rheoli meddyliau negyddol ymwthiol ac ymddygiadau ailadroddus a all fod yn ofidus ac annymunol. Byddwch yn dysgu technegau effeithiol i’ch helpu i ymateb i feddyliau obsesiynol, heb ymddwyn yn orfodol.
Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Man rhag Pryder ynghylch Iechyd

Man rhag Pryder ynghylch Iechyd – SilverCloud

Mae’r rhaglen pryder iechyd yn cynnwys nifer o fodiwlau, gallwch gwblhau’r rhain yn eich amser eich hun ac ar eich cyflymder eich hun dros gyfnod o tua wyth wythnos. Bydd eich cefnogwr ar-lein yn eich arwain ac yn rhoi adborth.
Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
General Anxiety Disorder Course

Man rhag Anhwylder Pryder Cyffredinol (GAD) – SilverCloud

Mae’r rhaglen hon yn mynd i’r afael â’r materion sydd wrth wraidd eich pryder anoddefiad o ansicrwydd; a’r gofid dwys ac afreolus sy’n digwydd.
Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Social Anxiety Course - SilverCloud

Man rhag Pryder Cymdeithasol – SilverCloud

Bydd y rhaglen hon yn eich helpu i ddysgu sut i oresgyn ofn parhaus sefyllfaoedd cymdeithasol a sut rydych chi’n meddwl y gallai eraill eich gweld.
Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael. 

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Depression Course - SilverCloud

Man rhag Iselder – SilverCloud

Bydd y rhaglen hon yn eich helpu i ddysgu technegau i oresgyn a rheoli symptomau hwyliau gwael a phryder. Bydd strategaethau ymarferol yn eich helpu i fynd i’r afael â meddyliau ac ymddygiadau di-fudd a’r teimladau corfforol annymunol a’r emosiynau anodd sy’n gallu bod yn gysylltiedig ag iselder.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Anxiety and Depression Course - SilverCloud

Man rhag Pryder ac Iselder – SilverCloud

Bydd y rhaglen hon yn eich helpu i ddysgu technegau i oresgyn a rheoli symptomau hwyliau gwael, iselder a phryder. Bydd strategaethau ymarferol yn eich helpu i fynd i’r afael â meddyliau ac ymddygiadau di-fudd a’r teimladau corfforol annymunol a’r emosiynau anodd sy’n gallu bod yn gysylltiedig ag iselder.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Anxiety Course - SilverCloud

Man rhag Pryder – SilverCloud

Gall y rhaglen hon eich helpu i reoli pryder, herio meddyliau pryderus a theimlo’n well. Mae’n dysgu sgiliau a strategaethau i chi fynd i’r afael â phryder nawr ac yn y dyfodol.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Sleep-Mental-Health

Man ar gyfer Cwsg – SilverCloud

Bydd y rhaglen SilverCloud hon yn eich dysgu i oresgyn eich problemau cysgu, gan ganiatáu i chi gael cwsg o ansawdd gwell.
Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael. 

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Platfform-4YP

Rhaglen State of Mind – 4YP Gwent

Mae 4YP (Platfform) yn gweithio ar draws sir Gwent yn cynnig cymorth i bobl ifanc sy’n wynebu heriau gyda’u hiechyd meddwl. Mae’n cynnig y rhaglen 10 wythnos State of Mind, grwpiau cymorth cymheiriaid a gweithdai. Ar gyfer pobl ifanc 14-18 oed. Mae hon yn rhaglen 10 wythnos lle mae pwnc gwahanol yn cael ei archwilio bob wythnos.

Dysgu mwy
Wyneb yn wyneb
Mind-active-monitoring

Monitro Gweithredol – Mind

Rhaglen hunangymorth dan arweiniad am ddim dros gyfnod o chwe wythnos i’ch helpu i ddeall a theimlo bod gennych fwy o reolaeth dros eich emosiynau yw Monitro Gweithredol. Rhoddir yr holl gynghorion ac offer sydd eu hangen arnoch i ddeall eich hun yn well, a chewch eich cefnogi drwy’r cwrs gyda galwadau ffôn rheolaidd.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →