Skip to main content

Cyrsiau Iechyd Meddwl a Lles

Cyrsiau Rhad Ac Am Ddim

Defnyddiwch yr hidlwyr i gynhyrchu rhestr o gyrsiau wedi'u teilwra ar
gyfer eich anghenion penodol.

Hidlo Erbyn

Yn dangos 24-36 allan o 46 o ganlyniadau
Depression Course - SilverCloud

Man rhag Iselder – SilverCloud

Bydd y rhaglen hon yn eich helpu i ddysgu technegau i oresgyn a rheoli symptomau hwyliau gwael a phryder. Bydd strategaethau ymarferol yn eich helpu i fynd i’r afael â meddyliau ac ymddygiadau di-fudd a’r teimladau corfforol annymunol a’r emosiynau anodd sy’n gallu bod yn gysylltiedig ag iselder.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Anxiety and Depression Course - SilverCloud

Man rhag Pryder ac Iselder – SilverCloud

Bydd y rhaglen hon yn eich helpu i ddysgu technegau i oresgyn a rheoli symptomau hwyliau gwael, iselder a phryder. Bydd strategaethau ymarferol yn eich helpu i fynd i’r afael â meddyliau ac ymddygiadau di-fudd a’r teimladau corfforol annymunol a’r emosiynau anodd sy’n gallu bod yn gysylltiedig ag iselder.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Anxiety Course - SilverCloud

Man rhag Pryder – SilverCloud

Gall y rhaglen hon eich helpu i reoli pryder, herio meddyliau pryderus a theimlo’n well. Mae’n dysgu sgiliau a strategaethau i chi fynd i’r afael â phryder nawr ac yn y dyfodol.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Sleep-Mental-Health

Man ar gyfer Cwsg – SilverCloud

Bydd y rhaglen SilverCloud hon yn eich dysgu i oresgyn eich problemau cysgu, gan ganiatáu i chi gael cwsg o ansawdd gwell.
Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael. 

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Platfform-4YP

Rhaglen State of Mind – 4YP Gwent

Mae 4YP (Platfform) yn gweithio ar draws sir Gwent yn cynnig cymorth i bobl ifanc sy’n wynebu heriau gyda’u hiechyd meddwl. Mae’n cynnig y rhaglen 10 wythnos State of Mind, grwpiau cymorth cymheiriaid a gweithdai. Ar gyfer pobl ifanc 14-18 oed. Mae hon yn rhaglen 10 wythnos lle mae pwnc gwahanol yn cael ei archwilio bob wythnos.

Dysgu mwy
Wyneb yn wyneb
Mind-active-monitoring

Monitro Gweithredol – Mind

Rhaglen hunangymorth dan arweiniad am ddim dros gyfnod o chwe wythnos i’ch helpu i ddeall a theimlo bod gennych fwy o reolaeth dros eich emosiynau yw Monitro Gweithredol. Rhoddir yr holl gynghorion ac offer sydd eu hangen arnoch i ddeall eich hun yn well, a chewch eich cefnogi drwy’r cwrs gyda galwadau ffôn rheolaidd.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Gwent Connect 5

Rhaglen Hyfforddiant Connect 5 Gwent

Mae Rhaglen Hyfforddwyr Connect 5 Gwent ar gyfer unrhyw un sydd eisiau gwella eu lles meddyliol ac a hoffai rannu eu gwybodaeth ag eraill.

Dysgu mwy
Ar-lein Gweithwyr proffesiynol Hunan-gyfarwyddo
Papyrus Course

Hyfforddiant Atal Hunanladdiad – Papyrus

Mae PAPYRUS yn darparu cyflwyniad atal hunanladdiad ar-lein a wyneb yn wyneb am ddim er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o hunanladdiad ac atal hunanladdiad, datblygu gobaith ac annog gweithredu ar gyfer cymuned hunanladdiad mwy diogel ac i ddeall pwysigrwydd hunanofal.

Dysgu mwy
Ar-lein Wyneb yn wyneb
Suicide First Aid: Understanding Suicide Intervention

SFA: Deall Ymyrraeth Hunanladdiad

Mae’r cwrs undydd hwn yn rhoi’r wybodaeth a’r offer i ddysgwyr ddeall bod hunanladdiad yn un o’r marwolaethau mwyaf ataliadwy a gall rhai sgiliau sylfaenol helpu rhywun i gadw’n ddiogel rhag eu meddyliau ac aros yn fyw. Am ddim i bobl sy’n byw ac yn gweithio yng Ngwent.

Dysgu mwy
Ar-lein Gweithwyr proffesiynol
ZSA-Course

Zero Suicide Alliance

Gall adnabod arwyddion rhybudd ar gyfer hunanladdiad a sut i gael cymorth achub bywydau.

Mae Zero Suicide Alliance’s yn darparu cyrsiau hyfforddiant ymwybyddiaeth o hunanladdiad ar-lein am ddim: cwrs cyflwyno byr iawn (5-10 munud) cwrs ymwybyddiaeth bellach (20 munud). Mae’r ddau yn rhoi sgiliau i bobl helpu rhywun a allai fod yn meddwl am ladd ei hun.
Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael. 

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Gwent N-gage Logo

N-Gage Gwent

Hyfforddiant camddefnyddio alcohol a sylweddau am ddim i weithwyr proffesiynol.

Mae’r hyfforddiant yn ymdrin ag ymwybyddiaeth o ddefnydd sylweddau; sgrinio am ddefnydd pobl ifanc o sylweddau ac ymateb i bobl ifanc sy’n defnyddio sylweddau a gweithio gyda nhw; defnydd sylweddau a datblygiad pobl ifanc; a Sylweddau Seicoweithredol Newydd.

Dysgu mwy
Gweithwyr proffesiynol
Live-Life-to-the-Full

Living Life to the Full

Mae’r cwrs hwn yn addysgu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ymdopi â symptomau hwyliau isel, straen a gorbryder.

Mae’r cyrsiau’n seiliedig ar Therapi Ymddygiad Gwybyddol ac yn addysgu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ymdopi â symptomau hwyliau isel, straen a gorbryder. Yn ystod y cwrs byddwch yn dysgu am bethau megis sut i ymdopi â meddyliau negyddol, sut i ddod yn fwy hyderus, a sut i ddatrys problemau sy’n dod i’r amlwg yn eich bywyd.
Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →