Skip to main content

Dod o Hyd i Gymorth

Gofalu amdanoch eich hun

Mae cynnal lles meddyliol da yn bwysig yn ein bywydau bob dydd. Yma fe welwch wybodaeth, cyngor ac adnoddau i'ch helpu i ofalu am eich iechyd meddwl a'ch lles.

Gofalu amdanoch eich hun
10 Awgrym Da ar gyfer Lles Meddyliol

10 Awgrym Da ar gyfer Lles Meddyliol

Mae yna bethau syml y gallwn ni i gyd eu gwneud i ofalu am ein hiechyd meddwl a'n lles. Does dim angen iddyn nhw gymryd llawer iawn o amser na chost.

Dysgu mwy
Alcohol a Lles Meddyliol

Alcohol a Lles Meddyliol

Cewch wybodaeth ac adnoddau dibynadwy isod i’ch helpu i ddeall yn well y ‘canllawiau risg isel o ran alcohol’ a gwybod ble i gael cymorth os ydych yn poeni am eich yfed eich hun neu yfed rhywun arall.

Dysgu mwy
Bod yn Egnïol

Bod yn Egnïol

Mae manteision niferus gweithgaredd corfforol i'n cyrff yn hysbys iawn. Fel lleihau'r risg o ddatblygu nifer o afiechydon gan gynnwys clefyd y galon, strôc a Diabetes Math 2, yn ogystal â bod yn dda i'n meddyliau.

Dysgu mwy
Bwyta’n Iach

Bwyta’n Iach

Mae'r hyn rydyn ni'n ei fwyta a'i yfed yn effeithio ar ein hiechyd meddwl a chorfforol. Dysgwch fwy am y berthynas rhwng iechyd a bwyd.

Dysgu mwy
Cwsg

Cwsg

Mae cwsg yn rhan naturiol a hanfodol o'n bywydau. Rydyn ni i gyd yn teimlo'n gysglyd ar ôl diwrnod hir, dyma ymateb arferol y corff, ac mae cwsg da yn ein helpu i ailwefru a gwella.

Dysgu mwy
Pum Ffordd at Les

Pum Ffordd at Les

Mae pum cam y gallwn ni i gyd eu cymryd i amddiffyn a gofalu am ein lles meddyliol. Fe'u gelwir yn y Pum Ffordd at Les.

Dysgu mwy
Straen

Straen

Os yw straen yn effeithio ar eich bywyd mewn ffordd negyddol, mae yna bethau rydych chi'n ceisio eu helpu eich hun. Dyma gasgliad o ddeunyddiau i'ch helpu i ymdopi â lefelau straen uchel.

Dysgu mwy
Ymwybyddiaeth Fyfyriol

Ymwybyddiaeth Fyfyriol

Gall ymwybyddiaeth fyfyriol wella ein hiechyd meddwl a’n lles meddyliol. Dewch o hyd i wybodaeth ac adnoddau i gyflwyno ymwybyddiaeth fyfyriol a gwella ein lles meddyliol, drwy ein helpu i fwynhau mwy ar y byd o’n cwmpas a deall ein hunain yn well.

Dysgu mwy

Methu dod o hyd i’r hyn yr ydych yn chwilio amdano?

Archwiliwch weddill ein categorïau pwnc trwy glicio ar y dolenni isod.

Teimladau, symptomau neu broblemau iechyd meddwl →

Cymorth a chefnogaeth ar gyfer cyflyrau emosiynol, teimladau a chyflyrau iechyd meddwl penodol.

Ymdopi â bywyd →

Help i ofalu am eich lles meddyliol pan fyddwch chi’n profi sefyllfaoedd neu adegau anodd yn eich bywyd.

Gofalu amdanoch eich hun →

Eich helpu i ofalu am eich iechyd a lles corfforol a meddyliol o ddydd i ddydd.

Search Mental Health and Wellbeing Resources
Chwiliwch am yr holl adnoddau ar Melo