Skip to main content

Dod o Hyd i Gymorth

Teimladau, symptomau neu broblemau iechyd meddwl

Cymorth a chefnogaeth iechyd meddwl a lles ar gyfer teimladau neu symptomau penodol.

Teimladau, symptomau neu broblemau iechyd meddwl
Anhwylderau Bwyta

Anhwylderau Bwyta

Mae anhwylder bwyta yn broblem iechyd meddwl. Dyma pryd mae pobl yn defnyddio bwyd i helpu gyda theimladau a sefyllfaoedd anodd. Gall anhwylderau bwyta effeithio ar unrhyw un o unrhyw oedran: gwrywod, benywod, plant, oedolion ifanc, oedolion ac oedolion hŷn.

Dysgu mwy
Dicter

Dicter

Mae dicter yn emosiwn dynol arferol yr ydym i gyd yn debygol o'i brofi rywbryd. Casgliad o ddeunyddiau i'ch helpu i reoli a goresgyn dicter.

Dysgu mwy
Galar a Phrofedigaeth

Galar a Phrofedigaeth

Dod o hyd i help a chefnogaeth wrth ddelio â cholli anwylyd.

Dysgu mwy
Gorbryder

Gorbryder

Gellir disgrifio gorbryder fel teimlad o anesmwythder, fel ofn neu bryder. Mae'n normal i deimlo'n bryderus am bethau bywyd bob dydd. Mae teimladau o bryder fel arfer yn mynd heibio. Rydym wedi coladu adnoddau ar gyfer ymdopi â phryder a sut i reoli bod yn bryderus.

Dysgu mwy
Hwyliau Isel

Hwyliau Isel

Rydyn ni i gyd yn teimlo'n isel neu wedi cael llond bol o bryd i'w gilydd. Mae teimlo'n isel fel arfer yn para ychydig ddyddiau neu wythnosau, ac yna mae ein hwyliau'n dychwelyd i normal. Rydym wedi coladu adnoddau i'ch helpu gyda'r teimladau hwyliau isel hynny i'ch helpu i ymdopi.

Dysgu mwy
Iselder

Iselder

Mae'n arferol i ni deimlo'n isel neu wedi cael llond bol o bryd i'w gilydd. Os nad yw hwyliau isel yn mynd i ffwrdd gall fod yn arwydd o iselder. Dewch o hyd i gyrsiau rhad ac am ddim, adnoddau a ffynonellau cymorth i'ch helpu gyda theimladau o iselder.

Dysgu mwy
Straen

Straen

Os yw straen yn effeithio ar eich bywyd mewn ffordd negyddol, mae yna bethau rydych chi'n ceisio eu helpu eich hun. Dyma gasgliad o ddeunyddiau i'ch helpu i ymdopi â lefelau straen uchel.

Dysgu mwy
Teimladau Hunanladdol

Teimladau Hunanladdol

Gallai'r wybodaeth ganlynol fod o gymorth os ydych chi'n meddwl am hunanladdiad; neu os ydych chi'n adnabod rhywun sy'n meddwl am hunanladdiad. Mae ganddo syniadau i helpu pobl i aros yn ddiogel a ble i fynd am gefnogaeth.

Dysgu mwy
Teimlo’n Unig

Teimlo’n Unig

Gallwn ni i gyd deimlo'n unig ar adegau. Er nad yw unigrwydd yn broblem iechyd meddwl gall effeithio ar eich lles.

Dysgu mwy
Disclaimer

Ymwadiad

Ein nod yw darparu gwybodaeth gymeradwy, cyngor, adnoddau am ddim a chyrsiau i'ch helpu i ofalu am eich iechyd meddwl a'ch lles eich hun. Gwefan yw Melo ac nid gwasanaeth iechyd meddwl. Felly ni allwn ddarparu cyngor na chymorth unigol.

Os oes angen cyngor neu gefnogaeth arnoch ar gyfer eich iechyd meddwl yna cysylltwch ag un o'r llinellau cymorth a restrir ar ein gwefan.

Methu dod o hyd i’r hyn yr ydych yn chwilio amdano?

Archwiliwch weddill ein categorïau pwnc trwy glicio ar y dolenni isod.

Gofalu amdanoch eich hun →

Eich helpu i ofalu am eich iechyd a lles corfforol a meddyliol o ddydd i ddydd.

Ymdopi â bywyd →

Help i ofalu am eich lles meddyliol pan fyddwch chi’n profi sefyllfaoedd neu adegau anodd yn eich bywyd.

Teimladau, symptomau neu broblemau iechyd meddwl →

Cymorth a chefnogaeth ar gyfer cyflyrau emosiynol, teimladau a chyflyrau iechyd meddwl penodol.

Search Mental Health and Wellbeing Resources
Chwiliwch am yr holl adnoddau ar Melo