Skip to main content

Adnoddau lles meddwl

Ymdopi â bywyd

Mae yna adegau yn ein bywydau rydyn ni'n ei chael yn anoddach nag eraill. Mae'n bwysig ceisio cymorth a chyngor pan fyddwch chi'n profi sefyllfaoedd anodd.

Ymdopi â bywyd
Adferiad Hir o COVID a Coronafeirws

Adferiad Hir o COVID a Coronafeirws

Cyrsiau ac adnoddau i'ch cynorthwyo yn eich adferiad ôl-COVID.

Dysgu mwy
Alcohol

Alcohol

Mae cysylltiad agos rhwng alcohol ac iechyd meddwl. Dewch o hyd i wybodaeth ac adnoddau dibynadwy i’ch helpu i ddeall y canllawiau risg isel o ran alcohol yn well a ble i gael cymorth os ydych yn poeni am eich yfed.

Dysgu mwy
Beichiogrwydd

Beichiogrwydd

Mae bod yn feichiog yn ddigwyddiad mawr mewn bywyd a gall fod yn amser emosiynol. Os ydych chi'n profi hwyliau isel neu'n teimlo'n isel, yna mae'n bwysig estyn allan am help.

Dysgu mwy
Camdriniaeth

Camdriniaeth

Adnoddau ar gyfer y rhai sy’n profi neu sydd wedi profi unrhyw fath o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a/neu cam-drin rhywiol (VAWDASV).

Dysgu mwy
Cefnogaeth Tai a Digartrefedd

Cefnogaeth Tai a Digartrefedd

Gwybodaeth a dolenni i helpu os ydych yn cael problemau rheoli eich llety neu os oes angen cymorth arnoch i ddod o hyd i lety neu symud.

Dysgu mwy
Cyn-filwyr

Cyn-filwyr

Mae help a chefnogaeth ar gael os ydych chi’n profi unrhyw un o’r rhain gan wasanaethau iechyd meddwl cyffredinol ond mae yna hefyd wasanaethau sy’n benodol i gefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog. Mae Cymuned y Lluoedd Arfog yn cynnwys yr holl bersonél sy’n gwasanaethu, cyn-filwyr a’u teuluoedd.

Dysgu mwy
Ffrwythlondeb

Ffrwythlondeb

Mae triniaeth ffrwythlondeb yn broses hir gydag uchafbwyntiau ac isafbwyntiau ac weithiau gall effeithio ar ein lles meddyliol. Dyma rai adnoddau i'ch helpu i ymdopi ar hyd y ffordd.

Dysgu mwy
Galar a Phrofedigaeth

Galar a Phrofedigaeth

Dod o hyd i help a chefnogaeth wrth ddelio â cholli anwylyd.

Dysgu mwy
Gofalwyr Di-dâl

Gofalwyr Di-dâl

Ledled Cymru mae yna filoedd o bobl sy’n gofalu am rywun a all fod yn oedrannus, yn anabl neu â chyflwr iechyd corfforol neu feddyliol. Gallai hyn fod yn llawn amser neu am ychydig oriau’r wythnos yn unig. Os ydych chi’n gofalu am rywun mae’r adran hon ar eich cyfer chi.

Dysgu mwy
Disclaimer

Ymwadiad

Ein nod yw darparu gwybodaeth gymeradwy, cyngor, adnoddau am ddim a chyrsiau i'ch helpu i ofalu am eich iechyd meddwl a'ch lles eich hun. Gwefan yw Melo ac nid gwasanaeth iechyd meddwl. Felly ni allwn ddarparu cyngor na chymorth unigol.

Os oes angen cyngor neu gefnogaeth arnoch ar gyfer eich iechyd meddwl yna cysylltwch ag un o'r llinellau cymorth a restrir ar ein gwefan.

Methu dod o hyd i’r hyn yr ydych yn chwilio amdano?

Archwiliwch weddill ein categorïau pwnc trwy glicio ar y dolenni isod.

Teimladau, symptomau neu broblemau iechyd meddwl →

Cymorth a chefnogaeth ar gyfer cyflyrau emosiynol, teimladau a chyflyrau iechyd meddwl penodol.

Gofalu amdanoch eich hun →

Eich helpu i ofalu am eich iechyd a lles corfforol a meddyliol o ddydd i ddydd.

Ymdopi â bywyd →

Help i ofalu am eich lles meddyliol pan fyddwch chi’n profi sefyllfaoedd neu adegau anodd yn eich bywyd.

Search Mental Health and Wellbeing Resources
Chwiliwch am yr holl adnoddau ar Melo