Skip to main content

Yr holl Adnoddau

Adnoddau Iechyd Meddwl a Lles hunangymorth

Defnyddiwch yr hidlwyr i gynhyrchu rhestr o adnoddau hunangymorth
iechyd meddwl a lles ar gyfer eich anghenion penodol.

Hidlo Erbyn

Dangos
Yn dangos 1-10 allan o 369 o ganlyniadau
Dangos
MathTeitlYn gysylltiedig â…Darparwr
Gwefannau Gwefannau

Canllaw i Bobl Ifanc – Straen Arholiadau

Iechyd Meddwl Myfyrwyr, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc mind
Gwasanaeth Gwasanaeth

Sefydliad Jacob Abraham — Cefnogaeth i unigolion yr effeithir arnynt gan hunanladdiad rhywun 26 oed a hŷn

Galar a Phrofedigaeth, Hunanladdiad mind
Gwefannau Gwefannau

Gwefan Awtistiaeth Cymru – Gwybodaeth, gwasanaethau a chyfleoedd hyfforddi sydd ar gael ar-lein a ledled Cymru

Awtistiaeth Oedolion

Awtistiaeth Cymru

Gwefannau Gwefannau

Grŵp Cymorth One Life Autism – Darparu cymorth a chefnogaeth i unigolion a theuluoedd ym Mlaenau Gwent a’r cyffiniau yr effeithir arnynt yn bennaf gan awtistiaeth ac anghenion cymhleth eraill, a all ddioddef o unigedd ac iselder

Awtistiaeth Oedolion

One Life Autism Support Group

Gwefannau Gwefannau

Autistic Spectrum Connections Cymru – Cymorth a chyngor 1:1 ar dai, cyflogaeth a budd-daliadau (16 oed a hŷn)

Awtistiaeth Oedolion

Autism Spectrum Connections Cymru

Gwefannau Gwefannau

Autistic Minds – Ystod o gymorth, gwasanaethau a mentrau ledled Cymru, a Hyb Cymorth sy’n cwmpasu’r DU

Awtistiaeth Oedolion

Autistic Minds

Gwefannau Gwefannau

Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth – Cyngor ac arweiniad ar yr heriau y mae pobl awtistig a’u teuluoedd yn eu hwynebu gan gynnwys materion yn ymwneud ag ymddygiad, addysg ac iechyd

Awtistiaeth Oedolion

National Autistic Society

Apiau (iOS) Apiau (iOS)

Ap Baby Buddy (IOS) – Ap beichiogrwydd a rhianta rhyngweithiol am ddim sydd wedi ennill gwobrau ac sydd wedi’i greu i gefnogi rhieni, cyd-rieni a gofalwyr

Beichiogrwydd, Rhieni

Best Beginnings – Ap Baby Buddy

Apiau (Android) Apiau (Android)

Ap Baby Buddy (Android) – Ap beichiogrwydd a rhianta rhyngweithiol am ddim sydd wedi ennill gwobrau ac sydd wedi’i greu i gefnogi rhieni, cyd-rieni a gofalwyr

Beichiogrwydd, Rhieni

Best Beginnings – Ap Baby Buddy

Darllen Darllen

Canllaw i Ofalwyr Ifanc, i wneud yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth, y gefnogaeth a’r cyngor sydd eu hangen arnoch

Gofalwyr di-dâl

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →