Skip to main content

Dod o Hyd i’ch Ffordd – Melo x Samaritans

Jul 20, 2022

Yn gynharach eleni lansiodd Samariaid Cymru adnodd newydd, Dod o Hyd i’ch Ffordd: Canllaw i unrhyw un sy’n cael trafferth i ymdopi. Fe’i lansiwyd ar ôl i’r DU ddechrau ar y cyfnod clo, lle profodd llawer deimladau o bryder dwysach gydag aflonyddwch i’w bywydau pob dydd, gan achosi i bobl ddioddef o iechyd meddwl gwael.

Mae’r pandemig wedi gwneud i bobl agored i niwed brofi lefelau uwch o drallod nag o’r blaen, a dyna pam bod y Samariaid yn falch eu bod wedi lansio’r adnodd newydd am ddim hwn i bobl sy’n byw yng Nghymru, sydd ar gyfer unrhyw un sy’n cael trafferth ymdopi. P’un a ydych yn profi dirywiad yn eich iechyd meddwl, neu’n teimlo’n unig ac ynysig, neu’n cael trafferth gyda meddyliau hunanladdol, mae’r canllaw hwn ar eich cyfer chi.

Ymhlith llu o wybodaeth a chefnogaeth hynod ddefnyddiol mae adran o’r enw ‘Beth i’w wneud os ydych chi’n teimlo’n isel neu’n cael trafferth ymdopi: Helpu Eich Hun’ lle rydym wedi nodi sut roedd rhai o’r awgrymiadau’n adlewyrchu’r 5 Ffordd at Les ac yn cael eu hannog fel ffordd o hybu eich lles meddyliol. Rydym am rannu pytiau o’r adnodd sy’n cysylltu â’r 5 Ffordd a fydd yn eu tro yn helpu eich iechyd meddwl!

Yn gyntaf, gadewch i ni atgoffa ein hunain o’r 5 Ffordd:

Bod yn Fywiog – Cysylltu – Rhoi – Dal ati i Ddysgu – Bod yn Sylwgar

Gosod nodau cyraeddadwy

(Bod yn Sylwgar)

Os ydych yn teimlo’n bryderus ynglŷn â gwneud rhywbeth, ceisiwch ei dorri i lawr i restr o dasgau llai. Er enghraifft, os nad ydych wedi bod i’r siopau ers tro, efallai y byddwch am geisio cerdded yn y rhan honno o’r dref cyn mynd i mewn. Canolbwyntiwch ar yr hyn rydych am ei gyflawni a cheisiwch beidio â chymharu eich hun â’r hyn rydych chi’n meddwl y mae eraill yn ei wneud. Ewch ar eich cyflymder eich hun.

Neilltuo amser i’ch hun

(Bod yn Fywiog | Bod yn Sylwgar | Dal ati i Ddysgu)

Gallai fod yn rhywbeth creadigol, gwneud chwaraeon neu fynd â phapur newydd i barc am hanner awr yn yr haul. Gall hyd yn oed cymryd egwyl o bum munud gyda chwpanaid o de eich helpu i ymlacio a neilltuo peth amser i chi’ch hun.

Mwynhau natur

(Bod yn Fywiog | Bod yn Sylwgar)

Pa bynnag ffordd y gallwch, gall cymryd amser i fwynhau’r awyr agored gael effaith gadarnhaol ar eich hwyliau. O ymweld â’n parciau lleol neu warchodfeydd natur i ofalu am blanhigion dan do, profwyd bod treulio amser gwerthfawr gyda natur yn cael effaith gadarnhaol ar ein hwyliau.

Bod yn fywiog

(Bod yn Fywiog | Cysylltu)

Gall ymarfer corff helpu i leihau teimladau o bryder a theimladau anodd eraill. Mae llawer o wahanol ffyrdd o fod yn egnïol. Gallech ddechrau gyda thaith gyflym ar droed neu ymuno â dosbarth ymarfer corff am ddim ar-lein. Mae gosod nodau gydag eraill yn ffordd wych o aros yn llawn cymhelliant. Ceisiwch ymuno â ffrindiau a theulu neu gymryd rhan mewn her ar-lein.

Siarad am sut rydych yn teimlo

(Cysylltu | Bod yn Sylwgar)

Gall siarad helpu i roi pethau mewn persbectif a’n helpu i deimlo’n llai ynysig. Gall fod yn anodd estyn allan ond mae siarad â ffrind, cydweithiwr neu aelod o’r teulu y gallwch ymddiried ynddynt yn rhywbeth y byddem yn eich annog i roi cynnig arno, sut bynnag y gallwch. Cofiwch, gallwch bob amser siarad â’r Samariaid hefyd.

Cysylltu a chyfarfod â phobl eraill

(Cysylltu | Rhoi)

Mae perthnasoedd yn bwysig ar gyfer ein lles. Gallant helpu gyda’n hunan-barch a gwneud i ni deimlo wedi’n gwerthfawrogi. Gall cefnogi eraill hefyd hybu ein lles ein hunain.

Mae’r adnodd hefyd yn manylu ar bwysigrwydd cysylltiad, gan drafod yr angen dynol am gysylltiad cymdeithasol a pherthynas, a sut y gall diffyg cysylltiad cymdeithasol gael effaith negyddol ar eich iechyd corfforol a meddyliol.

Ffyrdd y gallwch frwydro yn erbyn unigrwydd

  • Gwirfoddoli. Mae’n ffordd bwerus o wneud ffrindiau newydd, helpu’ch cymuned a gwella’ch lles. I ddarllen am ystod eang o fanteision gwirfoddoli, cliciwch yma. Gallwch ddod o hyd i lawer o gyfleoedd gwirfoddoli lleol yma.
  • Grwpiau cymunedau lleol. Maent yn ffordd wych o wneud cysylltiadau newydd a gwneud ffrindiau.
  • Cysylltu â chyfeillachwr. Gallwch gysylltu â gwirfoddolwr hyfforddwr a all roi cymorth i unrhyw un sy’n teimlo’n unig neu’n ynysig. Gallwch gysylltu ag un yma.

Cofiwch, os ydych yn cael trafferth ac yn teimlo nad oes unrhyw le i droi, nid ydych ar eich pen eich hun. Mae cymorth ar gael.

I ddarllen adnodd llawn y Samariaid, ‘Dod o Hyd i’ch Ffordd: Dod o Hyd i’ch Ffordd: Canllaw i unrhyw un sy’n cael trafferth i ymdopi’, cliciwch yma.

Nôl i’r newyddion

I weld cynghorion ac adnoddau am lesiant, ewch i’n sianeli cyfryngau cymdeithasol a dysgu mwy!