Skip to main content

Llinellau cymorth a chefnogaeth

Cymorth i chi neu’ch anwyliaid

Graffig Poeni am Rywun Arall

Gall bywyd fod yn anodd iawn weithiau.

Ar gyfer unrhyw un sy’n dioddef o iechyd meddwl, lles meddyliol gwael ac/neu’n teimlo’n hunanladdol, mae’n bwysig siarad â rhywun yr ydych yn ymddiried ynddo/ynddi.

Rhowch wybod i aelodau’ch teulu neu’ch ffrindiau beth sy’n digwydd. Efallai y gallant gynnig cefnogaeth a chymorth i’ch cadw’n ddiogel. Neu, gallwch gysylltu ag un o’r gwasanaethau cefnogi isod.

Ydych chi angen cymorth brys nawr?

Os ydych chi’n meddwl eich bod angen cymorth brys nawr, defnyddiwch y cysylltiadau sydd yn y ddolen isod i chwilio am gymorth.

Ceisio cymorth brys nawr

Logo CALL

Llinell Wrando Iechyd Meddwl CALL

Mae’n darparu llinell wrando iechyd meddwl a chymorth emosiynol cyfrinachol sydd ar gael 24/7. Gall CALL hefyd gyfeirio unigolion at gefnogaeth mewn cymunedau lleol ac at ystod o wybodaeth ar-lein.

Graffig ffôn

Ffoniwch nawr ar

Graffig Neges Destun

Tecstiwch 'help' i

Logo Samariaid

Samariaid – i bawb

Os ydych chi’n cael amser anodd, neu os ydych chi’n poeni am rywun arall. Beth bynnag yw eich sefyllfa, bydd aelod o’r Samariaid yn barod i’w hwynebu gyda chi.

Rydym yma 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Graffig ffôn

Ffoniwch nawr ar

Graffig Mynd i Wefan

Neu ewch i

Shout

Tecstiwch Shout i 85258 – Shout yw gwasanaeth negeseuon testun 24/7 am ddim, cyntaf y DU ar holl brif rwydweithiau ffonau symudol, ar gyfer unrhyw un mewn argyfwng, unrhyw bryd ac yn unrhyw le.

Mae’n fan i fynd iddo os ydych yn cael anhawster i ymdopi a’ch bod angen cymorth ar unwaith.

Gweithredir Shout gan dîm o wirfoddolwyr, sy’n ganolog i’r gwasanaeth. Rydym yn mynd â phobl o argyfwng i sefyllfa dawelach bob dydd.

Graffig Neges Destun

Tecstiwch 'shout' i

Logo Shout

Hub of Hope

Cred Hub of Hope yw beth bynnag fo’ch sefyllfa, ni ddylech orfod ymdopi ar eich pen eich hun. Mae’n eich galluogi i ddod o hyd i wasanaethau sy’n lleol i chi gan ddefnyddio technoleg geoleoliad.

Logo Hub of Hope

Rethink

Mae Rethink yn gwella bywydau pobl yr effeithir arnynt yn ddifrifol gan salwch meddwl drwy ein rhwydwaith o grwpiau a gwasanaethau lleol, gwybodaeth arbenigol ac ymgyrchu llwyddiannus. Ein nod yw gwneud yn siŵr fod gan bawb yr effeithir arnynt gan salwch meddwl difrifol ansawdd bywyd da.

Cyngor a gwybodaeth am sut i gefnogi rhywun sy’n teimlo’n hunanladdol.

Graffig ffôn

Ffoniwch nawr ar

Logo Rethink

Campaign Against Living Miserably (CALM) i ddynion

Mae Campaign Against Living Miserably (CALM) yn fudiad blaenllaw i atal hunanladdiadau. Bob wythnos bydd 125 o bobl yn y DU yn lladd eu hunain ac mae 75% o’r holl achosion yn y DU yn ddynion. Mae CALM yn bodoli i newid hyn.

Mae’r llinellau ffôn ar agor o 5pm hyd hanner nos bob diwrnod.

Graffig ffôn

Ffoniwch nawr ar

Graffig Mynd i Wefan

Neu ewch i

Logo CALM

Staying Safe

Mae Staying Safe yn cynnig ffyrdd tosturiol, caredig a hawdd i helpu i gadw pobl yn ddiogel rhag meddyliau’n ymwneud â hunan-niweidio a hunanladdiad, i geisio cymorth a chael gobaith o wella drwy fideos pwerus gan bobl sydd â phrofiad personol.

Os ydych yn cael anhawster gyda sefyllfa anodd ac yn cael meddyliau hunanladdol, mae’r wefan hon yn rhoi syniadau ynglŷn â sut i weithio’ch ffordd drwyddi a’r pethau y gallwch chi – a phobl eraill – eu gwneud i wneud wella pethau.

Logo Staying Safe
Logo Papyrus

Papyrus – ar gyfer pobl dan 35 oed a’r rheini sy’n gweithio gyda nhw

Sefydlwyd PAPYRUS ym 1997 gan Jean Kerr, mam o Swydd Gaerhirfryn, wedi i’w mab ladd ei hun. Sefydlwyd PAPYRUS yn wreiddiol fel Parents’ Association for the Prevention of Young Suicide, a dyna darddiad yr enw.

Ers 1997, mae PAPYRUS wedi parhau i wrando er mwyn dysgu gan brofiadau'r rheini sydd wedi’u cyffwrdd yn bersonol gan hunanladdiad ymhlith yr ifanc. Heddiw mae PAPYRUS yn gweithio mewn nifer o ffyrdd i atal achosion o hunanladdiad ymhlith yr ifanc.

HOPELINE UK – Ar agor rhwng 9am a hanner nos bob dydd o'r flwyddyn

Graffig ffôn

Ffoniwch nawr ar

Graffig Neges Destun

Tecstiwch

Logo Childline

Childline – ar gyfer plant a phobl ifanc dan 19 oed

Mae Childline yn bodoli i helpu unrhyw un dan 19 oed yn y DU gydag unrhyw broblem sydd ganddynt. Gallwch sgwrsio am unrhyw beth. Boed yn fater bach neu fawr, mae ein cwnselwyr hyfforddedig yma i’ch cefnogi.

Gallwch gael cymorth a chyngor am ystod eang o faterion, ein ffonio ni, siarad â chwnselydd ar-lein, anfon e-bost at Childline neu bostio neges ar y byrddau negeseuon.

Ffoniwch 0800 1111 – ni fydd y rhif yn dangos ar eich bil ffôn

Graffig ffôn

Ffoniwch nawr ar

Logo 2 Wish Upon A Star

2 Wish Upon A Star

Cymorth mewn profedigaeth yn dilyn marwolaeth drwy hunanladdiad

2 Wish Upon A Star – cymorth yn dilyn marwolaeth sydyn ymhlith plant neu bobl ifanc 25 oed ac iau ledled Cymru.

Yn ddiweddar llwyddodd 2 Wish Upon A Star i sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru i ddarparu prosiect peilot ar gyfer cefnogi teuluoedd yr effeithir arnynt gan hunanladdiad unigolyn, beth bynnag ei oed, yng Ngwent (siroedd Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen) yn 2020-21.

Graffig ffôn

Ffoniwch nawr ar

2 Wish Upon A Star Logo

Meddwl

Mae’r wefan hon yn lle i gael cefnogaeth, gwybodaeth a phrofiadau iechyd meddwl – i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Visit Web graphic

Neu ewch i

Isod ceir dolenni i ffynonellau cefnogaeth a chymorth ar gyfer unrhyw un sy’n uniaethu’n LGBTQ+, gan gynnwys eu teulu a’u ffrindiau. ↓
2 Wish Upon A Star Logo

Stonewall

Mae Stonewall wedi llunio rhestr o sefydliadau sy’n gweithio i gefnogi pobl LGBT yn y DU. Mae’r rhestr yn cynnwys gwasanaethau cefnogi ar gyfer lles meddyliol a chymdeithasol, cyngor defnyddiol, cefnogaeth ar gyfer pobl drawsryweddol a gwybodaeth am drais a cham-drin.

Phone Graphic

Ffoniwch nawr ar

2 Wish Upon A Star Logo

LGBT+ Switchboard

Mae Switchboard LGBT+ yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth a gwasanaeth atgyfeirio ar gyfer lesbiaid, dynion hoyw a phobl ddeurywiol a thrawsryweddol – ac unrhyw un sy’n ystyried materion yn ymwneud â’u rhywioldeb a/neu hunaniaeth o ran rhywedd.

Phone Graphic

Ffoniwch nawr ar

Llinell Gymorth LGBT Cymru

Llinell gymorth ar gyfer pobl LGBT a’u teulu a’u ffrindiau. Ei nod yw darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar amrywiaeth o bynciau sy’n effeithio ar bobl yn y gymuned LGBT.

Phone Graphic

Ffoniwch nawr ar

GOV.UK

Mae Llywodraeth y DU wedi creu’r dudalen canllawiau hon sy’n cynnwys gwybodaeth a dolenni i wasanaeth ar gyfer pobl sy’n lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol.

Pride Cymru

Dyma restr o wasanaethau cefnogi, gan gynnwys llinellau cymorth, ar gyfer pobl LGBT yng Nghymru a grëwyd gan Pride Cymru.

Dewis

Gelir dod o hyd i ffynonellau cefnogaeth eraill drwy chwilio am ‘LGBT’ ar wefan Dewis.

Cefnogaeth drwy Apiau Ffôn Symudol

Isod fe welwch restr o apiau ffôn symudol sy’n gallu cynnig cymorth, adnoddau a chefnogaeth mewn adeg o angen.

Graffig Cefnogaeth drwy Apiau Ffôn Symudol

Stay Alive

Adnodd atal hunanladdiad er mwyn helpu i’ch cadw’n ddiogel mewn argyfwng. Gallwch ei ddefnyddio os ydych yn cael meddyliau am gyflawni hunanladdiad neu os ydych yn poeni am rywun arall a allai fod yn ystyried lladd ei hun.

Logo Grassroots Preventing Suicide

Lawrlwytho Stay Alive ar Android

Cliciwch isod i lawrlwytho’r ap ar Google App Store

Lawrlwytho Ap Stay Alive ar Google Play

Lawrlwytho Ap Stay Alive ar Apple Store

Cliciwch isod i lawrlwytho’r ap ar Apple Store

Lawrlwytho Ap Stay Alive ar Apple Store
Ap distrACT

distrACT

Mae’r ap yn cynnig cyngor a gwybodaeth am feddyliau hunan-niweidiol a hunanladdol a gall eich helpu i ddarganfod technegau ac adnoddau hunangymorth a allai wneud i chi deimlo’n well.

Lawrlwytho distrACT ar Android

Cliciwch isod i lawrlwytho’r ap ar Google App Store

Lawrlwytho Ap distrACT ar Google Play

Lawrlwytho Ap distrACT ar Apple Store

Cliciwch isod i lawrlwytho’r ap ar Apple Store

Lawrlwytho Ap distrACT ar Apple Store

Ap Bwrdd Gwaith a Chefnogaeth Ar-lein

Gallwch ddod o hyd i hunangymorth, adnoddau a hyfforddiant iechyd meddwl ar-lein gydag apiau bwrdd gwaith a gwefannau.

Graffig Cefnogaeth Apiau Bwrdd Gwaith

Ap Hunangymorth y Samariaid

Eich helpu i gadw golwg ar sut rydych yn teimlo, a chael argymhellion am bethau y gallwch eu gwneud er mwyn helpu eich hun i ymdopi, i deimlo’n well a chadw’n ddiogel mewn argyfwng.

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Hunanladdiad Ar-lein am Ddim

Gall adnabod arwyddion rhybudd ar gyfer hunanladdiad a sut i gael cymorth achub bywydau.

Zero Suicide Alliance

Mae Zero Suicide Alliance’s* yn darparu cyrsiau hyfforddiant ymwybyddiaeth o hunanladdiad ar-lein am ddim: cwrs cyflwyno byr iawn (5-10 munud) cwrs ymwybyddiaeth bellach (20 munud). Mae’r ddau yn rhoi sgiliau i bobl helpu rhywun a allai fod yn meddwl am ladd ei hun.

Er mwyn cwblhau cwrs hyfforddiant ymwybyddiaeth o hunanladdiad ar-lein am ddim ewch i Zero Suicide Alliance.