Skip to main content

Poeni amdanoch chi'ch hun neu rywun arall?

Llinellau Cymorth a Gwasanaethau

Os ydych yn byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Torfaen) ac yn poeni am eich iechyd meddwl cysylltwch â GIG 111 Cymru a Gwasgwch 2.

Angen cymorth brys? Ewch i’n tudalen cymorth brys.

Gallwch hefyd geisio cymorth gan un o’r llinellau cymorth neu wasanaethau isod drwy hidlo yn ôl maes pwnc neu’r math o gefnogaeth rydych am ei chael yn y bar chwilio.

Hidlo Erbyn

Dangos
Yn dangos 5 o ganlyniadau
Dangos
Mermaids Logo

Mermaids

Llinell cymorth a gwasanaeth sgwrsio we sy’n cefnogi pobl trawsrhywiol hyd at 20 mlwydd oed, ac yn cynnig cefnogaeth i rhieni o blant trawsrhywiol ac unrhyw proffesiynolion sy’n glwm i’w gofal.

Ar gael rhwng dydd Llun a Gwener  9yb-9yp.

Ymwelwch a gwefan ➝

Mindline Trans+

Llinell cymorth cyfrinachol ar gyfer cefnogaeth emosiynol, a iechyd meddwl, a gwasanaeth arwyddbostio i pobl sy’n nodi eu hunain yn Trawsrhywiol, ddi-rhywedd, rhyweddhylifol, anneuaidd, ac rhieni, brodyd a chwiorydd, cydweithwyr, ffrindiau neu proffesiynolion.

Ar gael ar nosweithiau Gwebner yn unig rhwng 8yp ac 11yp.

Ymwelwch a gwefan Mindline Trans + ➝
Galop Logo

Galop

Llinell cymorth i pobl LHDT+ sydd yn cael eu cam-drin neu trais, megis trosedd casineb, cam-driniaeth domestig, trais rhywiol, hyn a elwir yn “therapi trawsnewid” neu unrhyw fath arall o cam-driniaeth.

Rydyn yn cynnig cefnogaeth emosiynol, darparu gwybodaeth ac yn gallu’ch helpu cysidro’r opsiynau, yn ddibynnol ar eich anghenion.

Ar gael dydd Llun i Iau rhwng 10yb a 8.30yp, neu dydd Gwener rhwng 10yb a 4.30yp.

Ymwelwch a gwefan Galop ➝
Aneurin Bevan University Health Board

Ymarferwyr Iechyd Seicolegol (PHPs)

Os ydych yn teimlo bod angen cymorth parhaus arnoch i wella eich iechyd meddwl, yna efallai y bydd angen cymorth proffesiynol arnoch gan y GIG. Mae hwn yn wasanaeth am ddim a byddwch yn gallu cael gafael ar y cymorth hwn yn eich meddygfa. Gofynnwch a oes Ymarferydd Iechyd Seicolegol yn eich meddygfa. Os nad oes, yna gall eich meddyg teulu ddarparu cymorth.

Rhagor o wybodaeth ➝
LGBT+ Switchboard Logo

Switsfwrdd LHDT+

Mae Switsfwrdd LHDT+ yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth a gwasanaeth cyfeirio i lesbiaid, dynion hoyw a phobl ddeurywiol a thraws Ð ac unrhyw un sy’n ystyried materion yn ymwneud â’u rhywioldeb a/neu hunaniaeth o ran rhywedd.

Ewch i wefan Switsfwrdd LHDT+ Cymru ➝

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →