Skip to main content

Poeni amdanoch chi'ch hun neu rywun arall?

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Os ydych chi'n byw yn ardal ABUHB, angen help gyda'ch iechyd meddwl a'ch bod dros 18: Cysylltwch â'ch PWP neu'ch Meddyg Teulu. Dan 18? Cysylltwch â SPACE-Wellbeing neu eich Meddyg Teulu.

Angen cymorth brys? Ewch i'n tudalen cymorth brys.

Gallwch hefyd geisio cymorth gan un o'r llinellau cymorth isod trwy hidlo yn ôl maes pwnc neu'r math o gefnogaeth rydych chi ei eisiau yn y bar chwilio.

Hidlo Erbyn

Dangos
Yn dangos 10-20 allan o 76 o ganlyniadau
Dangos

Gweddwon Cymru

Cefnogaeth i ddynion a merched gweddw o unrhyw oed.

Ewch i wefan Gweddwon Cymru ➝
WAY Widowed and Young Charity Logo

WAY – Gweddw ac ifanc

Elusen yn y DU yw WAY sy’n cynnig rhwydwaith cymorth cyfoedion i unrhyw un sydd wedi colli partner cyn eu pen-blwydd yn 51 oed – yn briod neu beidio, gyda neu heb blant, beth bynnag fo’u cyfeiriadedd rhywiol.

Ewch i wefan Widowed and Young ➝
Versus Arthritis Logo

Versus Arthritis – Cymru

Rydym yn cynnig ystod eang o weithgareddau ledled Cymru, gan gynnwys cymorth cyfoedion i oedolion a phobl ifanc a theuluoedd, rhannu gwybodaeth a gweithgareddau cymdeithasol.

Ewch i wefan Versus Arthritis i gael rhagor o wybodaeth ➝
The Silver Line Logo

The Silver Line

Weithiau y cyfan sydd ei angen arnoch yw clywed llais ar ben arall y ffôn. Llinell gymorth gyfrinachol am ddim i bobl hŷn yw Silver Line.

Ewch i wefan Silver Line ➝
The Compassionate Friends Logo

The Compassionate Friends (TCF) – cefnogi rhieni mewn profedigaeth – Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Mudiad o rieni mewn profedigaeth yw The Compassionate Friends sy’n cynnig cefnogaeth, dealltwriaeth a chyfeillgarwch i eraill ar ôl colli plentyn, o unrhyw oedran, o unrhyw achos. Mae’r Llinell Gymorth Ffôn Genedlaethol, sy’n cael ei staffio gan rieni mewn profedigaeth, ar gael i roi cymorth a gwybodaeth 365 diwrnod y flwyddyn.

Ewch i wefan Compassionate Friends ➝
The Care Collective Logo

Y Gydweithfa Gofal

Nod y Gydweithfa Gofal yw bod gofalwyr di-dâl yn gofalu amdanynt eu hunain, yn mwynhau eu bywydau, ac yn cyflawni eu nodau, tra’n helpu aelod o’r teulu neu ffrind i dderbyn gofal neu gefnogaeth grymusol.

Mae’r Gydweithfa Gofal yn rheoli’r Cynllun Grantiau Bach i Ofalwyr. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael yng Ngwent (Blaenau-Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen).

Ewch i wefan dros dro Cydweithfa Gofal ➝
Stroke Association Logo

Y Gymdeithas Strôc

Mae ein Llinell Gymorth Strôc yn lle ar gyfer gwybodaeth a chefnogaeth. Os effeithiwyd arnoch chi neu rywun rydych yn ei adnabod gan strôc, neu os ydych am gael rhagor o wybodaeth am sut i leihau eich risg o gael strôc, cysylltwch â ni.

Ewch i wefan y Gymdeithas Strôc ➝
Stonewall Logo

Stonewall

Mae Stonewall wedi llunio rhestr o sefydliadau sy’n gweithio i gefnogi pobl LHDT yn y DU. Mae’r rhestr yn cynnwys gwasanaethau cymorth ar gyfer lles meddyliol a chymdeithasol, cyngor defnyddiol, cymorth i bobl draws a gwybodaeth am drais a cham-drin.

Ewch i wefan Stonewall ➝
Step Change Logo

Step Change

Dyled. Gair syml. Ond fe all ddod yn broblem fawr. Gallwn ni leihau’r broblem.

Elusen genedlaethol yw Step Change sy’n darparu cyngor annibynnol am ddim ar ddyledion dros y ffôn ac ar-lein. Bydd yn eich cefnogi am gyhyd ag y bydd ei angen arnoch. Mae llinellau ffôn ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 8am i 8pm a dydd Sadwrn 8am i 4pm.

Ewch i wefan Step Change ➝
St David’s Hospice Care Logo

Gofal Hosbis Dewi Sant

Mae Gofal Hosbis Dewi Sant yn darparu gwasanaethau profedigaeth i oedolion ar draws Casnewydd, Caerffili, Torfaen, Mynwy a de Powys a gwasanaethau cyn ac ar ôl profedigaeth i blant a phobl ifanc drwy ei wasanaeth Unicorn (gweler isod). Fel arfer, mae mwyafrif y gefnogaeth yn cael ei darparu wyneb yn wyneb ac mewn grwpiau ond mae Dewi Sant wedi symud i ddarparu cefnogaeth dros y ffôn tra’n archwilio cyfryngau eraill fel Zoom yn ystod y cyfnod COVID hwn. Mae cynlluniau i reoli’r galw cynyddol o ganlyniad i farwolaethau COVID.

Ewch i wefan Gofal Hosbis Dewi Sant ➝

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →