Skip to main content

Poeni amdanoch chi'ch hun neu rywun arall?

Llinellau Cymorth a Gwasanaethau

Os ydych yn byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Torfaen) ac yn poeni am eich iechyd meddwl cysylltwch â GIG 111 Cymru a Gwasgwch 2.

Angen cymorth brys? Ewch i’n tudalen cymorth brys.

Gallwch hefyd geisio cymorth gan un o’r llinellau cymorth neu wasanaethau isod drwy hidlo yn ôl maes pwnc neu’r math o gefnogaeth rydych am ei chael yn y bar chwilio.

Hidlo Erbyn

Dangos
Yn dangos 60-70 allan o 83 o ganlyniadau
Dangos
Grief Encounter Logo

Grief Encounter Project Helping Bereaved Children (Grieftalk)

Grief Encounter yw un o brif elusennau profedigaeth plentyndod y DU, a grëwyd i helpu plant sydd wedi dioddef marwolaeth rhiant neu frawd neu chwaer. Ydych chi’n blentyn, yn eich harddegau neu’n oedolyn sydd wedi profi marwolaeth rhywun annwyl i chi? Ydych chi’n ofalwr sydd angen cyngor ar sut i gefnogi pobl ifanc yn dilyn marwolaeth rhiant neu frawd neu chwaer Ydych chi angen siarad? Gallwch ffonio, e-bostio neu sgwrsio ar unwaith gyda gweithwyr proffesiynol hyfforddedig yn grieftalk, 5 diwrnod yr wythnos, 9am – 9pm.

Ewch i wefan Grief Encounter ➝
GDAS - Gwent Drug & Alcohol Service

GDAS – Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent

Mae GDAS yn darparu gwasanaethau cyffuriau ac alcohol diogel a chyfrinachol am ddim. Mae GDAS yn gweithredu o amrywiaeth eang o ganolfannau lleol ledled Gwent. Mae GDAS yn gweithredu mewn lleoliadau cymunedol ac yn cynnig gwasanaeth allgymorth.

Ewch i wefan GDAS ➝
Gamblers Anonymous

Gamblers Anonymous

Gamblers Anonymous yw cymdeithas o ddynion a menywod sy’n rhannu eu profiad, eu cryfder a’u gobaith â’i gilydd fel y gallant ddatrys problemau sy’n gyffredin iddynt a helpu eraill i wneud yr un peth.

Ewch i wefan Gamblers Anonymous ➝

Map Ffordd Dementia Cymru – Torfaen

Mae Map Ffordd Dementia Torfaen yn darparu gwybodaeth o ansawdd uchel am y daith dementia ochr yn ochr â gwybodaeth leol am wasanaethau, grwpiau cymorth a llwybrau gofal i gefnogi pobl i fyw yn dda gyda dementia.

Ewch i wefan Map Ffordd Dementia Torfaen ➝
DAN 247 Bilingual Alcohol Helpline

DAN – 24/7: Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Llinell gymorth cyffuriau ac alcohol gyfrinachol am ddim yw DAN 24/7. Gallwch ffonio DAN 24/7 ar y rhif radffôn 0808 808 2234 neu decstio DAN i 81066 unrhyw bryd o’r dydd neu’r nos a byddwn yn rhoi cymorth a chyngor i chi.

Mae unrhyw beth a ddywedwch wrth DAN 24/7 yn gyfrinachol ac ni fydd angen i chi roi eich enw iawn. NI fydd DAN 24/7 i’w weld ar eich bil eitemedig cartref.

Bydd y llinell gymorth hon yn cynorthwyo unigolion, eu teuluoedd, gofalwyr a gweithwyr cymorth.

Mae gan DAN 24/7 hefyd gronfa ddata ar-lein o asiantaethau cyffuriau ac alcohol A gwybodaeth am niwed cyffuriau.

Ewch i wefan DAN 24/7 ➝
Cruse Bereavement Support Logo

Cymorth Profedigaeth Cruse

Mae Llinell Gymorth Profedigaeth Cruse yn cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr profedigaeth wedi’u hyfforddi, sy’n cynnig cefnogaeth emosiynol i unrhyw un y mae galar yn effeithio arno.

Byddwn yn rhoi lle i chi siarad am eich teimladau a sut rydych chi wedi bod yn ymdopi.

Ewch i wefan Cruse Bereavement Support ➝
Citizens Advice Wales Logo

Cyngor ar Bopeth Cymru

Mae gan Cyngor ar Bopeth Cymru ganolfannau galw heibio y gallwch ymweld â nhw yn ogystal â gwasanaethau ar-lein. Maent yn cynnig cyngor a chymorth ar faterion ariannol megis anghydfodau, budd-daliadau, cyflogaeth, dyled ac arian, tai a llawer mwy.

Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth ➝
Childhood Bereavement Network Logo

Rhwydwaith Profedigaeth Plant (CBN)

Mae’r Rhwydwaith Profedigaeth Plant (CBN) yn ganolfan i’r rheini sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn profedigaeth a’u teuluoedd ledled y DU.

Ewch i wefan Rhwydwaith Profedigaeth Plant ➝
Child Bereavement UK Logo

Child Bereavement UK

Mae Child Bereavement UK yn helpu teuluoedd i ailadeiladu eu bywydau pan fydd plentyn yn galaru neu pan fydd plentyn yn marw. Rydym yn cefnogi plant a phobl ifanc (hyd at 25 oed) pan fydd rhywun sy’n bwysig iddynt wedi marw neu nad oes disgwyl iddynt fyw, a rhieni a’r teulu ehangach pan fydd babi neu blentyn o unrhyw oedran wedi marw neu yn marw. Rydym yn cynnig cymorth profedigaeth cyfrinachol am ddim dros y ffôn, fideo neu negesydd gwib, ble bynnag yr ydych yn byw yn y DU.

Ewch i wefan Child Bereavement UK yma ➝
Carers Wales Logo

Gofalwyr Cymru – Rhan o Carers UK

Mae gofalu am rywun yn gallu bod yn anodd, ond dydych chi ddim ar eich pen eich hun.

Mae Carers UK yma i wrando, i roi gwybodaeth a chyngor arbenigol i chi sydd wedi’u teilwra i’ch sefyllfa, i hyrwyddo’ch hawliau a’ch cefnogi i ddod o hyd i ffyrdd newydd o ymdopi gartref, yn y gwaith, neu ble bynnag yr ydych. Mae ein llinell gymorth ffôn ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am – 6pm.

Ewch i wefan Gofalwyr Cymru ➝

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →