Skip to main content

Poeni amdanoch chi'ch hun neu rywun arall?

Llinellau Cymorth a Gwasanaethau

Os ydych yn byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Torfaen) ac yn poeni am eich iechyd meddwl cysylltwch â GIG 111 Cymru a Gwasgwch 2.

Angen cymorth brys? Ewch i’n tudalen cymorth brys.

Gallwch hefyd geisio cymorth gan un o’r llinellau cymorth neu wasanaethau isod drwy hidlo yn ôl maes pwnc neu’r math o gefnogaeth rydych am ei chael yn y bar chwilio.

Hidlo Erbyn

Dangos
Yn dangos 70-80 allan o 83 o ganlyniadau
Dangos
Carers Trust Logo

Ymddiriedolaeth Gofalwyr

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn elusen fawr ar gyfer, gyda ac am ofalwyr. Rydym yn gweithio i wella cefnogaeth, gwasanaethau a chydnabyddiaeth i unrhyw un sy’n byw gyda’r heriau o ofalu, yn ddi-dâl, am aelod o’r teulu neu ffrind sy’n sâl, yn fregus, yn anabl neu sydd â phroblemau iechyd meddwl neu ddibyniaeth.

Ewch i wefan Ymddiriedolaeth Gofalwyr ➝
Care and Repair Cymru Logo

Gofal a Thrwsio Cymru

Mae Gofal a Thrwsio yn helpu pobl hŷn yng Nghymru i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Fel elusen sy’n gweithio drwy ein rhwydwaith ledled Cymru, rydym yn darparu cymorth ymarferol i greu cartrefi diogel, cynnes a hygyrch.

Ewch i wefan Gofal a Thrwsio Cymru ➝
CALL Logo

Llinell Gymorth Dementia C.A.L.L.

Mae’r llinell gymorth yn cynnig cefnogaeth emosiynol i unrhyw un, o unrhyw oedran, sy’n gofalu am rywun â Dementia yn ogystal ag aelodau eraill o’r teulu neu ffrindiau.

Bydd y gwasanaeth hefyd yn helpu ac yn cefnogi’r rheini sydd wedi cael diagnosis o Ddementia.

Ewch i wefan Llinell Gymorth Dementia CALL ➝
British Red Cross Logo

Y Groes Goch Brydeinig

Os ydych chi’n teimlo’n unig, yn bryderus neu angen mynediad at fwyd a meddyginiaeth, gallwn ni helpu.

Mae llinell gymorth y Groes Goch Brydeinig yn darparu cymorth mewn dros 200 o ieithoedd, yn cefnogi pobl sy’n unig, yn bryderus, wedi’u heffeithio arnynt gan bandemig y Coronafeirws (COVID-19), ac yn ei chael hi’n anodd cael gafael ar fwyd neu feddyginiaeth yn y DU.

Ewch i wefan y Groes Goch Brydeinig ➝
Cyngor Profedigaeth Logo

Rhwydwaith Cymorth Profedigaeth

Cyngor pan fydd rhywun yn marw

Ewch i wefan Cyngor Profedigaeth ➝
Bereavement Advice Centre Logo

Canolfan Cyngor Profedigaeth

Mae Canolfan Cyngor Profedigaeth yn llinell gymorth am ddim ac yn wasanaeth gwybodaeth ar y we sy’n rhoi gwybodaeth a chyngor ymarferol ac yn cyfeirio ar y materion a’r gweithdrefnau niferus sy’n ein hwynebu ar ôl marwolaeth rhywun agos.

Ewch i wefan Canolfan Cyngor Profedigaeth ➝
Beat Eating Disorders

Beat Eating Disorders – Elusen Anhwylder Bwyta y DU

Ni yw elusen anhwylderau bwyta’r DU. Wedi ein sefydlu ym 1989 fel y Gymdeithas Anhwylderau Bwyta, ein cenhadaeth yw rhoi terfyn ar y boen a’r dioddefaint a achosir gan anhwylderau bwyta.

Ewch i wefan Beat ED ➝
ARA Recovery for all

Ara – recovery4all

Ara recovery4all yw’r darparwr triniaeth gamblo cenedlaethol yng Nghymru ac mae’n darparu cyngor a chymorth am ddim i unrhyw un yr effeithir arnynt gan niweidiau gamblo.

Dysgwch ragor am Ara - Recovery 4 all ➝
Age Cymru Logo

Age Cymru

Mae Cyngor Age Cymru wedi ymrwymo i fod y gwasanaeth gwybodaeth a chyngor mwyaf blaenllaw ar faterion sy’n effeithio ar bobl hŷn yng Nghymru. Rydym yn darparu gwybodaeth a chyngor cyfrinachol, diduedd ac arbenigol i bobl hŷn, eu teuluoedd, ffrindiau, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol.

Ewch i wefan Age Cymru i gael gwybod rhagor ➝
Logo Age Connects Wales

Age Connects Wales

Elusen genedlaethol yw Age Connects Cymru sy’n cynnwys hyd at chwe sefydliad Age Connects lleol, annibynnol gyda dros 40 mlynedd o brofiad. Rydym yn darparu cymorth mewn 11 o’r 22 ardal awdurdod lleol yng Nghymru, gyda phob sefydliad yn darparu ein gwasanaethau craidd. Mae gwasanaethau craidd yn cynnwys Gwybodaeth, Cyngor a Buddiannau Lles, Cyfeillio, Eiriolaeth Annibynnol a Rhaglen Gweithgareddau.

Ewch i wefan Age Connects Cymru ➝

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →