Skip to main content

Poeni amdanoch chi'ch hun neu rywun arall?

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Os ydych chi'n byw yn ardal ABUHB, angen help gyda'ch iechyd meddwl a'ch bod dros 18: Cysylltwch â'ch PWP neu'ch Meddyg Teulu. Dan 18? Cysylltwch â SPACE-Wellbeing neu eich Meddyg Teulu.

Angen cymorth brys? Ewch i'n tudalen cymorth brys.

Gallwch hefyd geisio cymorth gan un o'r llinellau cymorth isod trwy hidlo yn ôl maes pwnc neu'r math o gefnogaeth rydych chi ei eisiau yn y bar chwilio.

Hidlo Erbyn

Dangos
Yn dangos 70-76 allan o 76 o ganlyniadau
Dangos
Age Cymru Logo

Age Cymru

Mae Cyngor Age Cymru wedi ymrwymo i fod y gwasanaeth gwybodaeth a chyngor mwyaf blaenllaw ar faterion sy’n effeithio ar bobl hŷn yng Nghymru. Rydym yn darparu gwybodaeth a chyngor cyfrinachol, diduedd ac arbenigol i bobl hŷn, eu teuluoedd, ffrindiau, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol.

Ewch i wefan Age Cymru i gael gwybod rhagor ➝
Logo Age Connects Wales

Age Connects Wales

Elusen genedlaethol yw Age Connects Cymru sy’n cynnwys hyd at chwe sefydliad Age Connects lleol, annibynnol gyda dros 40 mlynedd o brofiad. Rydym yn darparu cymorth mewn 11 o’r 22 ardal awdurdod lleol yng Nghymru, gyda phob sefydliad yn darparu ein gwasanaethau craidd. Mae gwasanaethau craidd yn cynnwys Gwybodaeth, Cyngor a Buddiannau Lles, Cyfeillio, Eiriolaeth Annibynnol a Rhaglen Gweithgareddau.

Ewch i wefan Age Connects Cymru ➝
Logo Cyfeirlyfr Cymorth Cam-drin

Cyfeirlyfr Cymorth Cam-drin – Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Mae’r cyfeiriadur cymorth gwasanaethau cam-drin hwn yn darparu gwybodaeth am sefydliadau a all ddarparu cymorth a chefnogaeth os ydych yn profi cam-drin, yn teimlo y gallech fod mewn perygl neu’n pryderu am rywun arall.

Gallwch chwilio’r cyfeirlyfr hwn i gael manylion cyswllt sefydliadau yn eich ardal sy’n gallu cynnig cyngor a chymorth.

Ewch i wefan Abuse Support Directory ➝
Logo 2Wish

2Wish – Cefnogi teuluoedd mewn profedigaeth oherwydd hunanladdiad yng Ngwent

Cefnogi teuluoedd mewn profedigaeth oherwydd hunanladdiad, o unrhyw oed ac ar unrhyw adeg

Yn ein hardal leol yng Ngwent (Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen), mae BIPAB yn ariannu 2Wish i dreialu estyniad o’i wasanaeth i gefnogi unrhyw un mewn profedigaeth oherwydd hunanladdiad, waeth beth fo oedran y person a fu farw na phryd y bu farw. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i bobl sy’n byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn unig.

Gwefan Visit 2Wish ➝
Alzheimer’s Society Logo

Cymdeithas Alzheimer’s Cymru

Bydd ein cynghorwyr dementia yn gwrando ac yn rhoi cymorth a chyngor i chi, gan gynnwys cyngor ar goronafeirws, gan eich cysylltu â’r cymorth sydd ei angen arnoch.

Ewch i wefan Alzheimer's Society i gael gwybod rhagor ➝
Meddwl

Meddwl

Mae’r wefan hon yn lle i gael cefnogaeth, gwybodaeth a phrofiadau iechyd meddwl – i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ewch i wefan Meddwl ➝

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →