Skip to main content

Ymarferion Caredigrwydd

Tach 12, 2021

Caredigrwydd, gofalu am eraill, gofalu am eich hun, cysylltu, a chymuned. A oes digon o’r rhain yn eich bywyd chi?
p

Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

Beth yw The Compassion Project?

Mae’r Ymarferion Caredigrwydd a rennir gan The Compassion Project wedi cael eu defnyddio gan ddegau o filoedd o bobl ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ledled y DU ac yn rhyngwladol. Wedi’i gefnogi a’i hyrwyddo gan NHS England, NHS Improvement ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, t, y nod yw sicrhau bod y rheini rydym yn gofalu amdanynt yn cael y gofal sydd ei angen arnynt.

Mae’r ymarferion wedi’u strwythuro yn ymwneud ag ailgysylltu pobl at ddibenion, dynoliaeth, eich hun, a’ch gilydd. Mae’n hygyrch, yn syml, ac yn hawdd eu gweithredu.

 

Yr Egwyddorion

Mae’r holl Ymarferion Caredigrwydd yn dilyn cyfres o egwyddorion cyffredin a strwythur sydd ar y cyfan yn debyg. Os byddwch yn dilyn yr egwyddorion hyn ni fyddwch yn colli llawer ar eich ffordd – mae nifer o ffyrdd gwahanol y gellir eu cymhwyso.

 • Gwneud caredigrwydd yn flaenoriaeth – cynnal gofod ar gyfer ein gilydd a ni ein hunain
 • Creu awyrgylch cynnes, croesawgar a gwerthfawrogol er mwyn annog agwedd gadarnhaol
 • Cymryd tro i siarad a gwrando, mewn cylch os ydych yn yr un ystafell
 • Cael yr un faint o amser i siarad fel bod pawb yn cael eu clywed a neb yn hawlio’r holl sylw
 • Cynnig yr opsiwn i beidio siarad
 • Defnyddio iaith barchus, cynhwysol, ac anfeirniadol
 • Sicrhau bod yr ymarferion yn hygyrch fel y gellid eu defnyddio’n eang; gan greu mannau cynhwysol a defnyddio iaith gynhwysol fel bod pawb yn teimlo bod croeso iddynt
 • Annog hunanofal – wynebu ein heriau mewn ffyrdd dyfeisgar, tra’n dangos caredigrwydd tuag atom ein hunain

Y paradocs yr ydym wedi ei weld yn gyson yw bod strwythur yr ymarferion, yn hytrach na bod yn gyfyngol, yn creu’r lle, y rhyddid, y teimlad o ddiogelwch, y creadigrwydd, a chwarae teg drwy wrando sy’n rhag-amodau ar gyfer rhyddhau caredigrwydd.

Bonws! Arferion Caredigrwydd

Yn ein gwaith a’n hymchwil dros y blynyddoedd, rydym wedi nodi’r Arferion Caredigrwydd grymus canlynol sy’n rhedeg drwy’r holl Ymarferion Caredigrwydd ac sy’n ategu’r Egwyddorion::

 • Gwrando gyda meddwl tawel
 • Gofyn cwestiynau sy’n bwysig
 • Gwerthfawrogi o’r galon

Ymarferion Caredigrwyd

A oes gennych chi awydd bod yn gysylltiedig yn The Compassion Project? Boed yn ddim ond chi, chi a ffrindiau neu’r tîm cyfan o’r gwaith, gallwch gael rhagor o wybodaeth am sut i ddod yn fwy caredig drwy wefan y prosiect.

Connect 5 Leaflet
Ymarferion Caredigrwyd
Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

Rhagor o wybodaeth  ↗

Dilynwch ni

I weld cynghorion ac adnoddau am lesiant, ewch i’n sianeli cyfryngau cymdeithasol a dysgu mwy!

Pum Fford at Les Gwent

5 Ffordd at Les

Darganfod y pum cam y gall pawb ohonom eu cymryd i ddiogelu a gwella ein lles meddyliol.

Rhagor o wybodaeth →

Additional Support Heart Icon

Cefnogaeth Ychwanegol

Deunyddiau hunangymorth ychwanegol ar gyfer pryder, iselder, hunan-barch a mwy.

Rhagor o wybodaeth →

Information Book Graphic

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Gwefannau defnyddiol ychwanegol sy’n cynnwys gwybodaeth a chyngor i ofalu am eich lles meddyliol.

Rhagor o wybodaeth →