Skip to main content

Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd

Pwrpas

Mae’r datganiad hwn yn berthnasol i’r holl wybodaeth a gesglir neu a gyflwynir ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Mae’n nodi pa wybodaeth rydyn ni’n ei chasglu, sut a pham rydyn ni’n eu casglu.

Fel y disgrifir o fewn darpariaethau Deddf Diogelu Data’r DU 1998 (gwefan allanol) a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) 2018, rydym yn cymryd mesurau priodol i gynnal diogelwch eich data ar ein gwefan. Mae’r wybodaeth a gesglir yn cael ei llywodraethu gan y datganiad preifatrwydd hwn ac mae defnyddio’r wefan hon yn arwydd o’ch cytundeb.

Gwybodaeth a Gasglwn

Gwybodaeth personol

Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol am ddefnyddwyr gwefan. Pan fyddwch yn cyflwyno data adnabyddadwy yn wirfoddol ar y wefan hon (mae hyn yn cynnwys cyflwyno ffurflenni adborth, tanysgrifiadau neu holiaduron), defnyddir y wybodaeth a gyflwynir i ymateb i’ch ymholiadau yn unig ac at y diben a fwriadwyd. Nid ydym yn rhannu gwybodaeth defnyddiwr gwe â thrydydd partïon.

Olrhain Defnyddiwr

Rydym yn monitro gweithgaredd defnyddwyr i wella’r cynnwys a ddarperir ar y wefan. Mae Google Analytics (gwefan allanol) yn wasanaeth rhad ac am ddim a ddarperir gan Google (gwefan allanol) sy’n cynhyrchu ystadegau manwl am yr ymwelwyr â gwefan.

Mae’r wybodaeth a gesglir yn cynnwys tudalennau gwe atgyfeirio / gadael, patrymau clicio, tudalennau gwe sydd fwyaf poblogaidd / lleiaf, hyd sesiwn, nifer yr ymwelwyr, math o borwr, system weithredu, ac ati. Cesglir gwybodaeth trwy ddefnyddio cwcis.

Sut Rydym Yn Casglu Gwybodaeth

Google Analytics

Gall y wefan hon ddefnyddio Google Analytics (gwefan allanol), gwasanaeth dadansoddeg gwe a ddarperir gan Google Inc. (‘Google’). Mae Google Analytics yn defnyddio ‘cwcis’ a chod JavaScript i helpu i ddadansoddi gweithgaredd defnyddwyr ar wefannau. Bydd y wybodaeth a gynhyrchir am eich defnydd o’r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) yn cael ei throsglwyddo i weinyddion Google yn yr Unol Daleithiau a’i storio arni.

Bydd Google yn defnyddio’r wybodaeth hon i gynhyrchu adroddiadau gweithgaredd defnyddwyr ar gyfer y wefan hon. Gall Google hefyd drosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd partïon lle mae’n ofynnol iddynt wneud hynny yn ôl y gyfraith, neu lle mae trydydd partïon o’r fath yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google.

Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall a gedwir yn flaenorol. Gallwch wrthod defnyddio cwcis trwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr. Sylwch, os yw cwcis yn anabl, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio swyddogaeth lawn y wefan hon. Trwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cydsynio i Google brosesu data amdanoch yn y modd ac at y dibenion a nodir uchod.

Darllenwch Bolisi Preifatrwydd Llawn Google (gwefan allanol) a Thelerau Gwasanaeth (gwefan allanol) i gael gwybodaeth fanwl.

Beth yw cwcis?

Mae cwcis yn ffeiliau bach y mae gwefannau yn eu rhoi ar yriant disg caled eich cyfrifiadur pan ymwelwch. Mae cwcis yn trosglwyddo gwybodaeth yn ôl i wefannau bob tro y byddwch chi’n ymweld. Fe’u defnyddir i adnabod porwyr gwe yn unigryw, olrhain tueddiadau defnyddwyr a storio gwybodaeth am ddewisiadau defnyddwyr. Gallwch gyfyngu / analluogi cwcis ar eich porwr; Sylwch efallai na fydd rhai o nodweddion y wefan yn gweithredu’n iawn heb gwcis.

Pam Rydym yn Casglu Ystadegau Defnyddwyr

Trwy ddeall ymddygiad a hoffterau defnyddwyr, gallwn wella cynnwys ein gwefan i fodloni disgwyliadau ac anghenion defnyddwyr.

Gwefannau Allanol

Nid yw’r datganiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i ddolenni allanol; mae casglu gwybodaeth gan wefannau o’r fath yn ddarostyngedig i bolisïau preifatrwydd perthnasol. Nid ydym yn gyfrifol nac yn atebol am arferion preifatrwydd gwefannau allanol ac mae defnyddio gwefannau o’r fath yn ôl eich disgresiwn.

Angen cymorth brys nawr?

Is ydych chi’n teimlo bod angen cymorth brys arnoch nawr, defnyddiwch y cysylltiadau yn y ddolen isod.

Mynnwch help nawr