Skip to main content

Rhaglen Hyfforddiant Gweithlu Connect 5 Gwent

Ydych chi’n gweithio neu’n gwirfoddoli yng Ngwent?

Ymunwch â Rhaglen Hyfforddiant Connect 5 Gwent er mwyn gwella eich sgyrsiau am les meddyliol

Graffig barbwr rhaglen hyfforddiant

Isod ceir dolenni er mwyn eich helpu i ddysgu mwy am raglen Connect 5 Gwent a sut y gallwch chi gyfranogi, boed eich bod yn weithiwr sydd ddim ym maes iechyd meddwl neu’n wirfoddolwr.

Dewiswch opsiwn i fynd i adran berthnasol y dudalen.

Ydych chi’n poeni ammdanoch eich hun neu rywun arall?

Os ydych chi’n poeni amdanoch eich hun, rhywun sy’n annwyl i chi, ffrind neu gydweithiwr, mae’n bwysig ceisio cymorth.

Ceisio cymorth nawr

Beth yw Connect 5 Gwent?

Rhaglen hyfforddiant gweithlu yw Connect 5 Gwent sydd â’r nod o uwchsgilio ein gweithlu lleol sydd ddim ym maes iechyd meddwl i ddeall yn well a bod â hyder i gael sgyrsiau am les meddyliol yn eu hymarfer pob dydd.

Nod Connect 5 Gwent yw gwella lles meddyliol y boblogaeth drwy newid y modd y mae’r gweithlu sydd ddim ym maes iechyd meddwl yn cael sgyrsiau am les meddyliol gydag aelodau’r cyhoedd.

Connect 5 yw’r rhaglen hyfforddiant hybu iechyd meddwl seiliedig ar dystiolaeth gyntaf, a’r unig unig un, sydd ar gael yn y DU. I gael rhagor o wybodaeth am Connect 5 darllenwch y daflen y gellir ei lawrlwytho.

Logo Connect 5
Taflen Connect 5 Gwent
Taflen Connect 5 Gwent

Gweld y daflen ar-lein fyw.

Dim ond yn Saesneg y mae hon ar gael.

Lawrlwytho nawr ↓

Ar gyfer pwy mae’r hyfforddiant?

Mae hyfforddiant Connect 5 Gwent ar gyfer y gweithlu ehangach sydd ddim ym maes iechyd meddwl, gan gynnwys gwirfoddolwyr.

Yng Ngwent bydd y rhaglen yn blaenoriaethu ac yn targedu ein gweithlu lleol gan gefnogi grwpiau o’r boblogaeth sydd â’r perygl mwyaf o les meddyliol gwael.

Menyw ifanc yn eistedd wrth ddesg ac yn ysgrifennu mewn llyfr nodiadau

Sut mae Connect 5 Gwent yn gweithio?

Mae Connect 5 Gwent yn rhoi gwybodaeth, sgiliau a hyder i’r gweithlu ehangach sydd heb hyfforddi ym maes iechyd meddwl i gael sgyrsiau pob dydd am iechyd meddwl a lles, yn cynnwys atal hunanladdiad.

Mae hyfforddiant Connect 5 Gwent yn darparu pecyn cymorth atal cydweithredol seiliedig ar dystiolaeth sy’n hyrwyddo gwybodaeth, dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth seicolegol, a datblygiad sgiliau. Mae hyn yn grymuso’r rheini a hyfforddir i gefnogi pobl y maent yn cysylltu â hwy, i gymryd camau rhagweithiol er mwyn meithrin cadernid a gofalu am eu hunain, drwy eu sgyrsiau pob dydd.

Group of people talking at a table
Connect 5 Infographic
Ffeithlun Connect 5 Gwent

Gweld ffeithlun Connect 5 Gwent.

Dim ond yn Saesneg y mae hon ar gael.

Lawrlwytho nawr ↓

Lefelau hyfforddiant

Mae tair lefel i’r hyfforddiant, sy’n gynyddraddol o ran sgiliau. Nid oes angen i’r cyfranogwyr fynychu pob un o’r tair lefel hyfforddiant. Y tair lefel yw:

Graffig Lefel 1

Lefel 1
Cyngor Byr

Cynnig cyffredinol i unrhyw un mewn rôl llinell flaen sydd â’r cyfle i roi cyngor lles byr fel rhan o ymarfer pob dydd.

Graffig Lefel 2

Lefel 2
Ymyriadau Byr

Ar gyfer ein gweithlu lleol sydd â’r cyfle o fewn eu rôl i gynnig ymyriadau lles byr untro fel rhan o’u hymarfer pob dydd.

Graffig Lefel 3

Lefel 3
Ymyriadau Byr Estynedig

Ar gyfer ein gweithlu lleol sydd â’r cyfle i weithio dros amser i gefnogi pobl i wneud newidiadau er mwyn gwella eu hiechyd a’u lles meddyliol.

Drwy ddewis y lefel/au mwyaf priodol rhoddir yr hyder, y wybodaeth a’r sgiliau i gyfranogwyr i ddefnyddio eu rhyngweithiadau dyddiol gyda phobl i wella eu lles meddyliol, ar y lefel gywir iddynt hwy.

Hyfforddiant Connect 5

Beth yw’r gost?

Mae rhaglen hyfforddiant Connect 5 Gwent am ddim. Ar hyn o bryd darperir y tair lefel hyfforddiant ar-lein, ac mae pob lefel yn cymryd tair awr.

Tystysgrif

Beth sydd wedi’i gynnwys?

Bydd yr holl gyfranogwyr yn derbyn copïau o adnodau hyfforddiant Connect 5 Gwent, adnoddau lles meddyliol lleol a thystysgrif presenoldeb.

Pwy sy’n darparu’r hyfforddiant yng Ngwent?

Yng Ngwent rydym yn mabwysiadu model Rhaeadru neu Hyfforddi’r Hyfforddwr i ddarparu hyfforddiant Connect 5 Gwent. Rydym yn chwilio am hyfforddwyr o wahanol sefydliadau y mae staff ar hyn o bryd yn cyflwyno, neu’n barod i gyflwyno fel rhan o’u rôl, hyfforddiant i gymheiriaid, cydweithwyr a/neu bartneriaid.

Mae’r cwrs Hyfforddiant Rhaeadru am ddim. Bydd gofyn i hyfforddwyr ymuno â rhwydwaith Hyfforddwyr Connect 5 Gwent lleol a rhoddir mynediad iddynt at adnoddau hyfforddi, adnoddau lles meddyliol, deunydd darllen cefndir ac offer gwerthuso. Bydd gofyn i hyfforddwyr gefnogi gwerthusiad y rhaglen.

Training video

Beth sydd ei angen i fod yn hyfforddwr Connect 5 Gwent?

Rhaid bod gennych y canlynol:

Profiad

 • Profiad mewn hwyluso dysgu, hyfforddi, cyflwyno neu addysgu’n effeithiol NEU bod yn barod i fuddsoddi amser i ddatblygu’r sgiliau hyn (darperir hyfforddiant)
 • Profiad o weithio ar y llinell flaen gyda phobl mewn angen

Sgiliau

 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da
 • Y sgiliau i greu gofod dysgu effeithiol, rheoli deinameg grŵp a rheoli gwahaniaethau ymhlith dysgwyr NEU bod yn barod i ddatblygu’r sgiliau hyn
 • Sgiliau TG perthnasol NEU bod yn barod i fuddsoddi’r amser i ddatblygu’r sgiliau hyn

Rhinweddau Personol

 • Agwedd gadarnhaol tuag at bobl sydd â materion iechyd meddwl

Gwybodaeth

 • Dealltwriaeth o faterion iechyd meddwl a lles meddyliol NEU bod yn barod i ddatblygu dealltwriaeth
 • Dealltwriaeth o egwyddorion newid ymddygiad, cyngor byr ac ymyriadau byr NEU bod yn barod i ddatblygu dealltwriaeth

Sut i ddod yn Hyfforddwr Connect 5 Gwent

I ddod yn Hyfforddwr Connect 5 Gwent rhaid i chi gytuno i’r telerau sydd yn y ddogfen y ceir dolen iddi isod a’r pwyntiau cryno sy’n dilyn, yn cynnwys ymrwymiad i ddatblygu eich sgiliau hyfforddi.

Ar gael yn Saesneg yn unig.

Contract Dysgwr
Contract Dysgwr

Gweld y telerau a’r amodau ar gyfer dysgu.

Lawrlwtho nawr ↓

Ffurflen Gofrestru
Ffurflen Gofrestru

Cofrestru ar gyfer hyfforddiant, lefelau 1, 2 a/neu 3, o fis Ionawr 2021

Lawrlwtho nawr ↓

Ffurflen Gofrestru
Ffurflen Gofrestru

Cofrestru ar gyfer Hyfforddi’r Hyfforddwr Ionawr 2021

Lawrlwtho nawr ↓

Cwblhau’r hyfforddiant
 • Cwblhau’r gwaith sy’n ofynnol cyn y cwrs (tua 2 awr)
 • Mynychu’r 3 cwrs hyfforddiant Connect 5 hanner diwrnod o hyd h.y. lefel 1, 2 a 3 (ar-lein yn ystod y pandemig)
 • Mynychu’r 2 gwrs hyfforddi’r hyfforddwr Connect 5 diwrnod o hyd (4 modiwl 3 awr ar-lein yn ystod y pandemig)
Cyflwyno’r hyfforddiant Connect 5
 • Cyflwyno o leiaf 4 cwrs o fewn 12 mis
 • Cyflwyno’r hyfforddiant i o leiaf 50 o bobl dros gyfnod o 12 mis, i eraill o fewn eich sefydliad a/neu sefydliadau partner yng Ngwent, fel sy’n briodol
 • Cyflawni’r amcanion hyfforddiant drwy raglen osodedig (fel y’i darparwyd)
 • Trefnu eich cyrsiau a’u cofrestru ar dudalen we y rhwydwaith hyfforddiant
 • Rhoi a derbyn adborth
 • Cwblhau log myfyrio
 • Mynychu cyfleoedd cefnogi a rhwydweithio wedi hyfforddiant Connect 5 Gwent
Yn gyfnewid am hynny, bydd yr Arweinydd Hyfforddiant Connect 5 Gwent yn:
 • Trefnu cyfarfodydd a chyfleoedd rhwydweithio Hyfforddiant Connect 5 Gwent
 • Darparu llwybr dysgu a datblygu penodol er mwyn i chi wella eich sgiliau hyfforddi
 • Cynorthwyo i hyrwyddo eich cyrsiau drwy wefan Melo, gyda chefnogaeth cyfryngau cymdeithasol, os gofynnir am hynny
 • Gwerthuso/Monitro adborth am y cwrs a darparu cymorth yn ôl yr angen

Pryd cynhelir yr hyfforddiant?

Yr holl gyrsiau – llawn ac ar-lein.

DyddiadauHyfforddiantLleoliad
Tachwedd 2020LLAWNHyfforddwrAR-LEIN
Rhagfyr 2020LLAWNHyfforddi’r HyfforddwrAR-LEIN
Ionawr 2021LLAWNHyfforddwrAR-LEIN
Chwefror 2021LLAWNHyfforddi’r HyfforddwrAR-LEIN

TBC – I’w gadarnhau

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu lle

I archebu lle neu i dderbyn gwybodaeth am ddyddiadau hyfforddiant ychwanegol cysylltwch â Sarah drwy e-bostio: [email protected].