Skip to main content

Telerau Defnyddio

Telerau Defnyddio

Defnydd a Ganiateir

Rhoddir caniatâd i ymwelwyr wefan melo.cymru (Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan) i gael mynediad at ddeunyddiau cyhoeddedig (cynnwys) yn ddarostyngedig i’r telerau hyn. Trwy ddefnyddio’r wefan, rydych chi’n cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau defnyddio.

Er y gellir cyrchu, lawrlwytho a defnyddio cynnwys at ddibenion personol ac anfasnachol (ee ymchwil breifat, astudio neu ddefnydd mewnol); rhaid i ymwelwyr beidio ag atgynhyrchu nac ailgyhoeddi unrhyw ddeunydd o’r wefan hon heb ganiatâd perchennog y wefan / hawlfraint.

Rydym yn berchen ar ddelweddau, logos a graffeg a ddefnyddir ar y wefan hon a / neu drydydd partïon. Rhaid peidio â defnyddio’r rhain heb gael caniatâd perchennog yr hawlfraint.

Rydych yn cydnabod bod yr holl hawliau eiddo deallusol sy’n ymwneud â’r wefan hon yn perthyn i Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a chymdeithion trydydd parti lle bo hynny’n berthnasol.

Gwybodaeth personol

Pan fyddwch yn cyflwyno data adnabyddadwy yn wirfoddol ar y wefan hon (mae hyn yn cynnwys cyflwyno ffurflen adborth, holiaduron ac ati), defnyddir y wybodaeth a gyflwynir i ymateb i’ch ymholiadau yn unig ac at y diben a fwriadwyd. Nid ydym yn rhannu gwybodaeth defnyddiwr gwe â thrydydd partïon.

Amddiffyn rhag Feirws

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd ar gyfer firysau. Fodd bynnag, argymhellir eich bod yn rhedeg rhaglen gwrth firws ar yr holl ddeunyddiau a lawrlwythir o’r rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, aflonyddwch neu ddifrod i’ch data neu system gyfrifiadurol a allai ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd sy’n deillio o’r wefan hon.

Ymwadiad

Cymerir gofal i sicrhau bod cynnwys y wefan yn gywir. Serch hynny, darperir cynnwys er gwybodaeth gyffredinol yn unig, ac rydych yn ei ddefnyddio ar eich risg eich hun. Ni fyddwn yn atebol am ddifrod neu golled sy’n deillio o unrhyw weithred neu anwaith sy’n deillio o ddefnyddio gwybodaeth ar y wefan hon.

Blog Gwesteion: Barn bersonol yr awdur yw unrhyw farn neu safbwyntiau yn y blogiau gwesteion hyn, ac nid barn Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Gwefannau Allanol

Ychwanegwch nad yw enw eich meddygfa yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd unrhyw wefannau cysylltiedig. Nid ydym yn derbyn unrhyw atebolrwydd mewn perthynas â’r cynnwys nac am ganlyniadau dilyn unrhyw gyngor a gynhwysir ar wefannau o’r fath. Ni ddylid ystyried rhestru fel ardystiad o unrhyw fath.

Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio trwy’r amser ac nad oes ganddynt unrhyw reolaeth dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig na newid cyfeiriad y wefan.

Ychwanegwch fod enw eich meddygfa yn cadw’r hawl i wrthod neu ddileu dolenni i unrhyw wefan

Gwelliannau i’r Dyfodol

Bydd newidiadau dilynol i’r telerau hyn ar gael ar y wefan hon.

Angen cymorth brys nawr?

Is ydych chi’n teimlo bod angen cymorth brys arnoch nawr, defnyddiwch y cysylltiadau yn y ddolen isod.

Mynnwch help nawr