Skip to main content

Adferiad Hir o COVID a Coronafeirws

Adnabyddir yn gyffredin fel: covid, covid-19, salwch tymor hir, pandemig, diffyg anadl, peswch, peswch, covid hir, symptomau covid parhaus, iechyd meddwl covid-19, iechyd meddwl covid, adferiad covid, gwella o salwch, dal yn sâl ar ôl covid, covid hir-dymor, adferiad coronafeirws, blinder, niwl yr ymennydd

Adferiad Hir o COVID a Coronafeirws

Archwiliwch adferiad hir o covid a coronafeirws drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Gwella o COVID-19 (Covid Hir)

Mae gan fwyafrif y bobl sy’n profi haint COVID-19 salwch byr, er y gall gymryd sawl wythnos i wella’n llwyr. Gall symptomau effeithio ar oedolion a phlant a gallant amrywio mewn difrifoldeb a newid mewn natur dros amser. Bydd angen amser ar y rhan fwyaf o bobl sy’n profi COVID-19 i wella o’r salwch. Mae’n bwysig bod pobl yn garedig â’u hunain ac yn caniatáu i’w corff wella’n naturiol.

Mae adferiad o COVID-19 yn wahanol i bawb. Fodd bynnag, os yw’ch symptomau COVID-19 yn para wythnosau neu fisoedd ar ôl i’r haint ddiflannu gallech fod yn profi COVID-19 Hir.

 

Symptomau COVID Hir

Mae yna lawer o symptomau COVID Hir. Y symptomau mwyaf cyffredin yw:

 • Teimlo’n flinedig iawn (blinder)
 • Prinder anadl
 • Problemau gyda chof a chanolbwyntio (niwl yr ymennydd)
 • Poen yn y cymalau
 • Pendro
 • Cael trafferth cysgu
 • Poen yn y frest neu deimlo’n ‘dynn’ yn eich brest
 • Pinnau a nodwyddau
 • Tinitws/ poen clust
 • Iselder a phryder
 • Teimlo’n sâl, dolur rhydd, poen yn y stumog, colli archwaeth
 • Tymheredd uchel, peswch, cur pen, dolur gwddf
 • Newidiadau i’ch synnwyr arogli neu flas
 • Brechau

 

Cyngor hunangymorth

 • Darganfyddwch fwy am COVID HIR a sut y gellir ei reoli. Gweler ein hadnoddau hunangymorth isod.
 • Ewch i’n pwnc Poen a Chyflyrau Iechyd Tymor Hir os ydych chi’n profi unrhyw un o’r symptomau hyn.
 • Rhowch gynnig ar un o’r cyrsiau ar reoli COVID Hir isod sy’n edrych ar ffyrdd o reoli symptomau, rhwystrau ac effaith iechyd meddwl COVID Hir.
 • Gweler y manylion am Adferiad Ôl-Covid ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Gweler yr adnoddau hunangymorth isod.
 • Gweler y manylion ‘Cael cymorth ar gyfer adferiad o COVID Hir’ ar wefan Llywodraeth Cymru. Gweler yr adnoddau hunangymorth isod.
 • Lawrlwythwch ap Adferiad COVID sydd wedi’i ddatblygu i helpu i reoli symptomau. Mae’r ap wedi’i ddatblygu i gefnogi pobl sy’n dal i deimlo amrywiaeth o faterion cardiaidd, niwrolegol a seicolegol ar ôl cael COVID-19. Efallai y bydd eich gweithiwr iechyd proffesiynol yn argymell yr ap i chi fel rhan o’ch cymorth adsefydlu. Gweler yr adnoddau hunangymorth isod.
 • Ymwelwch â gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru sy’n cynnwys manylion rhaglen adfer COVID ar-lein a gwybodaeth am symptomau penodol. Gweler yr adnoddau hunangymorth isod am fanylion.
 • Ffoniwch 999 bob amser os ydych chi’n profi unrhyw symptomau sy’n bygwth bywyd neu cysylltwch â gwasanaeth coronafeirws 111 ar-lein neu’ch meddyg teulu os ydych chi’n teimlo nad yw’ch symptomau’n gwella neu os oes angen cyngor pellach arnoch chi.

 

Pryd i ymweld â’ch Meddyg Teulu

Os ydych chi’n poeni am symptomau 4 wythnos neu fwy ar ôl cael COVID-19 cysylltwch â’ch meddyg teulu.

Last updated: 14.07.2022
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?

Rhowch eich adborth i ni

Mae gwybod beth oedd yn ddefnyddiol neu’n annefnyddiol i chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych rywfaint o amser, rhowch wybod i ni beth oedd yn ddefnyddiol i chi ac os oes unrhyw beth y gallem ei wella. Diolch.

Adnoddau COVID-19 i'ch helpu chi i ddysgu mwy a goresgyn eich brwydrau

Porwch ein hadnoddau hunangymorth rhad ac am ddim ar gyfer COVID Hir, wedi’u cymeradwyo gan arbenigwyr iechyd meddwl. Mae’r adnoddau’n cynnwys cyngor a gwybodaeth ar bynciau fel niwl yr ymennydd, diffyg anadl, maeth a blinder. Gallai’r rhain fod yn ddefnyddiol ar gyfer unrhyw salwch, nid dim ond COVID-19.

Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Darllen Darllen

Adnoddau hunangymorth i gefnogi iechyd meddwl a lles

Coronafeirws

NHS Wales and Welsh Government Llywodraeth Cymru

Gwefannau Gwefannau

Lles meddyliol tra’n aros gartref – NHS Better Help (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Coronafeirws mind
Gwefannau Gwefannau

Aros mewn Cysylltiad | Cymunedau Digidol Cymru

Coronafeirws mind
Gwefannau Gwefannau

Cefnogi Eich Iechyd Meddwl – Cymunedau Digidol Cymru

Coronafeirws mind
Gwefannau Gwefannau

Amddiffyn eich hun ac eraill rhag coronafeirws | Llywodraeth Cymru

Coronafeirws mind
Yn dangos 5 allan o 17 o ganlyniadau Gweld pob

Llinellau cymorth a chefnogaeth ar gyfer COVID Hir

Gweler isod am linellau cymorth sy’n berthnasol i COVID Hir a COVID-19. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth.

Aneurin Bevan University Health Board

Ymarferwyr Iechyd Seicolegol (PHPs)

Os ydych yn teimlo bod angen cymorth parhaus arnoch i wella eich iechyd meddwl, yna efallai y bydd angen cymorth proffesiynol arnoch gan y GIG. Mae hwn yn wasanaeth am ddim a byddwch yn gallu cael gafael ar y cymorth hwn yn eich meddygfa. Gofynnwch a oes Ymarferydd Iechyd Seicolegol yn eich meddygfa. Os nad oes, yna gall eich meddyg teulu ddarparu cymorth.

Rhagor o wybodaeth ➝
Yn dangos 1 canlyniad
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?