Skip to main content

Adferiad Hir o COVID a Coronafeirws

Adnabyddir yn gyffredin fel: covid, covid-19, salwch tymor hir, pandemig, diffyg anadl, peswch, peswch, covid hir, symptomau covid parhaus, iechyd meddwl covid-19, iechyd meddwl covid, adferiad covid, gwella o salwch, dal yn sâl ar ôl covid, covid hir-dymor, adferiad coronafeirws, blinder, niwl yr ymennydd

Adferiad Hir o COVID a Coronafeirws

Archwiliwch adferiad hir o covid a coronafeirws drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Gwella o COVID-19 (Covid Hir)

Mae gan fwyafrif y bobl sy’n profi haint COVID-19 salwch byr, er y gall gymryd sawl wythnos i wella’n llwyr. Gall symptomau effeithio ar oedolion a phlant a gallant amrywio mewn difrifoldeb a newid mewn natur dros amser. Bydd angen amser ar y rhan fwyaf o bobl sy’n profi COVID-19 i wella o’r salwch. Mae’n bwysig bod pobl yn garedig â’u hunain ac yn caniatáu i’w corff wella’n naturiol.

Symptomau COVID Hir

Mae yna lawer o symptomau COVID Hir. Y symptomau mwyaf cyffredin yw:

 • Teimlo’n flinedig iawn (blinder)
 • Prinder anadl
 • Problemau gyda chof a chanolbwyntio (niwl yr ymennydd)
 • Poen yn y cymalau
 • Pendro
 • Cael trafferth cysgu
 • Poen yn y frest neu deimlo’n ‘dynn’ yn eich brest
 • Pinnau bach
 • Tinitws/ poen clust
 • Iselder a phryder
 • Teimlo’n sâl, dolur rhydd, poen yn y stumog, colli archwaeth
 • Tymheredd uchel, peswch, cur pen, dolur gwddf
 • Newidiadau i’ch synnwyr arogli neu flas
 • Brechau

 

Cyngor hunangymorth

 • Darganfyddwch fwy am COVID HIR a sut y gellir ei reoli. Gweler ein hadnoddau hunangymorth isod.
 • Ewch i’n pwnc Poen a Chyflyrau Iechyd Tymor Hir os ydych chi’n profi unrhyw un o’r symptomau hyn.
 • Rhowch gynnig ar un o’r cyrsiau ar reoli COVID Hir isod sy’n edrych ar ffyrdd o reoli symptomau, rhwystrau ac effaith iechyd meddwl COVID Hir.
 • Gweler y manylion am Adferiad Ôl-Covid ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.
 • Lawrlwythwch ap Adferiad COVID sydd wedi’i ddatblygu i helpu i reoli symptomau. Mae’r ap wedi’i ddatblygu i gefnogi pobl sy’n dal i deimlo amrywiaeth o broblemau cardiaidd, niwrolegol a seicolegol ar ôl cael COVID-19. Efallai y bydd eich gweithiwr iechyd proffesiynol yn argymell yr ap i chi fel rhan o’ch cymorth adsefydlu. Gweler yr adnoddau hunangymorth isod.
 • Ffoniwch 999 bob amser os ydych chi’n profi unrhyw symptomau sy’n bygwth bywyd neu cysylltwch â’ch Meddyg Teulu os ydych chi’n teimlo nad yw’ch symptomau’n gwella neu os oes angen cyngor pellach arnoch chi.

 

Os oes angen cymorth pellach arnoch

Pryd i ymweld â’ch Meddyg Teulu

A yw’ch symptomau’n cael effaith sylweddol ar eich bywyd? A ydynt yn eich atal rhag gwneud y pethau y byddech yn eu gwneud fel arfer? A ydych chi’n poeni ynglŷn a rhai o’ch symptomau? Os ydych wedi ateb ‘ie’ i unrhyw un o’r cwestiynau hyn, yna dylech wneud apwyntiad gyda’ch Meddyg Teulu. Byddant yn ceisio dod i wybod mwy am eich symptomau ac yn ceisio diyst yru unrhyw beth arall a allai fod yn achosi eich symptomau.

Os ydych yn poeni am eich iechyd meddwl cyffredinol, a’ch bod yn byw yng Nghymru, ffoniwch Iechyd Meddwl y GIG 111 a dewiswch Opsiwn 2. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos a gellir ei ffonio am ddim o ffôn symudol (hyd yn oes os nad oes gan y galwr gredyd ar ôl) neu o linell arferol. Bydd y gwasanaeth yn rhoi cymorth yn syth dros y ffôn er mwyn eich helpu i ymdopi gyda’r ffordd yr ydych yn teimlo, ac os oes angen, bydd atgyfeiriad i wasanaethau iechyd meddwl yn cael ei drefnu.

Os ydych yn byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, a thros 18 oed, gallwch gysylltu gyda’ch meddygfa Meddyg Teulu i wneud apwyntiad gydag Ymarferydd Iechyd Seicolegol (PHP) neu Feddyg Teulu. Mae PHPs yn ymarferwyr iechyd meddwl y GIG sydd ar gael yn y rhan fwyaf o feddygfeydd Meddyg Teulu yn ardal BIPAB. Maent yn darparu gwasanaeth am ddim i bobl sy’n profi mân broblemau iechyd meddwl neu broblemau iechyd meddwl cymedrol. Gellir gwneud apwyntiadau wyneb yn wyneb neu dros y ffôn.

Os ydych o dan 18 oed neu’n poeni am rywun o dan 18 oed ac angen cyngor/hunan gyfeirio i wasanaethau iechyd meddwl a lles lleol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, cysylltwch â SPACE-Wellbeing.>

Neu fel arall cysylltwch â llinell gymorth gymeradwy arall. Mae rhai gwasanaethau ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Os ydych yn ofalwr di-dâl ar gyfer rhywun sy’n dioddef o COVID hir, ewch i’n tudalen gwe ar gyfer Gofalwyr Di-Dâl am ragor o wybodaeth a chyngor.  

 

Last updated: 23.02.2024
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?

Rhowch eich adborth i ni

Mae gwybod beth oedd yn ddefnyddiol neu’n annefnyddiol i chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych rywfaint o amser, rhowch wybod i ni beth oedd yn ddefnyddiol i chi ac os oes unrhyw beth y gallem ei wella. Diolch.

Adnoddau COVID-19 i'ch helpu chi i ddysgu mwy a goresgyn eich brwydrau

Porwch ein hadnoddau hunangymorth rhad ac am ddim ar gyfer COVID Hir, wedi’u cymeradwyo gan arbenigwyr iechyd meddwl. Mae’r adnoddau’n cynnwys cyngor a gwybodaeth ar bynciau fel niwl yr ymennydd, diffyg anadl, maeth a blinder. Gallai’r rhain fod yn ddefnyddiol ar gyfer unrhyw salwch, nid dim ond COVID-19.

Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Gwefannau Gwefannau

Cefnogi Eich Iechyd Meddwl – Cymunedau Digidol Cymru

Coronafeirws mind
Gwefannau Gwefannau

Eich COVID Recovery – â adnoddau GIG i gefnogi eich adferiad ar ôl COVID-19 (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Coronafeirws mind
Gwefannau Gwefannau

Cymunedau Digidol Cymru – Adnoddau Covid-19

Coronafeirws

Digital Communities Wales and Welsh Government Llywodraeth Cymru

Sain Sain

Adferiad wedi Covid | Adnoddau a digwyddiadau i’ch cynorthwyo yn eich adferiad hir o COVID-19

Coronafeirws mind
Sain Sain

Gwella o Salwch

Coronafeirws, Poen a Chyflyrau Hirdymor mind
Yn dangos 5 o ganlyniadau

Llinellau cymorth a chefnogaeth ar gyfer COVID Hir

Gweler isod am linellau cymorth sy’n berthnasol i COVID Hir a COVID-19. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth.

Aneurin Bevan University Health Board

Ymarferwyr Iechyd Seicolegol (PHPs)

Os ydych yn teimlo bod angen cymorth parhaus arnoch i wella eich iechyd meddwl, yna efallai y bydd angen cymorth proffesiynol arnoch gan y GIG. Mae hwn yn wasanaeth am ddim a byddwch yn gallu cael gafael ar y cymorth hwn yn eich meddygfa. Gofynnwch a oes Ymarferydd Iechyd Seicolegol yn eich meddygfa. Os nad oes, yna gall eich meddyg teulu ddarparu cymorth.

Rhagor o wybodaeth ➝
Yn dangos 1 canlyniad
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?