Skip to main content

Alcohol a Lles Meddyliol

Adnabyddir yn gyffredin fel: alcohol, alcoholiaeth, dibyniaeth ar alcohol, camddefnyddio sylweddau, camddefnyddio alcohol, problemau alcohol

Alcohol a Lles Meddyliol

Archwiliwch alcohol a lles meddyliol drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Lawrlwytho’r dudalen hon fel PDF (agor mewn ffenestr newydd)

Y berthynas rhwng alcohol a lles meddyliol

Mae’r berthynas rhwng alcohol a lles meddyliol yn gymhleth. Mae pobl sy’n yfed alcohol yn gwneud hynny am amrywiaeth o resymau.

Weithiau mae pobl yn yfed alcohol oherwydd eu bod yn ei fwynhau, i ddathlu achlysur neu i ymlacio.

Weithiau mae pobl yn yfed alcohol i helpu i reoli problemau iechyd meddwl cyffredin fel gorbryder, iselder neu i ymdopi â theimladau anodd megis straen, unigrwydd neu hwyliau isel. Gelwir hyn yn ‘hunan-feddyginiaethu’ gydag alcohol.

Mae alcohol yn iselydd. Er bod y newidiadau cemegol y mae’n eu gwneud i’ch ymennydd yn bositif i ddechrau; megis teimlo wedi ymlacio, unwaith y bydd y newidiadau hyn yn lleihau, gallant eich gadael â theimladau o iselder a gorbryder. Er bod alcohol yn gallu helpu gyda theimladau anodd i ddechrau, mae pobl yn gweld mai am gyfnod byr y mae’r effeithiau’n para a gallant arwain at deimlo’n waeth ar ôl i effeithiau’r alcohol ddiflannu.

Gall yfed gormod o alcohol dros gyfnod hir o amser waethygu symptomau llawer o broblemau iechyd meddwl cyffredin. A gall defnyddio alcohol i ‘hunan-feddyginiaethu’ hefyd olygu nad yw problemau iechyd meddwl cyffredin yn cael sylw.

Os ydych chi’n yfed, trwy ddilyn ychydig o gyngor arbenigol syml (gweler y cyngor hunangymorth isod), gallwch leihau’r risg o niwed i’ch iechyd a’ch lles o ganlyniad i alcohol.

Os ydych yn meddwl y gallech fod yn ddibynnol ar alcohol ac eisiau lleihau faint rydych yn ei yfed, mae cymorth a chyngor arbennig ar gael am ddim (gweler llinellau cymorth a gwasanaethau isod). Os ydych chi’n meddwl eich bod yn ddibynnol ar alcohol a’ch bod am roi’r gorau i yfed, mae’n bwysig peidio â rhoi’r gorau i yfed yn sydyn ac yn lle hynny ceisiwch gyngor ar sut y gallwch leihau’n ddiogel.

I ddarganfod mwy am alcohol a sut mae’n effeithio ar eich hwyliau a sut i gadw’ch risgiau’n isel, gweler y wybodaeth isod.

 

Cyngor hunangymorth

  • Er mwyn cadw’r risgiau yfed alcohol yn isel mae’n well peidio ag yfed mwy na 14 uned o alcohol yr wythnos. Mae hyn tua chwe pheint o gwrw cryfder 4% NEU bedwar gwydraid 250ml o win yr wythnos. Os ydych yn yfed cymaint ag 14 uned yr wythnos yn rheolaidd, mae’n well gwasgaru eich yfed dros yr wythnos a chael rhai dyddiau heb alcohol.
  • I gael rhagor o wybodaeth a chyngor ar gadw’ch risgiau o ganlyniad i yfed alcohol yn isel, gan gynnwys Ap am ddim i’ch helpu i dracio eich yfed, gweler ein hadnoddau hunangymorth isod.
  • Mae gennym hefyd gyrsiau hunangymorth am ddim a all eich helpu i feddwl am eich yfed a’ch helpu i benderfynu a ydych am leihau eich yfed neu roi’r gorau i yfed alcohol yn gyfan gwbl.
  • Os ydych yn gweld eich bod yn yfed alcohol i reoli teimladau anodd, megis unigrwydd, efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n digwydd yn eich ardal leol yn lle hynny. Gallwch weld beth sy’n digwydd yn eich ardal chi drwy fynd i’n tudalen ‘yn eich ardal’.
  • Mae yna bethau syml y gall pawb ohonom eu gwneud i helpu i ofalu am ein hiechyd meddwl. Mae rhai pobl yn gweld y gall cymryd rhan mewn ymddygiadau iechyd mwy cadarnhaol, fel gweithgarwch corfforol, helpu i reoli perthynas afiach ag alcohol. Ewch i’n hadran ‘gofalu am eich hun‘ i gael rhagor o wybodaeth a chyngor.

Os oes angen cymorth pellach arnoch

Nid yw dibynnu ar alcohol i reoli problemau bywyd yn ateb hirdymor. Mae cymorth a chefnogaeth heb feirniadaeth am ddim ar gael i bobl sy’n poeni am eu hyfed a/neu yfed pobl eraill. Gweler ein hadran ‘llinellau cymorth’ a gwasanaethau isod.

Last updated: 18.07.2023
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?

Rhowch eich adborth i ni

Mae gwybod beth oedd yn ddefnyddiol neu’n annefnyddiol i chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych rywfaint o amser, rhowch wybod i ni beth oedd yn ddefnyddiol i chi ac os oes unrhyw beth y gallem ei wella. Diolch.

Cyrsiau hunangymorth ar gyfer alcohol

Alcohol Wellbeing Course by SilverCloud

Man rhag Alcohol – SilverCloud

Gwasanaeth ar-lein am ddim gan GIG Cymru sydd ar gael i unrhyw un sy’n byw yng Nghymru neu sydd wedi cofrestru â Meddyg Teulu yng Nghymru. Mae’r cwrs yn cynnwys offer ymarferol a gweithgareddau i’ch helpu i gynnal perthynas gadarnhaol ag alcohol. Yn seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT).

Gellir ei gwblhau ar eich cyflymder eich hun ac mae ar gael 24/7 o unrhyw ddyfais ddigidol.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
The things you do that help and the things you do that don’t – Living Life to the Full

Y pethau a wnewch sy’n helpu a’r pethau a wnewch sydd ddim – Byw Bywyd yn Llawn

Weithiau pan fyddwn yn wynebu adegau o straen rydym yn ymateb mewn ffyrdd sy’n ddefnyddiol – mewn ffyrdd sy’n gwella sut yr ydym ni/eraill yn teimlo. Ond weithiau rydym yn syrthio i batrymau ymateb mewn ffyrdd sy’n gwaethygu pethau. Darganfyddwch eich patrymau ymateb eich hun – a chynlluniwch gamau gweithredu sy’n helpu.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Live-Life-to-the-Full

Living Life to the Full

Mae’r cwrs hwn yn addysgu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ymdopi â symptomau hwyliau isel, straen a gorbryder.

Mae’r cyrsiau’n seiliedig ar Therapi Ymddygiad Gwybyddol ac yn addysgu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ymdopi â symptomau hwyliau isel, straen a gorbryder. Yn ystod y cwrs byddwch yn dysgu am bethau megis sut i ymdopi â meddyliau negyddol, sut i ddod yn fwy hyderus, a sut i ddatrys problemau sy’n dod i’r amlwg yn eich bywyd.
Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Yn dangos 3 o ganlyniadau

Adnoddau hunangymorth ar gyfer alcohol

Porwch drwy ein hadnoddau hunangymorth am ddim, sydd wedi’u cymeradwyo gan arbenigwyr, i helpu i reoli problemau alcohol.

Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Darllen Darllen

Alcohol a Chi – Canllaw Hunangymorth y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Alcohol mind
Darllen Darllen

Alcohol a Chi- Canllaw Hawdd ei Ddeall y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Alcohol mind
Gwefannau Gwefannau

GIG 111 Cymru – Byw a Theimlo’n Iach : Alcohol

Alcohol mind
Apiau (Android) Apiau (Android)

Rhowch gynnig ar Ap Try Dry (Android) – yr ap i olrhain eich cynnydd yn ystod Ionawr Sych a thu hwnt, lleihau faint rydych ei yfed, neu fynd yn hollol ddi-alcohol

Alcohol mind
Apiau (iOS) Apiau (iOS)

Rhowch gynnig ar Ap Try Dry (iOS) – yr ap i olrhain eich cynnydd yn ystod Ionawr Sych a thu hwnt, lleihau faint rydych ei yfed, neu fynd yn hollol ddi-alcohol

Alcohol mind
Yn dangos 5 allan o 7 o ganlyniadau Gweld pob

Poeni am eich yfed neu rywun yn yfed?

Gweler isod am linellau cymorth sy’n berthnasol i alcohol. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth neu ewch i’ch meddyg teulu.

GDAS - Gwent Drug & Alcohol Service

GDAS – Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent

Mae GDAS yn darparu gwasanaethau cyffuriau ac alcohol diogel a chyfrinachol am ddim. Mae GDAS yn gweithredu o amrywiaeth eang o ganolfannau lleol ledled Gwent. Mae GDAS yn gweithredu mewn lleoliadau cymunedol ac yn cynnig gwasanaeth allgymorth.

Ewch i wefan GDAS ➝
Gwent N-Gage

N-Gage Gwent: Gwasanaeth ar gyfer rhai dan 18 oed yng Ngwent

Mae Gwent N-Gage yn darparu gwasanaethau cyffuriau ac alcohol diogel a chyfrinachol am ddim i rai dan 18 oed yng Ngwent. Mae’n darparu cymorth i bobl ifanc a’u teuluoedd, a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda nhw.

Ewch i wefan N-Gage Gwent ➝
DAN 247 Bilingual Alcohol Helpline

DAN – 24/7: Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Llinell gymorth cyffuriau ac alcohol gyfrinachol am ddim yw DAN 24/7. Gallwch ffonio DAN 24/7 ar y rhif radffôn 0808 808 2234 neu decstio DAN i 81066 unrhyw bryd o’r dydd neu’r nos a byddwn yn rhoi cymorth a chyngor i chi.

Mae unrhyw beth a ddywedwch wrth DAN 24/7 yn gyfrinachol ac ni fydd angen i chi roi eich enw iawn. NI fydd DAN 24/7 i’w weld ar eich bil eitemedig cartref.

Bydd y llinell gymorth hon yn cynorthwyo unigolion, eu teuluoedd, gofalwyr a gweithwyr cymorth.

Mae gan DAN 24/7 hefyd gronfa ddata ar-lein o asiantaethau cyffuriau ac alcohol A gwybodaeth am niwed cyffuriau.

Ewch i wefan DAN 24/7 ➝
Yn dangos 3 allan o 4 o ganlyniadau Gweld pob
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?