Skip to main content

Alcohol

Adnabyddir yn gyffredin fel: alcohol, alcoholiaeth, dibyniaeth ar alcohol, camddefnyddio sylweddau, camddefnyddio alcohol, problemau alcohol

Alcohol

Archwiliwch alcohol drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Y berthynas rhwng alcohol a lles meddyliol

Mae pobl sy’n yfed alcohol yn gwneud hynny am amrywiaeth o resymau. Mae rhai pobl yn yfed alcohol oherwydd eu bod yn ei fwynhau, i ddathlu achlysur, ymlacio, newid eu hwyliau neu reoli teimladau anodd, fel straen, unigrwydd neu hwyliau isel.

Gall yfed gormod o alcohol dros gyfnod hir o amser effeithio’n negyddol ar eich iechyd meddwl. Weithiau gall pobl sy’n profi iechyd meddwl gwael droi at yfed alcohol i’w helpu i ymdopi. Y naill ffordd neu’r llall, gall yfed gormod o alcohol yn y tymor hir niweidio’ch iechyd corfforol a meddyliol.

Nid yw yfed alcohol byth yn gwbl ddiogel, ond os ydych yn yfed, trwy ddilyn rhywfaint o gyngor arbenigol syml, gallwch leihau’r risg o niwed i’ch iechyd oherwydd alcohol.

 

Cyngor hunangymorth

  • Dysgwch fwy am alcohol, sut mae’n effeithio ar eich hwyliau a sut i gadw’ch risgiau’n isel. Gweler ein hadnoddau hunangymorth isod.
  • Er mwyn cadw’r risgiau o yfed alcohol yn isel mae’n well peidio ag yfed mwy na 14 uned o alcohol yr wythnos. Dyma tua chwe pheint o 4% cwrw cryfder NEU bedwar gwydraid 250ml o win yr wythnos. Os ydych chi’n yfed cymaint ag 14 uned yr wythnos yn rheolaidd, mae’n well lledaenu eich yfed dros yr wythnos a chael rhai dyddiau di-alcohol.
  • Ewch i wefan Alcohol Change UK am ragor o wybodaeth a chyngor.
  • Os gwelwch eich bod yn yfed alcohol i reoli teimladau anodd, efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n digwydd yn eich ardal leol yn lle hynny. Darganfyddwch beth sy’n digwydd yn eich ardal chi drwy fynd i’n tudalen ‘yn eich ardal chi‘.
  • Mae yna bethau syml y gallwn ni i gyd eu gwneud i helpu i ofalu am ein hiechyd meddwl. Mae rhai pobl yn gweld bod cymryd rhan mewn ymddygiadau iechyd mwy cadarnhaol, fel gweithgaredd corfforol, yn gallu eu helpu i reoli perthynas afiach ag alcohol. Ewch i’n hadran ‘gofalu amdanoch chi’ch hun‘ am ragor o wybodaeth a chyngor.
  • Nid yw dibynnu ar alcohol i reoli problemau bywyd yn ateb hirdymor. Mae cymorth a chefnogaeth anfeirniadol am ddim ar gael i bobl sy’n poeni am eu hyfed a/neu yfed pobl eraill gweler ein hadran ‘llinellau cymorth’ isod.
Last updated: 11.04.2023
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?

Rhowch eich adborth i ni

Mae gwybod beth oedd yn ddefnyddiol neu’n annefnyddiol i chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych rywfaint o amser, rhowch wybod i ni beth oedd yn ddefnyddiol i chi ac os oes unrhyw beth y gallem ei wella. Diolch.

Cyrsiau hunangymorth ar gyfer alcohol

Porwch drwy ein hadnoddau hunangymorth am ddim, sydd wedi’u cymeradwyo gan arbenigwyr, i helpu i reoli problemau alcohol.

MathTeitlYn gysylltiedig â…Darparwr
Gwefannau Gwefannau

GDAS Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent

Alcohol mind
Gwefannau Gwefannau

Gwefan a Llinell Gymorth DAN (24/7) – Llinell Gymorth, Gwasanaeth Testun a Gwefan Cyffuriau ac Alcohol Ddwyieithog am Ddim

Alcohol mind
Darllen Darllen

Alcohol a Chi – Canllaw Hunangymorth y GIG

Alcohol mind
Darllen Darllen

Alcohol – Canllaw Hawdd ei Ddeall y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Alcohol mind
Yn dangos 4 allan o 7 o ganlyniadau Gweld pob

Poeni am eich yfed neu rywun yn yfed?

Gweler isod am linellau cymorth sy’n berthnasol i alcohol. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth neu ewch i’ch meddyg teulu.

DAN 247 Bilingual Alcohol Helpline

DAN – 24/7: Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Gwasanaeth dwyieithog cyfrinachol, rhad ac am ddim yw DAN 24/7. Mae galwadau o flychau ffôn cyhoeddus am ddim: efallai y codir tâl am alwadau o ffôn symudol gan eich rhwydwaith.

NI FYDD rhif ffôn Dan 24/7 yn ymddangos ar eich bil eitem cartref.

Ewch i wefan DAN 24/7 ➝
GDAS - Gwent Drug & Alcohol Service

GDAS – Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent

Darparwyr ymyriadau ar gyfer teuluoedd, gweithwyr proffesiynol a defnyddwyr gwasanaeth. Mae GDAS yn gweithredu o amrywiaeth eang o ganolfannau lleol ledled Gwent. Rydym hefyd yn gweithredu mewn lleoliadau cymunedol ac yn cynnig gwasanaeth allgymorth.

Ewch i wefan GDAS ➝
Yn dangos 2 allan o 3 o ganlyniadau Gweld pob
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?