Skip to main content

Bod yn Egnïol

Adnabyddir yn gyffredin fel: ymarfer corff, bod yn actif, actif, cerdded, rhedeg

Bod yn Egnïol

Archwiliwch bod yn egnïol drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Manteision bod yn actif

Mae manteision iechyd corfforol bod yn actif yn hysbys iawn. Fel lleihau’r risg o ddatblygu nifer o afiechydon gan gynnwys clefyd y galon, strôc a diabetes Math 2.
Ond a oeddech chi’n gwybod bod bod yn egnïol hefyd yn dda i’n meddyliau? Mae manteision iechyd meddwl yn cynnwys gostyngiad mewn lefelau straen, gorbryder, iselder a dicter. Gall bod yn actif hefyd wella ein hwyliau, ein hunan-barch a’n cwsg. Gall hefyd roi mwy o ymdeimlad o les i ni.

Gall bod yn egnïol yn yr awyr agored gynyddu’r buddion hynny ymhellach, yn enwedig os gallwch chi wneud ymarfer corff mewn ‘man gwyrdd’ (fel mewn parciau neu lle mae digonedd o weithgareddau). glaswellt/coed/natur). Mae astudiaethau gwyddonol wedi dangos bod gan ‘ymarfer corff gwyrdd’ lawer o fanteision i’n hiechyd meddwl a chorfforol. Gall hefyd fod yn ffordd dda o gysylltu â phobl yn ogystal â chael rhywfaint o fitamin D!

Mae bod yn egnïol yn rhyddhau cemegau da yn ein hymennydd. Mae hyn yn helpu i leihau straen a phryder. Mae bod yn actif hefyd yn gwella lefelau egni, ein hwyliau a gall ein helpu i gysgu’n well. Gall gwneud newidiadau bach/graddol hyd yn oed i lefelau gweithgaredd gael effeithiau cadarnhaol ar les meddwl.

Mae canllawiau cenedlaethol (gweler adnoddau hunangymorth isod) yn cynghori y dylai oedolion 19-64 oed anelu at:

 • O leiaf 150 munud o weithgarwch cymedrol yr wythnos mewn cyfnodau o ddeg munud neu fwy NEU
 • 75 munud o weithgarwch egnïol wedi’i wasgaru ar draws yr wythnos NEU
 • Cyfuniad o weithgarwch cymedrol ac egnïol

I berson segur gall y canllawiau cenedlaethol fod yn ormod i ddechrau. Yn yr achos hwn, maen nhw’n cynghori i ddechrau’n araf ac adeiladu’n raddol.

Mae canllawiau gweithgaredd corfforol cenedlaethol ar gyfer plant (0-5 a 5-18), ar gyfer oedolion anabl, oedolion hŷn, menywod beichiog a merched ar ôl genedigaeth – gweler adnoddau hunangymorth isod.

 

Cyngor hunangymorth

 • Lleihewch faint o amser a dreuliwch yn eistedd i lawr a/neu ymarfer corff tra byddwch yn eistedd.
 • Byddwch yn actif bob dydd. Mae rhywfaint o ymarfer corff yn well na dim. Mae dim ond deg munud ar y tro yn fuddiol.
 • Po fwyaf egnïol yr ydych, a pho fwyaf rheolaidd y byddwch yn actif, y gorau y byddwch yn teimlo.
 • Os ydych yn anactif iawn ar hyn o bryd mae’n well dechrau’n araf a chynyddu eich lefelau gweithgaredd.
 • Os yn bosibl, byddwch yn actif y tu allan. Gall ymarfer corff mewn mannau gwyrdd wella eich iechyd meddwl a’ch lles ymhellach.
 • Mae hefyd yn bwysig gwneud gweithgaredd corfforol i wella cryfder y cyhyrau, cydbwysedd a sefydlogrwydd (gweler y canllawiau cenedlaethol yn yr adnoddau hunangymorth isod).
 • Ewch i’n tudalen adnoddau i lawrlwytho cardiau post/fflach Pum Ffordd at Les sy’n rhoi awgrymiadau ar sut i wella eich gweithgaredd corfforol.
  Ewch i’r dudalen yn eich ardal chi i gael gwybodaeth am fannau lleol lle gallwch chi fod yn actif: naill ai trwy fynd ar deithiau cerdded neu gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol wedi’i drefnu.
Last updated: 21.07.2022

Adnoddau hunangymorth ar gyfer bod yn actif

MathTeitlYn gysylltiedig â…Darparwr
Apiau (iOS) Apiau (iOS)

Ap NHS Couch to 5K (iOS)

Bod yn Egnïol mind
Apiau (Android) Apiau (Android)

Ap NHS Couch to 5K (Android)

Bod yn Egnïol mind
Gwefannau Gwefannau

Canllawiau Cenedlaethol Gweithgarwch Corfforol | Gweithgarwch Corfforol – Iechyd Cyhoeddus Cymru

Bod yn Egnïol mind
Darllen Darllen

Cerdyn Fflach Bod yn Actif – Pum Ffordd at Les Gwent

Bod yn Egnïol, Pum Ffordd at Les mind
Darllen Darllen

Cerdyn Post Bod yn Actif – Pum Ffordd at Les Gwent

Bod yn Egnïol, Pum Ffordd at Les mind
Yn dangos 5 allan o 7 o ganlyniadau Gweld pob