Skip to main content

Bod yn Egnïol

Adnabyddir yn gyffredin fel: ymarfer corff, bod yn actif, actif, cerdded, rhedeg

Bod yn Egnïol

Archwiliwch bod yn egnïol drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Lawrlwytho’r dudalen hon fel PDF (agor mewn ffenestr newydd)

Manteision bod yn actif

Mae manteision iechyd corfforol bod yn actif yn hysbys iawn. Fel lleihau’r risg o ddatblygu nifer o afiechydon gan gynnwys clefyd y galon, strôc a diabetes Math 2.
Ond a oeddech chi’n gwybod bod bod yn egnïol hefyd yn dda i’n meddyliau? Mae manteision iechyd meddwl yn cynnwys gostyngiad mewn lefelau straen, gorbryder, iselder a dicter. Gall bod yn actif hefyd wella ein hwyliau, ein hunan-barch a’n cwsg. Gall hefyd roi mwy o ymdeimlad o les i ni.

Gall bod yn egnïol yn yr awyr agored gynyddu’r buddion hynny ymhellach, yn enwedig os gallwch chi wneud ymarfer corff mewn ‘man gwyrdd’ (fel mewn parciau neu lle mae digonedd o weithgareddau). glaswellt/coed/natur). Mae astudiaethau gwyddonol wedi dangos bod gan ‘ymarfer corff gwyrdd’ lawer o fanteision i’n hiechyd meddwl a chorfforol. Gall hefyd fod yn ffordd dda o gysylltu â phobl yn ogystal â chael rhywfaint o fitamin D!

Mae bod yn egnïol yn rhyddhau cemegion yn ein hymennydd sy’n gwneud i ni deimlo’n dda. Gall bod yn egnïol yn rheolaidd helpu i leihau straen, pryder, iselder a dicter. Gall bod yn egnïol hefyd wella ein hwyliau, ein hunan-barch a’n cwsg. Gall hefyd roi mwy o ymdeimlad o les i ni.

Mae canllawiau cenedlaethol (gweler adnoddau hunangymorth isod) yn cynghori y dylai oedolion 19-64 oed anelu at:

 • O leiaf 150 munud o weithgarwch cymedrol yr wythnos mewn cyfnodau o ddeg munud neu fwy NEU
 • 75 munud o weithgarwch egnïol wedi’i wasgaru ar draws yr wythnos NEU
 • Cyfuniad o weithgarwch cymedrol ac egnïol

I berson segur gall y canllawiau cenedlaethol fod yn ormod i ddechrau. Yn yr achos hwn, maen nhw’n cynghori i ddechrau’n araf ac adeiladu’n raddol.

Mae yna ganllawiau gweithgarwch corfforol cenedlaethol ar gyfer plant a phobl ifanc ag anableddau, gweithgarwch corfforol ar gyfer y blynyddoedd cynnar (genedigaeth i 5 oed), gweithgarwch corfforol ar gyfer menywod beichiog, gweithgarwch corfforol ar gyfer plant a phobl ifanc (5-18 oed), a manteision gweithgarwch corfforol i oedolion ac oedolion hŷn. Gweler yr adnoddau hunangymorth isod.

Beth allaf ei wneud i fod yn fwy egnïol (cyngor hunangymorth)?

 • Lleihewch faint o amser a dreuliwch yn eistedd i lawr a/neu ymarfer corff tra byddwch yn eistedd.
 • Byddwch yn actif bob dydd. Mae rhywfaint o ymarfer corff yn well na dim. Mae dim ond deg munud ar y tro yn fuddiol.
 • Po fwyaf egnïol yr ydych, a pho fwyaf rheolaidd y byddwch yn actif, y gorau y byddwch yn teimlo.
 • Os ydych yn anactif iawn ar hyn o bryd mae’n well dechrau’n araf a chynyddu eich lefelau gweithgaredd.
 • Os yn bosibl, byddwch yn actif y tu allan. Gall ymarfer corff mewn mannau gwyrdd wella eich iechyd meddwl a’ch lles ymhellach.
 • •Mae buddion hefyd i nofio mewn nofio dŵr oer a dŵr agored. Gweler y blog isod.
 • Mae hefyd yn bwysig gwneud gweithgaredd corfforol i wella cryfder y cyhyrau, cydbwysedd a sefydlogrwydd (gweler y canllawiau cenedlaethol yn yr adnoddau hunangymorth isod).
 • Ewch i’n tudalen adnoddau i lawrlwytho cardiau post/fflach Pum Ffordd at Les sy’n rhoi awgrymiadau ar sut i wella eich gweithgaredd corfforol.
 • Ewch i dudalen yn eich ardal i gael gwybodaeth am fannau lleol lle gallwch fod yn egnïol: naill ai drwy fynd ar deithiau cerdded neu gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol wedi’i drefnu, megis eich parkrun lleol, sy’n ddigwyddiad cymunedol am ddim lle gallwch gerdded, loncian, rhedeg, gwirfoddoli neu wylio. Gweler y wybodaeth isod.

Beth allai fy helpu i fod yn fwy egnïol (adnoddau hunangymorth)?

Rhaglen redeg sydd wedi’i chynllunio ar gyfer dechreuwyr pur heb unrhyw brofiad blaenorol o redeg yw rhaglen Soffa i 5k y GIG. NHS Couch to 5K ar yr App Store (apple.com) Android ac iOS

Last updated: 17.07.2023
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?

Rhowch eich adborth i ni

Mae gwybod beth oedd yn ddefnyddiol neu’n annefnyddiol i chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych rywfaint o amser, rhowch wybod i ni beth oedd yn ddefnyddiol i chi ac os oes unrhyw beth y gallem ei wella. Diolch.

Adnoddau hunangymorth ar gyfer bod yn actif

Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Apiau (iOS) Apiau (iOS)

Ap NHS Couch to 5K (iOS)

Bod yn Egnïol, Bwyta'n Iach mind
Apiau (Android) Apiau (Android)

Ap NHS Couch to 5K (Android)

Bod yn Egnïol, Bwyta'n Iach mind
Gwefannau Gwefannau

Parkrun – digwyddiad cymunedol am ddim lle gallwch gerdded, loncian, rhedeg, gwirfoddoli neu wylio

Bod yn Egnïol mind
Gwefannau Gwefannau

Canllawiau Gweithgarwch Corfforol ac Iechyd Llywodraeth Cymru

Bod yn Egnïol mind
Gwefannau Gwefannau

Canllawiau Cenedlaethol Gweithgarwch Corfforol | Gweithgarwch Corfforol – Iechyd Cyhoeddus Cymru

Bod yn Egnïol mind
Darllen Darllen

Cerdyn Fflach Bod yn Actif – Pum Ffordd at Les Gwent

Bod yn Egnïol, Pum Ffordd at Les mind
Yn dangos 6 allan o 11 o ganlyniadau Gweld pob
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?