Skip to main content

Bwyta’n Iach

Adnabyddir yn gyffredin fel: bwyd, bwyta’n iach, bwyta’n dda, diet, diet iach

Bwyta’n Iach

Archwiliwch bwyta’n iach drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Bwyta’n Iach a Lles Meddyliol

Mae bwyta diet iach a chytbwys, gan gynnwys yfed digon o hylifau di-gaffein a di-alcohol yn bwysig ar gyfer meddwl iach.

Mae’r hyn rydyn ni’n ei fwyta a’i yfed yn effeithio ar ein hiechyd meddwl yn ogystal â’n hiechyd corfforol. Gall bwyta diet iach ac yfed digon o’r hylifau cywir helpu i wella’ch hwyliau a’ch ymdeimlad o les. Gall bwyta ac yfed yn dda roi mwy o egni i chi, yn ogystal â helpu i gyflawni a chynnal pwysau iach a lleihau’r risg o lawer o gyflyrau iechyd corfforol.

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae diet yn effeithio ar ein hiechyd meddwl, gweler ein hadnoddau isod.

 

Beth yw diet iach?

Mae dilyn diet iach a chytbwys yn golygu bod ein cyrff yn cael yr holl ddaioni sydd ei angen arnynt i weithio’n dda ac yn lleihau’r risg o glefydau penodol, fel canserau, clefyd y galon a strôc.

Nid oes diet ‘un maint i bawb’. Mae Sefydliad Maeth Prydain yn cynghori y dylem gael ein harwain gan yr egwyddorion canlynol:

  • Bwytewch ddigonedd ac amrywiaeth o ffrwythau a llysiau – o leiaf 5 Y DYDD
  • Bwytewch ddigonedd o fwydydd llawn ffibr, yn enwedig grawn cyflawn
  • Bwytewch amrywiaeth o ffynonellau protein – yn enwedig ffa, pys a chorbys
  • Cynhwyswch fwydydd llaeth neu ddewisiadau amgen cyfnerthedig
  • Dewiswch frasterau ac olewau annirlawn yn bennaf
  • Lleihau’r bwydydd a’r diodydd sy’n uchel mewn braster, siwgr a halen

I gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwch gael diet iach a chytbwys gweler ein hadnoddau isod.

 

Anhwylderau bwyta

Os ydych chi’n meddwl bod gennych chi, neu rywun rydych chi’n ei adnabod, anhwylder bwyta, darllenwch ein gwybodaeth am anhwylderau bwyta. Mae cymorth a chefnogaeth ar gael. Gallwch hefyd siarad yn gyfrinachol â chynghorydd o elusen anhwylderau bwyta. Gweler ein tudalen pwnc anhwylderau bwyta am adnoddau a llinellau cymorth perthnasol.

Last updated: 14.07.2022
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?

Rhowch eich adborth i ni

Mae gwybod beth oedd yn ddefnyddiol neu’n annefnyddiol i chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych rywfaint o amser, rhowch wybod i ni beth oedd yn ddefnyddiol i chi ac os oes unrhyw beth y gallem ei wella. Diolch.

Adnoddau hunangymorth i'ch helpu i ddysgu mwy am fwyta'n iach

Mae’r berthynas rhwng bwyta’n iach a’ch lles meddyliol yn hysbys iawn. Dyma rai adnoddau i’ch helpu chi i ddarganfod beth ddylem ni fod yn ei fwyta i gael diet cytbwys iach a sut mae bwyd yn effeithio ar hwyliau.

Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Gwefannau Gwefannau

Pwysau Iach Byw’n Iach

10 Awgrym Da ar gyfer Lles Meddyliol, Bod yn Egnïol, Bwyta'n Iach mind
Darllen Darllen

Bwyd i’r Meddwl – Canllaw Hawdd ei Ddeall y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Bwyta'n Iach mind
Gwefannau Gwefannau

Beat Eating Disorders – Elusen Anhwylder Bwyta y DU

Anhwylderau Bwyta, Bwyta'n Iach mind
Gwefannau Gwefannau

Gwasanaeth Anhwylderau Bwyta – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Anhwylderau Bwyta, Bwyta'n Iach mind
Gwefannau Gwefannau

Canllaw Bwyta’n Iach y GIG – Beth ddylem ni fod yn ei fwyta i gael diet iach a chytbwys (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Bwyta'n Iach mind
Yn dangos 5 allan o 12 o ganlyniadau Gweld pob
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?