Skip to main content

Camdriniaeth

Adnabyddir yn gyffredin fel: trais, trais domestig, cam-drin domestig, trais rhywiol, bwlio

Camdriniaeth

Archwiliwch camdriniaeth drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

need help now

Mewn argyfwng ffoniwch 999

Os ydych chi'n poeni amdanoch chi'ch hun, ffrind neu aelod o'r teulu neu'ch ymddygiad eich hun, mae'n argyfwng.

Lawrlwytho’r dudalen hon fel PDF (agor mewn ffenestr newydd)

Gwyddom y gall pob math o drawma effeithio ar les meddwl pobl ac mae hwn yn broblem benodol i’r rhai sy’n profi neu wedi profi unrhyw fath o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig. a/neu cam-drin rhywiol (VAWDASV).

Mae ymchwil hefyd yn dangos bod pobl ag anghenion iechyd meddwl yn fwy tebygol o fod wedi profi pob math o gamdriniaeth, yn enwedig cam-drin rhywiol.

Mae pob math o VAWDASV yn torri hawliau dynol sylfaenol yn erbyn menywod, dynion a phlant. Bob blwyddyn mae bywydau’n cael eu niweidio’n ddiangen.

Beth i’w wneud os ydych chi’n poeni amdanoch chi’ch hun, ffrind neu aelod o’r teulu a/neu os ydych yn poeni am eich ymddygiad eich hun.

Last updated: 24.06.2024
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?

Rhowch eich adborth i ni

Mae gwybod beth oedd yn ddefnyddiol neu’n annefnyddiol i chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych rywfaint o amser, rhowch wybod i ni beth oedd yn ddefnyddiol i chi ac os oes unrhyw beth y gallem ei wella. Diolch.

Adnoddau ar gam-drin, trais domestig ac ymddygiad ymosodol

Rydym wedi casglu adnoddau amrywiol ar gam-drin a thrais o ffynonellau achrededig i’ch helpu chi neu’ch anwyliaid.

Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Gwefannau Gwefannau

Coleg Lles Gwent (Gwelcol)

Alcohol, Bod yn Egnïol, Cam-drin, Defnydd cyffuriau, Galar a Phrofedigaeth, Gamblo, Gofalwyr di-dâl, Hunanofal, Hwyliau Isel, Iechyd Meddwl, Iechyd Meddwl Dynion, Iechyd Meddwl Myfyrwyr, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Iselder, Lles Fyddar, Lles Meddyliol, Pum Ffordd at Les, Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+), Straen, Unigrwydd mind
Gwefannau Gwefannau

Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) – Diogelu Gwent – Adnoddau, hyfforddiant, cymorth a chyngor

Cam-drin mind
Gwefannau Gwefannau

Cam-drin Domestig Cyngor ar Bopeth – Beth allwch chi ei wneud pan fyddwch chi’n ffoi rhag trais yn y cartref, gan gynnwys dod o hyd i lety brys (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Cam-drin mind
Darllen Darllen

Cam-drin Domestig – Canllaw Hunangymorth y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Cam-drin mind
Darllen Darllen

Rheoli Dicter – Canllaw Hunangymorth y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Cam-drin, Dicter mind
Yn dangos 5 allan o 10 o ganlyniadau Gweld pob

Llinellau cymorth a sefydliadau i helpu dioddefwyr cam-drin

Os ydych chi, aelod o’r teulu, ffrind, neu rywun rydych yn pryderu yn ei gylch wedi profi cam-drin domestig neu drais rhywiol, gallwch gysylltu ag un o’r sefydliadau isod. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth.

Live Fear Free Logo

Byw Heb Ofn

Cysylltwch â chynghorwyr Byw Heb Ofn am ddim dros y ffôn, sgwrs ar-lein, neges destun neu e-bost.

Gall Byw Heb Ofn roi cymorth a chyngor i:

  • unrhyw un sy’n profi cam-drin domestig
  • unrhyw un sy’n adnabod rhywun sydd angen cymorth. Er enghraifft, ffrind, aelod o’r teulu neu gydweithiwr
  • ymarferwyr sy’n ceisio cyngor proffesiynol.

Ewch i wefan Byw Heb Ofn ➝
Hourglass Cymru Logo

Hourglass Cymru

Hourglass Cymru yw’r unig elusen genedlaethol sy’n ymroddedig i roi sylw i niwed a cham-drin pobl hŷn.

Ar gael 24/7 – Mae’r Llinell Gymorth hon yn gyfrinachol ac am ddim, ac ni fydd ein rhif yn ymddangos ar eich bil ffôn.

 

Ewch i wefan Hourglass Cymru ➝
Childline Logo

Childline – ar gyfer plant a phobl ifanc dan 19 oed

Mae Childline yma i helpu unrhyw un o dan 19 oed yn y DU gydag unrhyw fater maent yn mynd drwyddo. Gallwch siarad am unrhyw beth. P’un a yw’n rhywbeth mawr neu fach, mae ein cynghorwyr hyfforddedig yma i’ch cefnogi chi.

Mynnwch help a chyngor ar ystod eang o faterion, ffoniwch ni, siaradwch â chynghorydd ar-lein, anfonwch e-bost at Childline neu postiwch ar y byrddau negeseuon.

Ffoniwch 0800 1111 – ni fydd y rhif yn ymddangos ar eich bil ffôn. Gellir cael cymorth ar-lein yma drwy greu cyfrif.

Cymorth ar gael 24/7. BSL ar gael Llun-Gwener 8am-8pm a Sadwrn 8am-1pm. Siaradwr Cymraeg ar gael ar gais, bydd apwyntiad yn cael ei drefnu.

Ewch i wefan Childline ➝
Yn dangos 3 allan o 8 o ganlyniadau Gweld pob
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?