Skip to main content

Camdriniaeth

Adnabyddir yn gyffredin fel: trais, trais domestig, cam-drin domestig, trais rhywiol, bwlio

Camdriniaeth

Archwiliwch camdriniaeth drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

need help now

Mewn argyfwng ffoniwch 999

Os ydych chi'n poeni amdanoch chi'ch hun, ffrind neu aelod o'r teulu neu'ch ymddygiad eich hun, mae'n argyfwng.

Gwyddom y gall pob math o drawma effeithio ar les meddwl pobl ac mae hwn yn broblem benodol i’r rhai sy’n profi neu wedi profi unrhyw fath o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig. a/neu cam-drin rhywiol (VAWDASV).

Mae ymchwil hefyd yn dangos bod pobl ag anghenion iechyd meddwl yn fwy tebygol o fod wedi profi pob math o gamdriniaeth, yn enwedig cam-drin rhywiol.

Mae pob math o VAWDASV yn torri hawliau dynol sylfaenol yn erbyn menywod, dynion a phlant. Bob blwyddyn mae bywydau’n cael eu niweidio’n ddiangen.

Beth i’w wneud os ydych chi’n poeni amdanoch chi’ch hun, ffrind neu aelod o’r teulu a/neu os ydych yn poeni am eich ymddygiad eich hun.

Last updated: 14.07.2022
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?

Rhowch eich adborth i ni

Mae gwybod beth oedd yn ddefnyddiol neu’n annefnyddiol i chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych rywfaint o amser, rhowch wybod i ni beth oedd yn ddefnyddiol i chi ac os oes unrhyw beth y gallem ei wella. Diolch.

Adnoddau ar gam-drin, trais domestig ac ymddygiad ymosodol

Rydym wedi casglu adnoddau amrywiol ar gam-drin a thrais o ffynonellau achrededig i’ch helpu chi neu’ch anwyliaid.

Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Gwefannau Gwefannau

Coleg Lles Gwent (Gwelcol)

Alcohol, Bod yn Egnïol, Cam-drin, Defnydd cyffuriau, Galar a Phrofedigaeth, Gamblo, Gofalwyr di-dâl, Hunanofal, Hwyliau Isel, Iechyd Meddwl, Iechyd Meddwl Dynion, Iechyd Meddwl Myfyrwyr, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Iselder, Lles Fyddar, Lles Meddyliol, Pum Ffordd at Les, Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+), Straen, Unigrwydd mind
Gwefannau Gwefannau

Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARC) – Llwybrau Newydd

Cam-drin, Trawma a PTSD

New Pathways

Gwefannau Gwefannau

Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) – Diogelu Gwent – Adnoddau, hyfforddiant, cymorth a chyngor

Cam-drin mind
Gwefannau Gwefannau

Cam-drin Domestig Cyngor ar Bopeth – Beth allwch chi ei wneud pan fyddwch chi’n ffoi rhag trais yn y cartref, gan gynnwys dod o hyd i lety brys (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Cam-drin mind
Darllen Darllen

Cam-drin Domestig – Canllaw Hunangymorth y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Cam-drin mind
Yn dangos 5 allan o 11 o ganlyniadau Gweld pob

Llinellau cymorth a sefydliadau i helpu dioddefwyr cam-drin

Os ydych chi, aelod o’r teulu, ffrind, neu rywun rydych yn pryderu yn ei gylch wedi profi cam-drin domestig neu drais rhywiol, gallwch gysylltu ag un o’r sefydliadau isod. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth.

Live Fear Free Logo

Byw Heb Ofn

Cysylltwch â chynghorwyr Byw Heb Ofn am ddim dros y ffôn, sgwrs ar-lein, neges destun neu e-bost.

Gall Byw Heb Ofn roi cymorth a chyngor i:

  • unrhyw un sy’n profi cam-drin domestig
  • unrhyw un sy’n adnabod rhywun sydd angen cymorth. Er enghraifft, ffrind, aelod o’r teulu neu gydweithiwr
  • ymarferwyr sy’n ceisio cyngor proffesiynol.

Ewch i wefan Byw Heb Ofn ➝
Hourglass Cymru Logo

Hourglass Cymru

Hourglass Cymru yw’r unig elusen genedlaethol sy’n ymroddedig i roi sylw i niwed a cham-drin pobl hŷn.

Ar gael 24/7 – Mae’r Llinell Gymorth hon yn gyfrinachol ac am ddim, ac ni fydd ein rhif yn ymddangos ar eich bil ffôn.

 

Ewch i wefan Hourglass Cymru ➝
Childline Logo

Childline – ar gyfer plant a phobl ifanc dan 19 oed

Mae Childline yma i helpu unrhyw un o dan 19 oed yn y DU gydag unrhyw fater maent yn mynd drwyddo. Gallwch siarad am unrhyw beth. P’un a yw’n rhywbeth mawr neu fach, mae ein cynghorwyr hyfforddedig yma i’ch cefnogi chi.

Mynnwch help a chyngor ar ystod eang o faterion, ffoniwch ni, siaradwch â chynghorydd ar-lein, anfonwch e-bost at Childline neu postiwch ar y byrddau negeseuon.

Ffoniwch 0800 1111 – ni fydd y rhif yn ymddangos ar eich bil ffôn. Gellir cael cymorth ar-lein yma drwy greu cyfrif.

Cymorth ar gael 24/7. BSL ar gael Llun-Gwener 8am-8pm a Sadwrn 8am-1pm. Siaradwr Cymraeg ar gael ar gais, bydd apwyntiad yn cael ei drefnu.

Ewch i wefan Childline ➝
Yn dangos 3 allan o 7 o ganlyniadau Gweld pob
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?