Skip to main content

Cefnogaeth Tai a Digartrefedd

Adnabyddir yn gyffredin fel: digartrefedd, tenantiaeth, llety, troi allan, symud tŷ

Cefnogaeth Tai a Digartrefedd

Archwiliwch cefnogaeth tai a digartrefedd drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Mae cael lle i’w alw’n ‘gartref’ yn bwysig i’n lles corfforol a meddyliol

Mae cartref yn fwy na diogelwch, cysgod a chynhesrwydd. Dyma lle rydyn ni’n cysgu, yn bwyta, yn cysylltu â’n hanwyliaid, yn ymlacio ac yn cael hwyl. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fyddwn yn ei chael yn anodd cael y ‘cartref’ hwnnw am lawer o resymau, ac efallai eich bod yn ddigartref neu’n cael problemau tai. Mae amrywiaeth o gymorth ar gael os ydych yn cael anawsterau tai a gwybodaeth am sut i gysylltu â gwasanaethau a fydd yn gallu eich helpu.

Darperir gwasanaethau Cymorth Tai ym mhob awdurdod lleol; eu nod yw helpu pobl i fyw mor annibynnol â phosibl. Mae rhai enghreifftiau o’r mathau o gymorth sydd ar gael yn cynnwys:

 • Help i reoli llety neu ddod o hyd i lety mwy addas
 • Helpu i atal digartrefedd
 • Cyngor a chymorth i hawlio budd-daliadau a rheoli dyledion
 • Cyngor a chymorth gyda chyllidebu a rheoli biliau
 • Cyngor ar faterion fel cymhorthion ac addasiadau, a diogelwch yn y cartref
 • Helpu i gysylltu ag asiantaethau perthnasol, fel meddygon neu weithwyr cymdeithasol
 • Cefnogaeth i gael mynediad i addysg, cyflogaeth, gwaith gwirfoddol a hyfforddiant
 • Cyfeirio at wasanaethau ac asiantaethau eraill

 

Cymorth Tai Gwent

Mae Cymorth Tai Gwent yn cynnig gwasanaethau cymorth i bobl y mae:

 • Digartrefedd
 • Cam-drin domestig
 • Anableddau dysgu
 • Materion iechyd meddwl
 • Pobl Ifanc 16 – 24 ag anghenion cymorth (gan gynnwys y rhai sy’n gadael gofal)
 • Dibyniaeth ar alcohol neu gyffuriau
 • Rhieni sengl a theuluoedd bregus

 

Anawsterau gyda thenantiaeth a thalu rhent

Os ydych yn cael trafferth talu eich rhent neu wedi cael unrhyw newid mewn amgylchiadau, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i’ch landlord, bydd gan y rhan fwyaf o gymdeithasau tai dimau cymorth arbenigol a all eich helpu i aros yn eich cartref.

 

Cyfrifoldebau eich cyngor

Os ydych chi’n ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref, mae gan eich cyngor lleol ddyletswydd o dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 i ymchwilio i’ch sefyllfa i ddarganfod sut y gallan nhw helpu ac i roi gwybod pa opsiynau sydd ar gael i chi i ddatrys eich sefyllfa dai.

Isod mae dolenni i wefannau pob un o’r cynghorau sydd â manylion cyswllt ar gyfer sut i gysylltu â gwasanaethau tai ym mhob awdurdod lleol:

Last updated: 19.08.2022
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?

Rhowch eich adborth i ni

Mae gwybod beth oedd yn ddefnyddiol neu’n annefnyddiol i chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych rywfaint o amser, rhowch wybod i ni beth oedd yn ddefnyddiol i chi ac os oes unrhyw beth y gallem ei wella. Diolch.

Digartrefedd ac iechyd meddwl

Yma fe welwch adnoddau i’ch helpu i ddeall eich sefyllfa, sut y gall effeithio ar eich lles meddyliol a chorfforol a beth allwch chi ei wneud i helpu.

Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Gwefannau Gwefannau

Opsiynau tai i bobl sy’n gadael y Lluoedd Arfog, cyn-filwyr a’u teuluoedd (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Cyn-filwyr, Digartrefedd mind
Gwefannau Gwefannau

Sut gall tai effeithio ar iechyd meddwl? – Mind (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Digartrefedd, Iechyd Meddwl mind
Fideo Fideo

Cael cymorth gan y cyngor os ydych yn ddigartref yng Nghymru – Shelter Cymru

Digartrefedd mind
Gwefannau Gwefannau

Cymorth i ddod o hyd i lety, gwasanaethau awdurdod lleol i bobl ddigartref (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Digartrefedd mind
Fideo Fideo

Stori Katie: Fideo byr yn egluro sut brofiad yw derbyn cefnogaeth a pha help y gallech ei dderbyn (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Digartrefedd mind
Fideo Fideo

Troi Allan – Shelter Cymru

Digartrefedd mind
Yn dangos 6 allan o 7 o ganlyniadau Gweld pob

Fideos cysylltiedig

Stori Katie: Fideo byr yn egluro sut brofiad yw derbyn cefnogaeth a pha help y gallech ei dderbyn (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Cael cymorth gan y cyngor os ydych yn ddigartref yng Nghymru – Shelter Cymru

Troi Allan – Shelter Cymru

Yn dangos 3 o ganlyniadau

Cymorth tai yng Ngwent

I siarad â rhywun am eich sefyllfa neu i wneud atgyfeiriad cysylltwch â thîm eich Awdurdod Lleol ar y rhifau ffôn neu e-byst isod. Mae’r holl wasanaethau am ddim. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth.

Shelter Cymru

Shelter Cymru – Cyngor cyfrinachol, annibynnol ac am ddim

Mae llinell gymorth frys yn weithredol rhwng 9.30am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Os byddai’n well gennych ffyrdd eraill o gysylltu, edrychwch ar y wefan.

Ewch i wefan Shelter Cymru ➝
Citizens Advice Wales Logo

Cyngor ar Bopeth Cymru

Mae gan Cyngor ar Bopeth Cymru ganolfannau galw heibio y gallwch ymweld â nhw yn ogystal â gwasanaethau ar-lein. Maent yn cynnig cyngor a chymorth ar faterion ariannol megis anghydfodau, budd-daliadau, cyflogaeth, dyled ac arian, tai a llawer mwy.

Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth ➝
Yn dangos 2 allan o 8 o ganlyniadau Gweld pob
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?