Skip to main content

Cyflwr Sbectrwm Awtistiaeth Oedolion

Adnabyddir yn gyffredin fel: asperger, awtistiaeth, asd, asesiad, diagnosis, niwroamrywiol, niwroamrywiaeth, oedolyn awtistig, niwrowahaniaeth, datblygiad niwro, (ar y) sbectrwm, syndrom Asperger, ASC (Cyflwr Sbectrwm Awtistiaeth)

Cyflwr Sbectrwm Awtistiaeth Oedolion

Archwiliwch cyflwr sbectrwm awtistiaeth oedolion drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Lawrlwytho’r dudalen hon fel PDF (agor mewn ffenestr newydd)

Mae Cyflwr Sbectrwm Awtistiaeth (‘Awtistiaeth’) yn rhywbeth yr ydych yn cael eich geni ag ef. Os ydych yn awtistig, byddwch yn awtistig am oes. Mae bod yn awtistig yn golygu bod eich ymennydd yn gweithio mewn ffordd wahanol i bobl eraill. Nid yw’n salwch nac yn glefyd. Mae’n gyflwr sy’n effeithio ar sut mae pobl yn meddwl ac yn teimlo, a sut maent yn cyfathrebu ac yn rhyngweithio â’r byd o’u cwmpas.

Sbectrwm yw awtistiaeth, sy’n golygu y gall pawb ag awtistiaeth ei brofi mewn gwahanol ffyrdd.

Gall awtistiaeth ddigwydd gyda chyflyrau iechyd meddwl a niwroddatblygiadol eraill, megis gorbryderiselder ac ADHD ymhlith eraill.

Mae’r wybodaeth ar y dudalen hon ar gyfer oedolion sydd wedi cael diagnosis Awtistiaeth, neu’n amau bod ganddynt Awtistiaeth. Mae ein tudalen ar gyfer Awtistiaeth, Plant ac Oedolion Ifanc wrthi’n cael ei datblygu. Tra bod hon yn cael ei datblygu, ewch i Awtistiaeth Cymru am ragor o wybodaeth.

Gall rhai o arwyddion Awtistiaeth mewn oedolion gynnwys, ond nid ydynt wedi’u cyfyngu i:

 • Ei chael yn anodd deall beth mae pobl eraill yn ei feddwl neu’n ei deimlo
 • Osgoi cyswllt llygaid
 • Ymatebion synhwyraidd amrywiol, megis goddefgarwch mawr i boen, mwy o sensitifrwydd i liw / golau / arogl / sain
 • Cael anhawster gyda newid
 • Diddordeb brwd iawn mewn rhai pynciau neu weithgareddau
 • Ymddygiadau ailadroddus a bod â’r un arferion bob dydd, a mynd yn orbryderus os bydd y rhain yn newid
 • Cymryd pethau’n llythrennol
 • Teimlo bod sefyllfaoedd cymdeithasol yn anodd neu’n llethol

Os nad yw’r wybodaeth, cyngor, adnoddau a chyrsiau ar y dudalen hon wedi bod o gymorth a/neu os ydych yn teimlo bod angen mwy o help arnoch, mae llawer o wasanaethau am ddim ar gael. Gweler adnoddau a llinellau cymorth isod.

Cyngor Hunangymorth i Oedolion ag Awtistiaeth

 • Mae gofalu am eich lles corfforol a meddyliol eich hun yn bwysig. Mae yna bethau syml y gallwn ni i gyd eu gwneud i helpu i ofalu am ein hiechyd meddwl. Ewch i’n hadran gofalu amdanoch eich hun i gael rhagor o wybodaeth a chyngor.
 • Mae 5 cam y gall pawb ohonom eu cymryd i ofalu am ein lles meddyliol. A allwch chi gynnwys rhai o’n Pum Ffordd at Les yn eich bywyd pob dydd. Yno gallwch ddod o hyd i syniadau ynglŷn â sut i wneud hyn, neu gallwch wneud eich rhai eich hun.
 • Edrychwch ar ein hadnoddau hunangymorth a chyrsiau isod i’ch helpu i ddeall a rheoli awtistiaeth a’ch iechyd meddwl cyffredinol yn well.
 • Efallai y byddwch am ymuno â grŵp i gwrdd ag eraill sydd â diagnosis o awtistiaeth, i’ch helpu i deimlo’n llai unig a’ch helpu i greu rhwydwaith cefnogi a datblygu cyfeillgarwch. Rhestrir rhai sefydliadau sy’n cynnig grwpiau cymorth yn yr adnoddau isod.
 • Mae llawer o’r gwasanaethau cymorth a restrir isod yn cynnig eiriolaeth, gwybodaeth ac arweiniad ar hyfforddiant, addysg, tai, cyflogaeth a llawer mwy.
 • Os ydych chi, neu rywun rydych yn ei adnabod, angen cymorth brys – ewch i’n tudalen cymorth brys ar unwaith.

Beth i’w wneud os ydych yn meddwl bod gennych chi, neu rywun rydych chi’n ei adnabod, awtistiaeth.

Gallwch siarad â’ch Meddyg/Meddyg Teulu neu weithiwr iechyd proffesiynol arall. Os ydych chi’n oedolyn, yn byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, ac yn meddwl y gallech chi, neu berson rydych chi’n ei adnabod, fod yn awtistig/ar y sbectrwm awtistig, gallwch hunan-atgyfeirio at y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig yn BIP Aneurin Bevan. Efallai y bydd amser rhwng atgyfeiriad a’ch asesiad. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y broses asesu a diagnosis yma: Gwasanaeth Awtistiaeth – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (nhs.wales). Os ydych dan ofal tîm iechyd meddwl cymunedol, bydd angen i gydlynydd eich gofal eich atgyfeirio at y gweithiwr proffesiynol priodol. Tra byddwch yn aros am asesiad, efallai y bydd y wybodaeth ar Melo yn ddefnyddiol.

Beth fydd asesiad awtistiaeth yn ei gynnwys?

Cwblheir asesiad awtistiaeth gan glinigwyr arbenigol cymwys. Gall sut y cynhelir yr asesiad amrywio, ond fel arfer bydd yn cynnwys o leiaf ddau glinigwr yn cyflawni gwahanol elfennau, a byddant yn dilyn canllawiau cenedlaethol. Yn lleol, gofynnir i chi ganiatáu hyd at bedair awr ar gyfer yr asesiad, a gallwch ddewis rhwng apwyntiad wyneb yn wyneb neu apwyntiad rhithwir. Anfonir rhagor o wybodaeth atoch am yr hyn y mae’r asesiad yn ei gynnwys gyda chadarnhad eich apwyntiad.

Gallwch ddod â rhywun gyda chi. Lle bo modd dylai’r unigolyn fod yn rhywun sy’n eich adnabod yn dda, ac yn ddelfrydol oedd yn eich adnabod fel plentyn. Dyma gyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau a allai fod gennych.

Beth sy’n digwydd ar ôl yr asesiad?

Anfonir copi o’r adroddiad diagnostig atoch. Os bydd diagnosis o Awtistiaeth yn cael ei gadarnhau, cewch gyfle i drefnu apwyntiad dilyn i fyny. Bydd hyn yn eich galluogi i drafod beth mae hyn yn ei olygu i chi, a pha gymorth a allai fod ar gael.

I ddarganfod mwy am awtistiaeth a sut y gellir ei reoli, gweler ein hadnoddau isod.

Neu gallwch gysylltu â gwasanaeth / llinell gymorth cymeradwy arall a restrir isod. Mae rhai gwasanaethau ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Os ydych yn poeni am eich iechyd meddwl ac angen cymorth pellach

Os nad yw’r wybodaeth, y cyngor, yr adnoddau a’r cyrsiau ar y dudalen hon wedi bod yn ddefnyddiol a/neu os ydych yn meddwl bod angen mwy o help arnoch, mae llawer o wasanaethau cymorth am ddim ar gael.

Os ydych yn poeni am eich iechyd meddwl cyffredinol, cysylltwch ag Iechyd Meddwl GIG 111 Opsiwn 2. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos a gellir ei ffonio am ddim o ffôn symudol (hyd yn oed pan nad oes gan y galwr gredyd ar ôl) neu o linell dir. Bydd y gwasanaeth yn darparu cymorth ar unwaith dros y ffôn er mwyn helpu i ymdopi â sut rydych yn teimlo ac, os oes angen, trefnir atgyfeiriad i wasanaethau iechyd meddwl.

Os ydych chi’n byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, a dros 18 oed, gallwch gysylltu â’ch meddygfa i drefnu apwyntiad gydag Ymarferydd Iechyd Seicolegol (PHP) neu Feddyg Teulu. Ymarferwyr iechyd meddwl y GIG yw PHP, sydd ar gael yn rhai o feddygfeydd yn ardal BIP Aneurin Bevan ac yn darparu gwasanaeth am ddim i bobl sy’n cael problemau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol. Gall apwyntiadau fod naill ai wyneb yn wyneb, neu dros y ffôn.

Os ydych dan 18 oed neu’n poeni am rywun sydd dan 18 oed ac angen cyngor brys/hunan-atgyfeiriad i wasanaethau iechyd meddwl a lles lleol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, cysylltwch â SPACE-Wellbeing.

Neu cysylltwch â llinell gymorth neu wasanaeth cymeradwy arall. Mae rhai gwasanaethau ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Last updated: 28.09.2023
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?

Rhowch eich adborth i ni

Mae gwybod beth oedd yn ddefnyddiol neu’n annefnyddiol i chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych rywfaint o amser, rhowch wybod i ni beth oedd yn ddefnyddiol i chi ac os oes unrhyw beth y gallem ei wella. Diolch.

Adnoddau hunangymorth i oedolion ag awtistiaeth

Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Gwefannau Gwefannau

Gwefan Awtistiaeth Cymru – Gwybodaeth, gwasanaethau a chyfleoedd hyfforddi sydd ar gael ar-lein a ledled Cymru

Awtistiaeth Oedolion

Awtistiaeth Cymru

Gwefannau Gwefannau

Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth – Cyngor ac arweiniad ar yr heriau y mae pobl awtistig a’u teuluoedd yn eu hwynebu gan gynnwys materion yn ymwneud ag ymddygiad, addysg ac iechyd

Awtistiaeth Oedolion

National Autistic Society

Gwefannau Gwefannau

Autistic Minds – Ystod o gymorth, gwasanaethau a mentrau ledled Cymru, a Hyb Cymorth sy’n cwmpasu’r DU

Awtistiaeth Oedolion

Autistic Minds

Gwefannau Gwefannau

Autistic Spectrum Connections Cymru – Cymorth a chyngor 1:1 ar dai, cyflogaeth a budd-daliadau (16 oed a hŷn)

Awtistiaeth Oedolion

Autism Spectrum Connections Cymru

Gwefannau Gwefannau

Grŵp Cymorth One Life Autism – Darparu cymorth a chefnogaeth i unigolion a theuluoedd ym Mlaenau Gwent a’r cyffiniau yr effeithir arnynt yn bennaf gan awtistiaeth ac anghenion cymhleth eraill, a all ddioddef o unigedd ac iselder

Awtistiaeth Oedolion

One Life Autism Support Group

Yn dangos 5 o ganlyniadau

Llinellau cymorth yn darparu gwybodaeth a chyngor i helpu oedolion awtistig

Logo Autistic Minds

HelpHub – Autistic Minds

Mae’r HelpHub yn wasanaeth unigryw rydym yn ei ddarparu i gymunedau awtistiaeth ledled y DU.

Wedi’i reoli gan ein tîm awtistig, gall unrhyw un sydd angen cymorth gysylltu â ni dros y ffôn, e-bost neu drwy’r cyfryngau cymdeithasol i gael cymorth personol a chyfrinachol a gwybodaeth am ystod eang o faterion gan gynnwys diagnosis, cyflogaeth, addysg, budd-daliadau neu unrhyw beth arall y gallent teimlo bod angen cymorth arnynt.

Ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener 10am-4pm

Ewch i’r HelpHub ➝
Yn dangos 1 canlyniad
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?