Skip to main content

Cyn-filwyr

Adnabyddir yn gyffredin fel: lluoedd arfog, cymuned y lluoedd arfog, cyn-filwyr, swyddogion rheolaidd, milwyr wrth gefn

Cyn-filwyr

Archwiliwch cyn-filwyr drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Lawrlwytho’r dudalen hon fel PDF (agor mewn ffenestr newydd)

Cyn-filwyr ac iechyd meddwl

Mae nifer sylweddol o gyn-filwyr yn profi lefelau uchel o broblemau iechyd meddwl. Gallai’r rhain gynnwys gorbryder, iselder, problemau cysgu ac anhwylder straen wedi trawma.

Mae cymorth a chefnogaeth ar gael gan wasanaethau iechyd meddwl cyffredinol ond mae yna hefyd wasanaethau ar gael i Gymuned y Lluoedd Arfog. Mae Cymuned y Lluoedd Arfog yn cynnwys yr holl bersonél sy’n gwasanaethu (rheolwyr a milwyr wrth gefn), cyn-filwyr a’u teuluoedd.

 

Gwybodaeth a chyngor cyffredinol ar les meddyliol

Mae’r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth, cyngor ac adnoddau yn ymwneud ag amrywiaeth o broblemau iechyd meddwl cyffredin megis gorbryder, meddyliau hunanladdol, iselder, dicter a hwyliau isel. Mae hefyd yn cynnwys amrywiaeth o adnoddau hunangymorth, cyrsiau a chyfeirio at weithgareddau lleol, llinellau cymorth a chefnogaeth.

 

Gwybodaeth a chyngor i’r lluoedd arfog a chyn-filwyr

Os ydych yn chwilio am wybodaeth, cyngor a chefnogaeth benodol i gyn-filwyr edrychwch ar yr adnoddau hunangymorth isod.

  • Mae gwefan Bwrdeistref Sirol Caerffili yn darparu cymorth a chefnogaeth leol i aelodau o’r Lluoedd Arfog sy’n byw ym Mlaenau Gwent, Casnewydd, Caerffili, Torfaen a Sir Fynwy. Mae’r wefan yn cynnwys gwybodaeth am ffynonellau cyngor a chymorth, gan gynnwys manylion Fforwm Lluoedd Arfog lleol, sesiynau nofio am ddim, hyfforddiant a gwybodaeth ddefnyddiol arall.
  • Mae Cyfeirlyfr Gwasanaethau De Ddwyrain Cymru yn gyfeiriadur cymorth cynhwysfawr ar gyfer y Lluoedd Arfog (gan gynnwys yr holl bersonél sy’n gwasanaethu – yn rheolaidd ac wrth gefn, cyn-filwyr a’u teuluoedd) sy’n byw ym Mlaenau Gwent, Casnewydd, Caerffili, Torfaen a Sir Fynwy.
  • Ewch i Cyn-filwyr GIG Cymru i gael gwybodaeth am wasanaethau arbenigol sy’n flaenoriaeth i unigolion sydd wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog, ar unrhyw adeg yn eu bywydau ac sy’n profi anawsterau iechyd meddwl sy’n ymwneud yn benodol â’u gwasanaeth milwrol: Mae gwasanaeth pwrpasol ar gyfer cyn-filwyr yng Nghasnewydd. , Caerffili, Torfaen, Blaenau Gwent a Sir Fynwy.

Mae dolenni a manylion ar gyfer y sefydliadau a’r gwefannau hyn i’w gweld isod.

Os oes angen cymorth pellach arnoch

Os nad yw’r wybodaeth, cyngor, adnoddau a chyrsiau ar y dudalen hon wedi bod yn ddefnyddiol a/neu rydych chi’n meddwl bod angen mwy o help arnoch chi, mae llawer o wasanaethau cymorth am ddim ar gael. 

 Os ydych yn poeni am eich iechyd meddwl cyffredinol, a’ch bod yn byw yng Nghymru, ffoniwch Iechyd Meddwl y GIG 111 a dewiswch Opsiwn 2. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos a gellir ei ffonio am ddim o ffôn symudol (hyd yn oes os nad oes gan y galwr gredyd ar ôl) neu o linell arferol. Bydd y gwasanaeth yn rhoi cymorth yn syth dros y ffôn er mwyn eich helpu i ymdopi gyda’r ffordd yr ydych yn teimlo, ac os oes angen, bydd atgyfeiriad i wasanaethau iechyd meddwl yn cael ei drefnu.  

Os ydych yn byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, a thros 18 oed, gallwch gysylltu gyda’ch meddygfa Meddyg Teulu i wneud apwyntiad gydag Ymarferydd Iechyd Seicolegol (PHP) neu Feddyg Teulu. Mae PHPs yn ymarferwyr iechyd meddwl y GIG sydd ar gael yn y rhan fwyaf o feddygfeydd Meddyg Teulu yn ardal BIPAB. Maent yn darparu gwasanaeth am ddim i bobl sy’n profi mân broblemau iechyd meddwl neu broblemau iechyd meddwl cymedrol. Gellir gwneud apwyntiadau wyneb yn wyneb neu dros y ffôn.  

Neu fel arall cysylltwch â llinell gymorth gymeradwy arall. Mae rhai gwasanaethau ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. 

 Os ydych yn gofalu’n ddi-dâl am gyn filwr, ewch i’n tudalen gwe ar gyfer Gofalwyr Di-dâl am ragor o wybodaeth a chyngor.

Last updated: 24.06.2024
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?

Rhowch eich adborth i ni

Mae gwybod beth oedd yn ddefnyddiol neu’n annefnyddiol i chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych rywfaint o amser, rhowch wybod i ni beth oedd yn ddefnyddiol i chi ac os oes unrhyw beth y gallem ei wella. Diolch.

Adnoddau hunangymorth i gyn-filwyr a’r lluoedd arfog

Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Darllen Darllen

Cyfeiriadur Cymorth y Lluoedd Arfog De-ddwyrain Cymru

Cyn-filwyr, Trawma a PTSD mind
Gwefannau Gwefannau

SSAFA – Elusen y Lluoedd Arfog

Cyn-filwyr mind
Darllen Darllen

Cyfeirlyfr Cymorth y Lluoedd Arfog Gwent

Cyn-filwyr mind
Gwefannau Gwefannau

Cyngor a chymorth y Lluoedd Arfog | Cyngor Caerffili

Cyn-filwyr mind
Gwefannau Gwefannau

Opsiynau tai i bobl sy’n gadael y Lluoedd Arfog, cyn-filwyr a’u teuluoedd (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Cyn-filwyr, Digartrefedd mind
Yn dangos 5 o ganlyniadau

Cefnogaeth arbenigol a llinellau cymorth i gyn-filwyr

Gweler isod am linellau cymorth sy’n berthnasol i gyn-filwyr. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth.

GIG Cymru Cyn-filwyr

GIG Cymru Cyn-filwyr – Helpu cyn-filwyr i fynd yn ôl ar y trywydd iawn gyda’u bywydau

Ewch i wefan GIG Cymru Cyn-filwyr ➝

Porth Cyn-filwyr

Gwybodaeth a chefnogaeth i gyn-filwyr a’u teuluoedd am help gyda thai, cyllid lles meddwl a mwy.

Ewch i wefan Armed Forces Covenant ➝
Yn dangos 2 allan o 5 o ganlyniadau Gweld pob
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?