Skip to main content

Dicter

Adnabyddir yn gyffredin fel: blin, croes, llidiog

Dicter

Archwiliwch dicter drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Beth yw dicter?

Mae dicter yn emosiwn dynol arferol yr ydym i gyd yn debygol o’i brofi rywbryd. Gall gael ei sbarduno gan amrywiaeth o bethau gan gynnwys y teimlad:

 • O fod wedi dy adael i lawr gan rywun
 • O fod wedi cael dy drin yn annheg
 • O fod dan fygythiad
 • Neu o dan lawer o straen

Pan fyddwn ni’n teimlo’n ddig mae ein cyrff yn ymateb mewn gwahanol ffyrdd, mae rhai o’r arwyddion corfforol y gallech chi eu gweld yn cynnwys:

 • Curiad calon rasio
 • Eich cyhyrau’n teimlo’n llawn straen
 • Cau eich dyrnau
 • Tyndra yn eich brest
 • Teimlo’n boeth ac yn chwyslyd

Gall ymatebion emosiynol gynnwys:

 • Teimlo’n llawn straen neu’n nerfus
 • Cael trafferth ymlacio
 • Yn cythruddo’n hawdd gan bobl eraill

Gall dicter weithiau fod yn emosiwn cadarnhaol; mae’n rhan o’n hymateb ymladd neu hedfan sy’n helpu i’n cadw’n ddiogel pan fyddwn yn teimlo dan fygythiad. Mae dicter yn dod yn broblem pan fydd yn mynd allan o reolaeth ac yn eich niweidio chi neu bobl eraill o’ch cwmpas.

Os yw dicter yn dod yn broblem yna mae’n bwysig dysgu sgiliau i reoli’ch dicter a/neu ceisio cymorth. Ewch i’n hadran Llinellau Cymorth am ragor o wybodaeth.

 

Cyngor hunangymorth i reoli dicter

Mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i helpu i reoli’ch dicter

 • Nodwch y pethau sy’n sbarduno’ch teimladau o ddicter. Dysgwch i adnabod yr arwyddion eich bod yn dechrau gwylltio. Os yn bosibl, tynnwch eich hun allan o’r sefyllfa, ewch am dro neu cyfrwch i 10 cyn i chi ymateb.
 • Rhowch gynnig ar ymarferion ymlacio ac anadlu. Gweler ein fideos isod.
 • Tynnwch sylw eich hun gyda gweithgareddau rydych chi’n eu mwynhau.
 • Dysgwch fwy am ddicter a sut y gellir ei reoli. Gweler ein hadnoddau hunangymorth isod.
 • Dysgwch sgiliau newydd i reoli dicter. Gweler ein cyrsiau hunangymorth isod.
 • Mae rhai pobl yn gweld gweithgaredd corfforol yn ddefnyddiol iawn wrth reoli eu dicter. Ewch i’n pwnc gweithgaredd corfforol am ragor o wybodaeth a chyngor.
 • Does dim angen i chi brofi’r teimladau hyn ar eich pen eich hun. Os teimlwch fod eich dicter yn mynd allan o reolaeth, siaradwch â rhywun rydych yn ymddiried ynddo neu cysylltwch â gwasanaeth cymorth rhad ac am ddim. Gweler ein hadran Llinellau Cymorth isod. Os oes angen help brys arnoch chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod – ewch i’n tudalen cymorth brys ar unwaith.

 

Os oes angen cymorth pellach arnoch i reoli dicter

Os nad yw’r wybodaeth, cyngor, adnoddau a chyrsiau ar y dudalen hon wedi bod yn ddefnyddiol a/neu rydych chi’n meddwl bod angen mwy o help arnoch chi, mae llawer o wasanaethau cymorth am ddim ar gael.

Os ydych yn byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, a thros 18 oed, gallwch wneud apwyntiad gydag Ymarferydd Iechyd Seicolegol (PHP) neu Feddyg Teulu trwy gysylltu â’ch meddygfa leol. Mae PHPs yn ymarferwyr iechyd meddwl y GIG sy’n darparu gwasanaeth am ddim i bobl sy’n profi problemau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol.

Os ydych o dan 18 oed neu’n poeni am rywun o dan 18 oed ac angen cyngor/hunan-gyfeirio ar frys i wasanaethau iechyd meddwl a lles lleol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, cysylltwch â SPACE-Wellbeing.

Neu fel arall cysylltwch â llinell gymorth gymeradwy arall. Mae rhai gwasanaethau ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Last updated: 16.12.2022

Adnoddau hunangymorth i'ch helpu i reoli dicter

MathTeitlYn gysylltiedig â…Darparwr
Darllen Darllen

Hope | Reading Well

Dicter, Galar a Phrofedigaeth, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Lles Meddyliol Plant mind
Darllen Darllen

Llawlyfr Therapi Gwybyddol Ymddygiadol: canllaw cynhwysfawr i ddefnyddio therapi gwybyddol ymddygiadol i oresgyn iselder, pryder a dicter (Saesneg yn unig)

Dicter, Hunan-barch, Hwyliau Isel, Iselder, Pryder, Straen mind
Darllen Darllen

Mind Over Mood, Second Edition: Newid sut rydych yn teimlo drwy newid y sut rydych yn meddwl (Saesneg yn unig)

Anhwylderau Bwyta, Dicter, Hwyliau Isel, Iselder, Pryder mind
Darllen Darllen

Goresgyn Dicter a Thymer Flin

Dicter mind
Gwefannau Gwefannau

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Gwasanaeth Ymarferwyr Iechyd Seicolegol (PHP) a chymorth gan Feddygon Teulu

Dicter, Hunan-niwed, Hwyliau Isel, Iechyd Meddwl, Iechyd Meddwl Dynion, Iselder, Pobl Hŷn, Pryder, Pryder Cymdeithasol, Straen mind
Yn dangos 5 allan o 17 o ganlyniadau Gweld pob

Fideos cysylltiedig

1 munud Gofod Anadlu | Rheoli Straen – Melo Cymru

Yn dangos 1 allan o 7 o ganlyniadau Gweld pob

Cefnogaeth i helpu i reoli dicter

Bydd y gwasanaethau a restrir isod yn gallu rhoi mwy o gyngor i chi ar reoli dicter. Neu ewch i’n tudalen llinellau cymorth i gael rhagor o fanylion am wasanaethau.

CALL Mental Health Listening Line Logo

Llinell Wrando Iechyd Meddwl C.A.L.L.

Cyngor Cymunedol a Llinell Wrando

Darparu llinell gymorth emosiynol a gwrando gyfrinachol ar iechyd meddwl sydd ar agor 24/7. Gall CALL hefyd gyfeirio at gefnogaeth mewn cymunedau lleol ac ystod o wybodaeth ar-lein.

Ewch i wefan CALL ➝
Logo Samaritans

Samariaid – Llinell ffôn Cymraeg

Os ydych chi’n cael trafferth i ymdopi ac mae arnoch angen rhywun i siarad â nhw, bydd y Samariaid yn gwrando. Gallwch gysylltu â’r Samariaid 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn ar 116 123 (yn ddi-dâl o unrhyw ffôn) neu drwy anfon neges e-bost at [email protected].

Hefyd, gallwch ffonio Llinell Gymorth Gymraeg y Samariaid (yn ddi-dâl o unrhyw ffôn) ar 0808 164 0123 (7pm-11pm bob dydd).

Ewch i wefan Samariaid ➝

Shout

Tecstiwch Shout i 85258 – Shout yw gwasanaeth testun 24/7 cyntaf y DU, sydd am ddim ar bob rhwydwaith symudol mawr, i unrhyw un mewn argyfwng unrhyw bryd, unrhyw le.

Mae’n lle i fynd os ydych chi’n cael trafferth ymdopi a bod angen cymorth ar unwaith arnoch.

Mae Shout yn cael ei gynnal gan dîm o wirfoddolwyr, sydd wrth galon y gwasanaeth. Rydym yn mynd â phobl o argyfwng i dawelwch bob dydd.

Ewch i wefan Shout ➝
Childline Logo

Childline – ar gyfer plant a phobl ifanc dan 19 oed

Mae Childline yma i helpu unrhyw un o dan 19 oed yn y DU gydag unrhyw fater maent yn mynd drwyddo. Gallwch siarad am unrhyw beth. P’un a yw’n rhywbeth mawr neu fach, mae ein cynghorwyr hyfforddedig yma i’ch cefnogi chi.

Mynnwch help a chyngor ar ystod eang o faterion, ffoniwch ni, siaradwch â chynghorydd ar-lein, anfonwch e-bost at Childline neu postiwch ar y byrddau negeseuon.

Ffoniwch 0800 1111 – ni fydd y rhif yn ymddangos ar eich bil ffôn.

Ewch i wefan Childline ➝
Yn dangos 4 o ganlyniadau