Skip to main content

Ffrwythlondeb

Adnabyddir yn gyffredin fel: IVF, ICSI, IUI, ceisio cenhedlu, colli beichiogrwydd, byw heb blant, anffrwythlondeb, ffrwythlondeb

Ffrwythlondeb

Archwiliwch ffrwythlondeb drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Lawrlwytho’r dudalen hon fel PDF (agor mewn ffenestr newydd)

Beth yw anffrwythlondeb?

Anffrwythlondeb yw pan na all cwpl feichiogi (cenhedlu plentyn), er gwaethaf cael rhyw heb ddiogelwch yn rheolaidd.

Bydd tua un o bob chwe chwpl yn y DU yn cael anawsterau beichiogi, mae hyn yn cyfateb i oddeutu 3.5 miliwn o bobl ledled y wlad. Mae llawer o achosion posibl anffrwythlondeb, gyda phroblemau ffrwythlondeb yn effeithio ar ddynion a menywod. Fodd bynnag, weithiau gall fod yn anodd dod o hyd i’r achos. Gallwch ddarganfod mwy am rai o’r cyflyrau a all effeithio ar eich ffrwythlondeb yma: Achosion | Fertility Network UK (fertilitynetworkuk.org)

Gall Fertility Network UK helpu unrhyw un sy’n ceisio beichiogi, yn mynd trwy driniaeth neu’n byw heb blant. Maen nhw’n gwybod nad oes ‘un dull addas i bawb’ o ran ffrwythlondeb, felly dyna pam maent yn cynnig ystod eang o adnoddau a chymorth, gan gynnwys grwpiau cymorth cymheiriaid, cymuned ar-lein, gweminarau, llinell gymorth a chyfoeth o wybodaeth a thaflenni ffeithiau ffrwythlondeb ar-lein.

Yn Melo, rydym yn gwybod bod effaith emosiynol anffrwythlondeb yn enfawr a gall effeithio’n sylweddol ar eich iechyd meddwl a’ch lles. Mae teimladau o dristwch, rhwystredigaeth, unigedd, dagrau, annigonolrwydd, euogrwydd a dicter i gyd yn gyffredin.

Os ydych chi’n cael trafferth gyda’ch iechyd meddwl a’ch lles o ganlyniad i broblemau ffrwythlondeb, efallai y bydd y cyngor hunangymorth a’r adnoddau isod yn ddefnyddiol i chi.

Cyngor hunangymorth

Mae gofalu am eich iechyd meddwl a chorfforol yn bwysig. Mae cael digon o gwsg yn y nos, bwyta’n dda a bod yn gorfforol egnïol i gyd yn gamau y gallwch eu cymryd a all arwain at welliannau mawr yn eich iechyd meddwl a chorfforol. Darllenwch ein tudalen gofalu am fy lles meddwl am ragor o wybodaeth.

Mae triniaeth ffrwythlondeb yn broses hir gydag uchafbwyntiau ac isafbwyntiau ar hyd y daith. Gallai Ymwybyddiaeth Ofalgar neu fyfyrdod fod yn ddefnyddiol.

Os ydych chi’n teimlo dan straen, edrychwch ar ein tudalen straen am adnoddau ychwanegol.

Cofiwch, os oes gennych bartner efallai y bydd ganddo ef neu hi hefyd lefelau straen uwch na’r arfer wrth fynd trwy’r daith o archwiliadau a thriniaethau. Dysgwch sut i siarad â’ch gilydd a rhannu eich teimladau.

Gall fod llawer o bethau sy’n mynnu eich sylw yn ystod archwiliadau a thriniaeth ffrwythlondeb, ac mae’n bwysig treulio amser yn gwneud rhywbeth i chi’ch hun yn unig. Gallai hynny olygu cael sesiynau aciwbigo neu dylino, cael bath i ymlacio, cynnau canhwyllau.

Efallai y byddwch am ymuno â grŵp cymorth sy’n rhoi cyfle i chi gael gwybodaeth a chefnogaeth, trafod gwasanaethau, gwrando ar sgyrsiau arbenigol, a siarad ag eraill sy’n deall yn iawn yr hyn yr ydych yn mynd drwyddo.

Gall siarad â ffrindiau a theulu fod yn ddefnyddiol, mae llawer o emosiynau yn codi yn ystod IVF a gall helpu i ddod o hyd i rywfaint o gefnogaeth

Mae llawer o gyngor defnyddiol ar wefan Fertility Network UK.

Os oes angen cymorth pellach arnoch

Os nad yw’r wybodaeth, y cyngor, yr adnoddau a’r cyrsiau ar y dudalen hon wedi bod yn ddefnyddiol a/neu os ydych yn meddwl bod angen mwy o help arnoch, mae llawer o wasanaethau am ddim ar gael, gan gynnwys Llinell Gymorth Fertility Network UK.

Os nad ydych wedi bod yn llwyddiannus ar ôl 12 mis o geisio beichiogi, dylech ymgynghori â’ch meddyg teulu, ac os ydych dros 35 oed neu’n gwybod bod gennych broblem ffrwythlondeb dylech ofyn am gymorth yn gynharach.

Os ydych yn cael triniaeth ffrwythlondeb mewn canolfan drwyddedig yna dylai fod gennych fynediad at wasanaethau cwnsela yno. Defnyddiwch hwy, maent yno i’ch helpu chi.

Os ydych yn teimlo bod pethau’n effeithio ar eich iechyd meddwl gallech drefnu apwyntiad gyda’ch ymarferydd iechyd seicolegol (PHP) neu’ch meddyg teulu. Ymarferwyr iechyd meddwl y GIG yw PHP sy’n darparu gwasanaeth am ddim i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol.

Neu cysylltwch â gwasanaeth/llinell gymorth gymeradwy arall. Mae rhai gwasanaethau ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Last updated: 24.05.2024
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?

Rhowch eich adborth i ni

Mae gwybod beth oedd yn ddefnyddiol neu’n annefnyddiol i chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych rywfaint o amser, rhowch wybod i ni beth oedd yn ddefnyddiol i chi ac os oes unrhyw beth y gallem ei wella. Diolch.

Adnoddau i'ch helpu ar hyd eich taith ffrwythlondeb

Os ydych yn cael trafferth gyda’ch iechyd meddwl a’ch lles o ganlyniad i broblemau ffrwythlondeb, efallai y bydd y cyngor hunangymorth a’r adnoddau isod yn ddefnyddiol i chi.

Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Fideo Fideo

Sianel Youtube

Ffrwythlondeb mind
Gwefannau Gwefannau

Cyfres Iechyd a Lles

Ffrwythlondeb mind
Gwefannau Gwefannau

Gweminarau 2022 | Fertility Network UK

Ffrwythlondeb mind
Gwefannau Gwefannau

Grwpiau DU Gyfan | Fertility Network UK

Ffrwythlondeb mind
Gwefannau Gwefannau

Grwpiau Ffrwythlondeb Cymru | Fertility Network UK

Ffrwythlondeb mind
Yn dangos 5 allan o 12 o ganlyniadau Gweld pob

Llinellau Cymorth Ffrwythlondeb

Os nad yw’r wybodaeth, y cyngor a’r adnoddau ar y dudalen hon wedi bod yn ddefnyddiol a/neu os ydych chi’n meddwl bod angen mwy o help arnoch chi, mae gwasanaethau am ddim ar gael ac fe’u rhestrir isod.

Aneurin Bevan University Health Board

Ymarferwyr Iechyd Seicolegol (PHPs)

Os ydych yn teimlo bod angen cymorth parhaus arnoch i wella eich iechyd meddwl, yna efallai y bydd angen cymorth proffesiynol arnoch gan y GIG. Mae hwn yn wasanaeth am ddim a byddwch yn gallu cael gafael ar y cymorth hwn yn eich meddygfa. Gofynnwch a oes Ymarferydd Iechyd Seicolegol yn eich meddygfa. Os nad oes, yna gall eich meddyg teulu ddarparu cymorth.

Rhagor o wybodaeth ➝
Fertility Network UK

Llinell Gymorth Fertility Network UK

Mae Llinell Gymorth Fertility Network UK yn wasanaeth am ddim a gynhelir gan ddwy gyn-nyrs ffrwythlondeb, ac mae’n cynnig gwasanaeth cymorth ffrwythlondeb unigryw.

Gallwn helpu nid yn unig gyda mân gwestiynau meddygol, ond hefyd gyda chyngor a chefnogaeth. Waeth pa mor syml neu gymhleth yw’ch cwestiwn, byddwn yn ceisio eich ateb a’ch cefnogi gyda’ch ymholiadau a’ch pryderon. Cofiwch, nid oes unrhyw gwestiwn yn rhy ddibwys i’w ofyn. 

Sylwer: Mae’r llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 10am a 4pm 

Mae’r ffôn a’r e-bost a ddarperir ar gael ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener YN UNIG. 

Os bydd angen y gwasanaeth hwn arnoch ddydd Mawrth a dydd Iau, defnyddiwch y manylion canlynol: 07816 086694 | E-bost 

Ewch i wefan Fertility Network UK ➝
Yn dangos 2 o ganlyniadau
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?