Skip to main content

Galar a Phrofedigaeth

Adnabyddir yn gyffredin fel: colled, marwolaeth, profedigaeth, galar

Galar a Phrofedigaeth

Archwiliwch galar a phrofedigaeth drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Lawrlwytho’r dudalen hon fel PDF (agor mewn ffenestr newydd)

Profedigaeth yw’r profiad o golli rhai sy’n agos atom. Mae teimlo ar goll ar ôl i berthynas chwalu, mae marwolaeth anwylyd, aelod o’r teulu, ffrind neu anifail anwes yn ffordd arferol o deimlo.

Mae’n naturiol mynegi amrywiaeth o deimladau corfforol ac emosiynol ar ôl colled. Mae galar yn ymateb normal a naturiol i golled. Gallwn hefyd deimlo galar pan fydd ein hamgylchiadau personol yn newid, megis colli swydd neu symud i faes gwahanol.

Mae galar yn effeithio arnom ni i gyd mewn ffyrdd gwahanol iawn, gan ein bod ni i gyd yn unigryw ac yn ymateb i golled yn ein ffordd ein hunain. Nid oes unrhyw ffordd ‘normal’ o alaru, ac efallai y byddwn yn profi amrywiaeth o deimladau fel dicter, straen, pryder a teimlo’n wag, yn ogystal â symptomau corfforol fel teimlo’n sâl a phoenau. Gall y rhain i gyd fod yn ymatebion ‘normal’ i golled a gallant fod yn drallodus ac yn heriol iawn, felly mae’n bwysig bod yn garedig gyda chi eich hun a dod o hyd i’r cymorth a’r cyngor cywir.

Nid oes union amser pan fydd y teimladau hyn yn diflannu neu’n mynd yn haws. Eich teimladau chi ydyn nhw.

 

Cyngor hunangymorth

  • Dysgwch fwy am alar a sut y gellir ei reoli. Gweler ein hadnoddau hunangymorth isod.
  • Dewch o hyd i gefnogaeth, sicrwydd a gwybodaeth ar sut i reoli eich galar trwy fynychu cwrs. Gweler ein cyrsiau hunangymorth isod.
  • Ceisiwch siarad am eich teimladau gyda ffrind neu aelod o’r teulu. Neu efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n digwydd yn eich ardal leol. Efallai bod grŵp cymorth gerllaw. Darganfyddwch beth sy’n digwydd yn eich ardal chi drwy fynd i’n tudalen ‘yn eich ardal chi‘.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gofalu amdanoch eich hun. Mae yna bethau syml y gallwn ni i gyd eu gwneud i helpu i ofalu am ein hiechyd meddwl. Ewch i’n hadran ‘gofalu amdanoch chi’ch hun‘ am ragor o wybodaeth a chyngor.
  • Nid oes angen i chi brofi’r teimladau hyn ar eich pen eich hun. Siaradwch â rhywun rydych chi’n ymddiried ynddo neu edrychwch ar ein hadran ‘os oes angen cymorth pellach arnoch’ isod. Mae yna lawer o wasanaethau am ddim a all gynnig cefnogaeth neu glust i wrando.
  • Os ydych chi wedi cael profedigaeth oherwydd hunanladdiad, mae gennym wasanaethau cymorth am ddim yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Gweler y manylion am wasanaethau 2Wish a Jacob Abraham Foundation isod.
  • Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod angen cymorth brys – ewch i’n tudalen ‘cymorth brys‘ ar unwaith.

 

Os oes angen cymorth pellach arnoch 

Os nad yw’r wybodaeth, cyngor, adnoddau a chyrsiau ar y dudalen hon wedi bod yn ddefnyddiol a/neu rydych chi’n meddwl bod angen mwy o help arnoch chi, mae llawer o wasanaethau cymorth am ddim ar gael.

Os ydych yn poeni am eich iechyd meddwl cyffredinol, a’ch bod yn byw yng Nghymru, ffoniwch Iechyd Meddwl y GIG 111 a dewiswch Opsiwn 2. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, a gellir ei ffonio yn rhad ac am ddim o ffôn symudol (hyd yn oed pan nad oes gan y galwr gredyd ar ôl) neu o linell dir. Bydd y gwasanaeth yn darparu cymorth ar unwaith dros y ffôn er mwyn eich helpu i ymdopi â’r ffordd yr ydych chi’n teimlo, ac os oes angen, trefnir atgyfeiriad at wasanaethau iechyd meddwl.

Os ydych yn byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (ABUHB), a’ch bod yn hŷn na 18 oed, gallwch gysylltu â’ch meddygfa Meddyg Teulu i wneud apwyntiad gydag Ymarferydd Iechyd Seicolegol (PHP). Mae PHPs yn ymarferwyr iechyd meddwl y GIG sydd ar gael yn y rhan fwyaf o feddygfeydd Meddyg Teulu yn ardal BIPAB. Maent yn darparu gwasanaeth am ddim i bobl sy’n profi mân broblemau iechyd meddwl neu broblemau iechyd meddwl cymedrol. Gall apwyntiadau fod naill ai wyneb yn wyneb, neu dros y ffôn.

Os ydych o dan 18 oed neu’n poeni am rywun o dan 18 oed ac angen cyngor/hunan-gyfeirio i wasanaethau iechyd meddwl a lles lleol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, cysylltwch â SPACE-Wellbeing.

Neu fel arall cysylltwch â llinell gymorth gymeradwy arall. Mae rhai gwasanaethau ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Last updated: 05.06.2024
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?

Rhowch eich adborth i ni

Mae gwybod beth oedd yn ddefnyddiol neu’n annefnyddiol i chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych rywfaint o amser, rhowch wybod i ni beth oedd yn ddefnyddiol i chi ac os oes unrhyw beth y gallem ei wella. Diolch.

Adnoddau hunangymorth i helpu gyda galar

Porwch ein hadnoddau hunangymorth rhad ac am ddim ar gyfer galar, wedi’u cymeradwyo gan arbenigwyr iechyd meddwl.

Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Darllen Darllen

Profedigaeth – Canllaw Hunangymorth y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Galar a Phrofedigaeth mind
Darllen Darllen

Profedigaeth – Canllaw Hawdd ei Ddeall y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Galar a Phrofedigaeth mind
Gwefannau Gwefannau

Beth yw profedigaeth? – Mind

Galar a Phrofedigaeth mind
Gwefannau Gwefannau

Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Pobl Ifanc – Colled

Galar a Phrofedigaeth, Iechyd Meddwl Myfyrwyr, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Lles Meddyliol Plant mind
Darllen Darllen

Lost for Words – E-lyfr i blant mewn profedigaeth gan Benjamin Brooks-Dutton (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Galar a Phrofedigaeth, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc mind
Gwefannau Gwefannau

The Good Grief Trust – Cynhelir gan y rheini sy’n galaru ar gyfer y rhai sy’n galaru

Galar a Phrofedigaeth mind
Darllen Darllen

Cyflwyniad i Ymdopi â Galar, Sue Morris | Darllen yn Dda

Galar a Phrofedigaeth mind
Darllen Darllen

Grief Works: Stories of Life, Death and Surviving, Julia Samuel | Darllen yn Dda (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Galar a Phrofedigaeth mind
Darllen Darllen

The Essential Guide to Life After Bereavement: Beyond Tomorrow, Judy Carole Kauffmann, Mary Jordan | Darllen yn Dda (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Galar a Phrofedigaeth mind
Yn dangos 9 allan o 27 o ganlyniadau Gweld pob

Os oes angen cymorth pellach arnoch

Gweler isod am linellau cymorth ar gyfer galar a phrofedigaeth. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth.

2Wish Logo

2Wish — Cefnogaeth i unrhyw un yr effeithir arnynt gan hunanladdiad neu farwolaeth sydyn rhywun 25 oed ac iau

2Wish — Cefnogaeth i unrhyw un yr effeithir arnynt gan hunanladdiad neu farwolaeth sydyn rhywun 25 oed ac iau

Gwefan Visit 2Wish ➝
Cruse Bereavement Support Logo

Cymorth Profedigaeth Cruse

Mae Llinell Gymorth Profedigaeth Cruse yn cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr profedigaeth wedi’u hyfforddi, sy’n cynnig cefnogaeth emosiynol i unrhyw un y mae galar yn effeithio arno.

Byddwn yn rhoi lle i chi siarad am eich teimladau a sut rydych chi wedi bod yn ymdopi.

Ar gael dydd LlunGwener 9.30am-5pm, Mawrth-Lau 9.30am-8pm

Ewch i wefan Cruse Bereavement Support ➝
Yn dangos 2 allan o 13 o ganlyniadau Gweld pob
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?