Skip to main content

Gofalwyr Di-dâl

Adnabyddir yn gyffredin fel: gofalwr, gofalwr ifanc, gofalwyr, gofalu am rywun, gofalu am berthnasau

Gofalwyr Di-dâl

Archwiliwch gofalwyr di-dâl drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Beth yw gofalwr di-dâl?

Ledled Cymru mae miloedd o bobl yn ofalwyr di-dâl. Gofalwr di-dâl yw person o unrhyw oedran sy’n darparu, neu’n bwriadu darparu, gofal a chymorth i oedolyn, neu blentyn anabl. Gallai hyn olygu gofalu am ffrind, aelod o’r teulu neu gymydog na all, oherwydd salwch, anabledd, cyflwr hirdymor, problem iechyd meddwl neu ddibyniaeth, ymdopi heb gymorth. Gallai hyn fod yn llawn amser neu am ychydig oriau’r wythnos yn unig.
Os ydych yn derbyn lwfans gofalwr, rydych yn dal yn ofalwr di-dâl.

Er y gall gofalu am rywun roi boddhad mawr, gall effeithio ar eich lles corfforol a meddyliol a gallai blaenoriaethu anghenion rhywun arall hefyd arwain at esgeuluso eich anghenion eich hun.

Efallai y byddwch yn teimlo dan bwysau, yn jyglo gwaith, gofalu a bywyd teuluol neu’n cael trafferth cael dau ben llinyn ynghyd. Efallai y byddwch yn teimlo’n unig ac wedi’ch ynysu, a dim yn gwybod lle i droi am help.

Bydd gofalu amdanoch eich hun ac estyn allan am gefnogaeth yn eich helpu i fwynhau eich bywyd a pharhau i ofalu am rywun sy’n annwyl i chi. Gobeithiwn y bydd yr adnoddau isod yn ddefnyddiol.

Cyngor hunangymorth i ofalwyr di-dâl

 • Mae gofalu am eich lles corfforol a meddyliol eich hun yn bwysig. Mae yna bethau syml y gall pawb ohonom eu gwneud i helpu i ofalu am ein hiechyd meddwl. Ewch i’n hadran ‘gofalu am eich hun’ i gael rhagor o wybodaeth a chyngor.
 • Ceisiwch neilltuo amser i chi’ch hun bob dydd. Gallech ddefnyddio’r amser hwn i wneud rhywbeth rydych yn ei fwynhau. Gall hyn olygu mynd am goffi neu am dro gyda ffrind, treulio amser yn yr ardd neu fynychu dosbarth ymarfer corff. Ewch i’n hadran “Pum Ffordd at Les” i gael rhagor o awgrymiadau.
 • Dysgwch sgiliau newydd i’ch helpu i reoli unrhyw deimladau anodd a allai fod gennych, fel straen, gorbryder, hwyliau isel. Gweler ein cyrsiau hunangymorth isod.
 • Cofrestrwch fel Gofalwr gyda’ch Meddyg Teulu. Bydd hyn yn helpu eich meddygfa i ddeall eich cyfrifoldebau gofalu, eich cyfeirio at wybodaeth, cymorth a chefnogaeth, efallai y bydd yn darparu apwyntiadau mwy hyblyg sy’n adlewyrchu eich rôl gofalu yn ogystal â chynnig pigiad ffliw blynyddol i chi (am ddim).
 • Os ydych dan 18 oed a’ch bod yn helpu i ofalu am rywun, gall Cerdyn Adnabod Gofalwyr Ifanc fod yn ddefnyddiol i’ch adnabod fel gofalwr fel y gallwch gael y wybodaeth, y cymorth a’r cyngor sydd eu hangen arnoch ac mewn rhai ardaloedd gallwch fynd i nofio a defnyddio’r gampfa.
 • Gall canfod amser nawr i roi trefn ar eich materion cyfreithiol ac ariannol, a rhai’r person yr ydych yn gofalu amdano, wneud materion ariannol a chyfreithiol yn llawer haws i’w rheoli yn y dyfodol.
 • Cysylltwch â’ch gwasanaethau cymdeithasol lleol i ofyn am Asesiad Gofalwr. Nid yw hwn er mwyn asesu eich gallu i ofalu, ond i ddarganfod beth allai eich cefnogi yn eich rôl gofalu. Mae hwn hefyd ar gael i ofalwyr ifanc. Gall hefyd eich cynghori ynghylch a oes gennych hawl i Lwfans Gofalwr a’ch cefnogi wrth gynllunio ar gyfer Argyfwng.
 • Nid ydych chi ar eich pen eich hun yn eich rôl gofalu, er bod Gofalwyr yn dweud y gall deimlo felly weithiau. Gall fod yn ddefnyddiol cymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n digwydd yn eich cymuned leol, gan gynnwys grwpiau cymorth i Ofalwyr. Darganfyddwch beth sy’n digwydd yn eich ardal chi drwy fynd i’n tudalen ‘yn eich ardal
 • Siaradwch â theulu a ffrindiau am sut rydych yn teimlo, efallai y gallant eich helpu gyda’ch cyfrifoldebau gofalu.
 • Cyngor a chefnogaeth ariannol. Gall gofalu am rywun gael effaith enfawr ar gyllid. Os ydych yn cael trafferth ymdopi, ewch i’n tudalen “pryderon ariannol” ac edrychwch yr adnoddau defnyddiol eraill isod gan gynnwys gwybodaeth am Care Collective sy’n rheoli grantiau bach.
 • Mae gwybodaeth am adnoddau a sefydliadau defnyddiol eraill isod, gan gynnwys gwybodaeth am gyngor a chymorth ariannol.
 • Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod angen cymorth brys – ewch i’n tudalen ‘cymorth brys’ ar unwaith.

Llinellau cymorth sy’n darparu gwybodaeth a chyngor i helpu gofalwyr di-dâl:

Os nad yw’r wybodaeth, y cyngor, yr adnoddau a’r cyrsiau ar y dudalen hon wedi ateb eich cwestiynau a/neu os ydych yn meddwl bod angen mwy o help arnoch, mae llawer o wasanaethau am ddim ar gael.

I gael cymorth gyda’ch rôl gofalu, cysylltwch â’r Care Collective neu Gofalwyr Cymru. Mae’r manylion i’w gweld yn ein hadnoddau hunangymorth isod.

I gael cymorth gyda’ch lles meddyliol, gallwch drefnu apwyntiad gyda’ch Ymarferydd Iechyd Seicolegol (PHP) neu’ch Meddyg Teulu. Ymarferwyr iechyd meddwl y GIG yw PHPs sy’n darparu gwasanaeth am ddim i bobl sy’n cael problemau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol.
Os ydych dan 18 oed neu’n poeni am rywun dan 18 oed ac angen cyngor hunan-atgyfeiriad i wasanaethau iechyd meddwl a lles lleol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, cysylltwch â SPACE-Wellbeing.

Neu fel arall cysylltwch â llinell gymorth gymeradwy arall. Mae rhai gwasanaethau ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Last updated: 25.09.2023
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?

Rhowch eich adborth i ni

Mae gwybod beth oedd yn ddefnyddiol neu’n annefnyddiol i chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych rywfaint o amser, rhowch wybod i ni beth oedd yn ddefnyddiol i chi ac os oes unrhyw beth y gallem ei wella. Diolch.

Cyrsiau hunangymorth i ofalwyr

EPP Cymru

Gofalu Amdanaf Fi a Chi

Cwrs sy’n cael ei redeg gan ofalwyr ar gyfer gofalwyr. Mae’r cwrs hwn yn eich helpu i ddeall sut i reoli eich rôl gofalu tra hefyd yn gofalu amdanoch eich hun.
Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

Dysgu mwy
Ar-lein Dan Arweiniad Tiwtor Wyneb yn wyneb
Cwrs Ymwybyddiaeth Ofalgar Y Present

Be Mindful

Yr unig gwrs Therapi Gwybyddol Seiliedig ar Ystyriaeth Ofalgar digidol. Mae’r cwrs therapiwtig digidol ar y we hygyrch hwn, a aseswyd gan y GIG ac yr ymddiriedwyd ynddo am dros ddegawd, wedi’i brofi i fod yn effeithiol gan astudiaethau clinigol cyhoeddedig i leihau lefelau straen, pryder ac iselder yn sylweddol, a bydd yn aml yn rhoi canlyniadau sy’n newid bywyd i gyfranogwyr.

A fyddech cystal â nodi mai cwrs Saesneg yw hwn.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Bywyd ACTif, cwrs Pobl F/fyddar (fideo BSL)

Bywyd ACTif – Fideo BSL

Fersiwn Iaith Arwyddion Prydain (BSL) o’r cwrs hynangymorth Bywyd ACTif, sydd ar-lein ac yn rhad ac am ddim ar gyfer pobl a fyddai’n hoffi rhywfaint o gefnogaeth gyda’u llesiant emosiynol a meddyliol.

Dyluniwyd “Bywyd ACTif” ar gyfer pob oedolyn ledled Cymru sy’n 16 oed ac yn hŷn sydd eisiau deall eu meddyliau a’u teimladau ac i ddysgu sgiliau ymarferol a fydd yn eu galluogi i ymddwyn mewn ffyrdd a fydd yn gwneud eu bywydau yn fwy difyr.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Young-Man-Studying

Cwrs Ymwybyddiaeth Ofalgar Y Present

Mae’r Present yn gwrs ar-lein chwe wythnos wedi’i gyd-ddarparu gan ymarferwyr Iechyd Aneurin Bevan Camau Bwrdd a Chymoedd.

Mae’r cwrs yn cynnig arddull newydd o gyflwyniad i ymwybyddiaeth ofalgar a lles, gan annog ymwybyddiaeth gyfeillgar, ystyriol tuag at ein profiad yng nghanol bywydau prysur yn gwehyddu dysgu am ymwybyddiaeth ofalgar, lles a niwrowyddoniaeth. Mae’r rhaglen yn cefnogi archwilio, darganfod ac ymwybyddiaeth o sut mae pethau i bob person yn eu bywyd.

Dysgu mwy
Ar-lein
Woman-Thinking-Mental-Health

SilverCloud

Gwasanaeth ar-lein am ddim gan GIG Cymru sydd ar gael i unrhyw un sy’n byw yng Nghymru neu sydd wedi cofrestru gyda Meddyg Teulu yng Nghymru.

Gwefan cyrsiau ar-lein yw SilverCloud. Mae ei rhaglenni ar-lein rhyngweithiol hawdd eu defnyddio wedi’u cynllunio i gefnogi eich iechyd meddwl a’ch lles. Gallwch ddod o hyd i gymorth ar gyfer pryder, iselder, straen, cwsg, gofidiau ariannol a mwy.

Mae’r cyrsiau am ddim ac ar gael 24/7 o unrhyw ddyfais ddigidol.
Mae SilverCloud yn seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT).

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
SilverCloud Mental Health Courses

SilverCloud Man rhag Pryder (16-18 Oed)

Gwasanaeth ar-lein am ddim gan GIG Cymru ar gyfer pobl ifanc sy’n byw yng Nghymru neu sydd wedi cofrestru gyda meddyg teulu yng Nghymru yw SilverCloud Man rhag Pryder ar gyfer rhai 16–18 oed.

Mae’r cwrs yn darparu therapi rhyngweithiol ar-lein dros gyfnod o 12 wythnos i helpu pobl ifanc i ddeall a rheoli pryder.

Gall pobl ifanc gofrestru heb fod angen caniatâd oedolyn neu atgyfeiriad gan feddyg teulu. Mae’r cwrs am ddim ac ar gael 24/7 o unrhyw ddyfais ddigidol. Mae SilverCloud yn seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT).

Dysgu mwy
SilverCloud Mental Health Courses

SilverCloud Cefnogi Plentyn Pryderus

Gwasanaeth ar-lein am ddim gan GIG Cymru sydd ar gael i unrhyw un sy’n byw yng Nghymru neu sydd wedi cofrestru gyda meddyg teulu yng Nghymru yw SilverCloud.

Mae SilverCloud Cefnogi Plentyn Pryderus ar gyfer rhieni/gofalwyr i’w helpu i gefnogi plant 4-11 oed i reoli pryder.

Gall rhieni/gofalwyr gofrestru ar gyfer y cyrsiau hyn ar-lein, heb fod angen atgyfeiriad gan feddyg teulu neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol. Maent am ddim ac ar gael 24/7 o unrhyw ddyfais ddigidol.

Dysgu mwy
SilverCloud Mental Health Courses

SilverCloud Cefnogi Pobl Ifanc Pryderus

Gwasanaeth ar-lein am ddim gan GIG Cymru sydd ar gael i unrhyw un sy’n byw yng Nghymru neu sydd wedi cofrestru gyda meddyg teulu yng Nghymru yw SilverCloud.

Mae SilverCloud Cefnogi Pobl Ifanc Pryderus ar gyfer rhieni/gofalwyr i’w helpu i gefnogi pobl ifanc yn eu harddegau i reoli eu pryder.

Gall rhieni/gofalwyr gofrestru ar gyfer y cyrsiau hyn ar-lein, heb fod angen atgyfeiriad gan feddyg teulu neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol. Maent am ddim ac ar gael 24/7 o unrhyw ddyfais ddigidol.

Dysgu mwy
SilverCloud Mental Health Courses

SilverCloud Man rhag Pryder a Hwyliau Isel (16-18 Oed)

Gwasanaeth ar-lein am ddim gan GIG Cymru ar gyfer pobl ifanc sy’n byw yng Nghymru neu sydd wedi cofrestru gyda meddyg teulu yng Nghymru yw SilverCloud Man rhag Hwyliau Isel ar gyfer rhai 16–18 oed.

Mae’r cwrs yn darparu therapi rhyngweithiol ar-lein dros gyfnod o 12 wythnos i helpu pobl ifanc i ddeall a rheoli pryder.

Gall pobl ifanc gofrestru heb fod angen caniatâd oedolyn neu atgyfeiriad gan feddyg teulu. Mae’r cwrs am ddim ac ar gael 24/7 o unrhyw ddyfais ddigidol. Mae SilverCloud yn seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT).

Dysgu mwy
Yn dangos 9 o ganlyniadau

Adnoddau hunangymorth i ofalwyr

Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Gwefannau Gwefannau

Y Gydweithfa Gofal (Ymddiriedolaeth Gofalwyr De-ddwyrain Cymru gynt)

Gofalwyr di-dâl mind
Gwefannau Gwefannau

Gofalwyr Cymru – Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth arbenigol i ofalwyr di-dâl

Gofalwyr di-dâl mind
Fideo Fideo

Amser i Feddwl: Hunanofal – Mind Casnewydd (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Gofalwyr di-dâl, Hunanofal, Pum Ffordd at Les, Rhieni mind
Darllen Darllen

Darllen yn Dda ar gyfer Dementia: Llyfrau Defnyddiol Am Ddim ar Ddementia o’ch Llyfrgell Leol

Dementia, Gofalwyr di-dâl, Problemau gyda’r Cof mind
Yn dangos 4 allan o 9 o ganlyniadau Gweld pob

Llinellau cymorth a chefnogaeth i ofalwyr

Gweler isod am linellau cymorth sy’n berthnasol i ofalwyr. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth.

The Care Collective Logo

Y Gydweithfa Gofal

Nod y Gydweithfa Gofal yw bod gofalwyr di-dâl yn gofalu amdanynt eu hunain, yn mwynhau eu bywydau, ac yn cyflawni eu nodau, tra’n helpu aelod o’r teulu neu ffrind i dderbyn gofal neu gefnogaeth grymusol.

Mae’r Gydweithfa Gofal yn rheoli’r Cynllun Grantiau Bach i Ofalwyr. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael yng Ngwent (Blaenau-Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen).

Mae’r Gydweithfa Gofal hefyd yn rheoli Cynllun Grantiau Bach i Ofalwyr a Chronfa Cymorth i Ofalwyr Llywodraeth Cymru.

Ewch i wefan dros dro Cydweithfa Gofal ➝
Carers Wales Logo

Gofalwyr Cymru – Rhan o Carers UK

Mae gofalu am rywun yn gallu bod yn anodd, ond dydych chi ddim ar eich pen eich hun.

Mae Carers UK yma i wrando, i roi gwybodaeth a chyngor arbenigol i chi sydd wedi’u teilwra i’ch sefyllfa, i hyrwyddo’ch hawliau a’ch cefnogi i ddod o hyd i ffyrdd newydd o ymdopi gartref, yn y gwaith, neu ble bynnag yr ydych. Mae ein llinell gymorth ffôn ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am – 6pm.

Ewch i wefan Gofalwyr Cymru ➝
Yn dangos 2 allan o 6 o ganlyniadau Gweld pob
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?