Skip to main content

Gorbryder

Adnabyddir yn gyffredin fel: pryderus, anesmwythder, gofid, gofid, braw

Gorbryder

Archwiliwch gorbryder drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Beth yw gorbryder?

Rydyn ni i gyd yn teimlo’n bryderus o bryd i’w gilydd. Gellir disgrifio gorbryder fel teimlad o anesmwythder, megis ofn neu bryder. Mae’n normal teimlo’n bryderus am bethau mewn bywyd bob dydd, er enghraifft sefyll arholiad neu fynd am gyfweliad.

Mae teimladau o orbryder fel arfer yn pasio ar ôl i’r digwyddiad ddigwydd. Os bydd y teimladau hynny’n parhau a’n pryderon yn mynd yn llethol ac yn anoddach eu rheoli, yna gall effeithio ar ein bywydau.

Arwyddion a symptomau gorbryder

 • Teimlo’n flinedig, ar ymyl, yn aflonydd neu’n bigog
 • Teimlo ymdeimlad o ofn
 • Anhawster canolbwyntio neu wneud penderfyniadau
 • Problemau cysgu
 • Teimlo’n sâl, yn benysgafn, yn chwyslyd neu’n fyr o wynt
 • Cur pen a phoenau stumog
 • Ceisio osgoi sefyllfaoedd neu oedi rhag gwneud pethau yr ydych yn poeni amdanynt
 • Cael curiad calon amlwg o gryf, cyflym neu afreolaidd, (cysylltwch â’ch meddyg teulu os bydd hyn yn parhau)
 • Teimlo’r angen i wirio pethau dro ar ôl tro neu geisio sicrwydd gan eraill

 

Cyngor hunangymorth i reoli gorbryder

Nid oes bob amser un rheswm pam ein bod yn bryderus. Weithiau dydyn ni ddim yn gwybod beth sy’n gwneud i ni deimlo fel hyn. Gobeithiwn bydd yr wybodaeth isod yn ddefnyddiol i chi.

 • Ceisiwch ddeall eich gorbryder eich hun – weithiau mae’n ddefnyddiol cadw dyddiadur i nodi’r hyn sy’n effeithio arnoch chi a’r hyn y mae angen i chi weithredu yn ei gylch.
 • Ceisiwch newid ffocws sut rydych chi’n teimlo yn yr eiliad honno – rhowch gynnig ar ymarferion anadlu neu ymarferwch ymwybyddiaeth ofalgar. Gweler ein fideos isod a gwybodaeth am ymwybyddiaeth ofalgar.
 • Dysgwch fwy am bryder a sut y gellir ei reoli. Gweler ein hadnoddau hunangymorth isod.
 • Dysgwch sgiliau newydd i reoli eich gorbryder. Rhowch gynnig ar un o’n cyrsiau hunangymorth rhad ac am ddim isod.
 • Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n digwydd yn eich ardal leol. Darganfyddwch beth sy’n digwydd yn eich ardal chi trwy ymweld â’n tudalen yn eich ardal chi.
 • Does dim angen i chi brofi’r teimladau hyn ar eich pen eich hun. Siaradwch â rhywun rydych chi’n ymddiried ynddo neu edrychwch ar ein hadran ‘llinellau cymorth’ isod. Ac os oes angen help brys arnoch chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod – ewch i’n tudalen cymorth brys ar unwaith.

 

Os oes angen cymorth pellach arnoch i reoli gorbryder

Os nad yw’r wybodaeth, cyngor, adnoddau a chyrsiau ar y dudalen hon wedi bod yn ddefnyddiol a/neu rydych chi’n meddwl bod angen mwy o help arnoch chi, mae llawer o wasanaethau cymorth am ddim ar gael.

Os ydych yn byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, a thros 18 oed, gallwch wneud apwyntiad gydag Ymarferydd Iechyd Seicolegol (PHP) neu Feddyg Teulu trwy gysylltu â’ch meddygfa leol. Mae PHPs yn ymarferwyr iechyd meddwl y GIG sy’n darparu gwasanaeth am ddim i bobl sy’n profi problemau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol.

Os ydych o dan 18 oed neu’n poeni am rywun o dan 18 oed ac angen cyngor/hunan-gyfeiriad ar frys arnoch i wasanaethau iechyd meddwl a lles lleol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, cysylltwch â SPACE-Wellbeing.

Neu fel arall cysylltwch â llinell gymorth gymeradwy arall. Mae rhai gwasanaethau ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Last updated: 16.12.2022

Cyrsiau hunangymorth i helpu i reoli gorbryder

Cyrsiau ar-lein rhad ac am ddim yn ymdrin â gorbryder, hwyliau isel, straen a gwydnwch. Wedi’i gynllunio i’ch helpu i wella’ch iechyd meddwl a’ch lles

Anxiety Course - SilverCloud

Man rhag Pryder – SilverCloud

Gall y rhaglen hon eich helpu i reoli pryder, herio meddyliau pryderus a theimlo’n well. Mae’n dysgu sgiliau a strategaethau i chi fynd i’r afael â phryder nawr ac yn y dyfodol.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Cwrs Ymwybyddiaeth Ofalgar Y Present

Be Mindful

Yr unig gwrs Therapi Gwybyddol Seiliedig ar Ystyriaeth Ofalgar digidol. Mae’r cwrs therapiwtig digidol ar y we hygyrch hwn, a aseswyd gan y GIG ac yr ymddiriedwyd ynddo am dros ddegawd, wedi’i brofi i fod yn effeithiol gan astudiaethau clinigol cyhoeddedig i leihau lefelau straen, pryder ac iselder yn sylweddol, a bydd yn aml yn rhoi canlyniadau sy’n newid bywyd i gyfranogwyr.

A fyddech cystal â nodi mai cwrs Saesneg yw hwn.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Young-Man-Studying

Cwrs Ymwybyddiaeth Ofalgar Y Present

Mae’r Present yn gwrs ar-lein chwe wythnos wedi’i gyd-ddarparu gan ymarferwyr Iechyd Aneurin Bevan Camau Bwrdd a Chymoedd.

Mae’r cwrs yn cynnig arddull newydd o gyflwyniad i ymwybyddiaeth ofalgar a lles, gan annog ymwybyddiaeth gyfeillgar, ystyriol tuag at ein profiad yng nghanol bywydau prysur yn gwehyddu dysgu am ymwybyddiaeth ofalgar, lles a niwrowyddoniaeth. Mae’r rhaglen yn cefnogi archwilio, darganfod ac ymwybyddiaeth o sut mae pethau i bob person yn eu bywyd.

Dysgu mwy
Ar-lein
Yn dangos 3 allan o 29 o ganlyniadau Gweld pob

Adnoddau hunangymorth i helpu i reoli gorbryder

MathTeitlYn gysylltiedig â…Darparwr
Gwefannau Gwefannau

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Gwasanaeth Ymarferwyr Iechyd Seicolegol (PHP) a chymorth gan Feddygon Teulu

Dicter, Hunan-niwed, Hwyliau Isel, Iechyd Meddwl, Iechyd Meddwl Dynion, Iselder, Pobl Hŷn, Pryder, Pryder Cymdeithasol, Straen mind
Darllen Darllen

Pryder – Canllaw Hunangymorth y GIG

Pryder mind
Darllen Darllen

Sut i ymlacio – Canllaw Hawdd ei Ddeall y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Pryder, Straen, Ymwybyddiaeth Fyfyriol mind
Gwefannau Gwefannau

Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Pobl Ifanc – Pryder

Iechyd Meddwl Myfyrwyr, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Lles Meddyliol Plant, Pryder, Pryder Cymdeithasol mind
Sain Sain

Canllawiau Sain Lles Meddyliol – GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Cwsg, Hunan-barch, Hwyliau Isel, Iselder, Pryder, Pryder Cymdeithasol mind
Darllen Darllen

Darllen yn Dda – Llyfrau am Ddim ar gyfer Iechyd Meddwl o’ch Llyfrgell Leol

Cwsg, Dicter, Galar a Phrofedigaeth, Hunan-barch, Hunan-niwed, Hunanofal, Hwyliau Isel, Iselder, Pryder, Pryder Cymdeithasol, Straen, Ymwybyddiaeth Fyfyriol mind
Gwefannau Gwefannau

Elusen genedlaethol sy’n helpu pobl â phryder – Anxiety UK

Pryder, Pryder Cymdeithasol mind
Yn dangos 7 allan o 48 o ganlyniadau Gweld pob

Fideos cysylltiedig

1 munud Gofod Anadlu | Rheoli Straen – Melo Cymru

Lle i Anadlu 3 Cham Ystyriol | Therapi Gwybyddol Seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar (MBCT) (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Sgan Corff, Therapi Gwybyddol Seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar (MBCT) (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Ymarfer Eistedd | Therapi Gwybyddol Seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar (MBCT) (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Ymarfer Myfyrdod Cerdded – Therapi Gwybyddol Seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar (MBCT) (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Ymarfer Symud | Therapi Gwybyddol Seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar (MBCT) (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Yn dangos 6 o ganlyniadau

Llinellau cymorth yn darparu gwybodaeth a chyngor i reoli gorbryder

Gweler isod am linellau cymorth sy’n berthnasol i orbryder. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth.

CALL Mental Health Listening Line Logo

Llinell Wrando Iechyd Meddwl C.A.L.L.

Cyngor Cymunedol a Llinell Wrando

Darparu llinell gymorth emosiynol a gwrando gyfrinachol ar iechyd meddwl sydd ar agor 24/7. Gall CALL hefyd gyfeirio at gefnogaeth mewn cymunedau lleol ac ystod o wybodaeth ar-lein.

Ewch i wefan CALL ➝
Childline Logo

Childline – ar gyfer plant a phobl ifanc dan 19 oed

Mae Childline yma i helpu unrhyw un o dan 19 oed yn y DU gydag unrhyw fater maent yn mynd drwyddo. Gallwch siarad am unrhyw beth. P’un a yw’n rhywbeth mawr neu fach, mae ein cynghorwyr hyfforddedig yma i’ch cefnogi chi.

Mynnwch help a chyngor ar ystod eang o faterion, ffoniwch ni, siaradwch â chynghorydd ar-lein, anfonwch e-bost at Childline neu postiwch ar y byrddau negeseuon.

Ffoniwch 0800 1111 – ni fydd y rhif yn ymddangos ar eich bil ffôn.

Ewch i wefan Childline ➝

Shout

Tecstiwch Shout i 85258 – Shout yw gwasanaeth testun 24/7 cyntaf y DU, sydd am ddim ar bob rhwydwaith symudol mawr, i unrhyw un mewn argyfwng unrhyw bryd, unrhyw le.

Mae’n lle i fynd os ydych chi’n cael trafferth ymdopi a bod angen cymorth ar unwaith arnoch.

Mae Shout yn cael ei gynnal gan dîm o wirfoddolwyr, sydd wrth galon y gwasanaeth. Rydym yn mynd â phobl o argyfwng i dawelwch bob dydd.

Ewch i wefan Shout ➝
GIG 111 Cymru Logo

GIG 111 Cymru

Mae gwasanaeth ffôn 111 y GIG ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, a gallwch ei ddefnyddio ar gyfer cyngor iechyd brys ar ba wasanaethau i gael mynediad iddynt neu sut i reoli salwch neu gyflwr a chael mynediad brys. gofal sylfaenol y tu allan i oriau.

Ewch i wefan GIG 111 Cymru ➝
Yn dangos 4 o ganlyniadau