Skip to main content

Hapchwarae

Adnabyddir yn gyffredin fel: betio, gamblo, hapchwarae

Hapchwarae

Archwiliwch hapchwarae drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Mae pobl yn gamblo am lawer o resymau: y rhuthr adrenalin, i ennill arian, i gymdeithasu neu i geisio dianc rhag pryderon neu straen. Fodd bynnag, i rai pobl gall gamblo fynd allan o reolaeth. Os byddwch chi’n cael eich hun yn betio mwy nag y gallwch chi fforddio ei golli, yn benthyca arian, neu’n teimlo dan straen ac yn bryderus am hapchwarae, efallai y bydd gennych chi broblem.

Mae gamblo anhrefnus neu broblemus mewn llawer o ffyrdd yn garbon monocsid o gaethiwed. Ni allwch ei weld na’i arogli fel y gallwch gyda dibyniaethau eraill fel alcohol a chyffuriau. Credir, am bob person sy’n dioddef o gamblo problemus, fod 6-10 o bobl eraill yn cael eu heffeithio.

I unigolion, gall niwed gamblo fod yn gysylltiedig â cholli mwy o arian nag sy’n fforddiadwy, tarfu ar berfformiad gwaith, problemau iechyd meddwl a chorfforol, safonau byw is, dyled, methdaliad a phroblemau cyfiawnder troseddol. Gallant gynnwys partneriaethau aflonyddgar a rhwygo yn ogystal ag ynysu cymdeithasol ac emosiynol.

 

Poeni am eich gamblo chi neu gamblo rhywun arall?

Mae bob amser yn syniad da myfyrio ar eich ymddygiad gamblo a gofyn i’ch hun:-

  • Ydych chi’n betio mwy nag y gallech fforddio ei golli?
  • Ydych chi’n mynd ar ôl eich colledion?
  • Ydych chi wedi teimlo’n euog am y ffordd rydych chi’n gamblo neu beth sy’n digwydd pan fyddwch chi’n gamblo?
  • Ydych chi wedi cael eich effeithio gan gamblo rhywun arall?

Os mai ‘ydw’ yw eich ateb, efallai yr hoffech ystyried cael rhywfaint o gymorth.

Last updated: 14.07.2022

Cymorth a chefnogaeth i helpu i reoli problemau gamblo

Gweler isod am linellau cymorth sy’n berthnasol i gamblo ac iechyd meddwl. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth.

ARA Recovery for all

Ara – Recovery 4 all

Ara – Recovery 4 all yw’r Darparwr Triniaeth Gamblo Cenedlaethol yng Nghymru ac mae’n darparu cyngor, cefnogaeth a chwnsela am ddim i unrhyw un y mae Niwed Gamblo yn effeithio arnynt.

Dysgwch ragor am Ara - Recovery 4 all ➝
Gamblers Anonymous

Gamblers Anonymous

Mae Gamblers Anonymous yn gymdeithas o ddynion a menywod sy’n rhannu eu profiad, eu cryfder a’u gobaith â’i gilydd fel y gallant ddatrys eu problem gyffredin a helpu eraill i wneud yr un peth.

Ewch i wefan Gamblers Anonymous ➝
Gam Care Gambling Support

Llinell Gymorth Gamblo Genedlaethol

GamCare sy’n gweithredu’r Llinell Gymorth Gamblo Genedlaethol ar Rhadffôn 0808 8020 133 neu drwy sgwrsio ar y we, gan ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i unrhyw un yr effeithir arnynt gan broblem gamblo.

Mae cynghorwyr ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos.

Ewch i wefan Gam Care ➝
Yn dangos 3 o ganlyniadau