Skip to main content

Hunan-niweidio

Adnabyddir yn gyffredin fel: hunan anaf

Hunan-niweidio

Archwiliwch hunan-niweidio drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

need help now

Mewn argyfwng ffoniwch 999

Os ydych chi'n poeni amdanoch chi'ch hun, ffrind neu aelod o'r teulu neu'ch ymddygiad eich hun, mae'n argyfwng.

Beth yw hunan-niweidio?

Mae hunan-niwed yn weithred y bwriedir iddi achosi anaf i chi’ch hun ond na fwriedir iddi arwain at farwolaeth. Yn aml mae’n ymateb corfforol i ymdopi â phoen meddwl. Mae cymorth ar gael i unrhyw un sy’n hunan-niweidio neu sy’n meddwl am hunan-niweidio, yn ogystal ag i ffrindiau a theulu.

 

Gwybodaeth a chyngor defnyddiol

Mae hunan-niweidio yn aml yn ffordd o ymdopi â theimladau poenus ac anodd.

Os ydych chi’n meddwl am hunan-niweidio, neu eisoes wedi brifo’ch hun neu’n poeni am rywun sy’n hunan-niweidio mae’n bwysig ceisio cymorth. Mae yna lawer o wasanaethau cymorth am ddim a llinellau cymorth sydd yno i wrando/helpu. Maent yn gyfrinachol, yn rhad ac am ddim ac nid ydynt yn feirniadol. Gweler llinellau cymorth a chefnogaeth isod.

 

Cyngor hunangymorth

Yn ogystal â gwasanaethau/llinellau cymorth, mae yna adnoddau sy’n darparu gwybodaeth i helpu pobl i ddeall pam mae pobl yn hunan-niweidio, yn ogystal â chyngor ar sut i wrthsefyll neu reoli’r ysfa i hunan-niweidio.

Mae ein hadnoddau hunangymorth isod yn cynnwys:

  • Gwefannau cymeradwy sy’n helpu pobl i ddeall hunan-niweidio, yn ogystal â darparu cyngor a chymorth.
  • Apiau am ddim cymeradwy, sy’n darparu gwybodaeth a chyngor i’ch helpu i wrthsefyll neu reoli’r ysfa i hunan-niweidio.
  • Gwybodaeth ddefnyddiol gan gynnwys canllaw ‘Finding Your Way’ y Samariad, sy’n cynnwys cyngor ar sut i ddatblygu cynllun diogelwch hunan-niweidio a gwybodaeth a gynhyrchwyd gan PAPYRUS Prevention of Young Suicide.
  • Os ydych yn teimlo y gallech niweidio eich hun a/neu eisoes yn hunan-niweidio, nid oes angen i chi brofi’r teimladau hyn ar eich pen eich hun. Siaradwch â rhywun rydych chi’n ymddiried ynddo neu edrychwch ar ein hadran ‘llinellau cymorth’ isod.
  • Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod angen cymorth brys – ewch i’n tudalen ‘cymorth brys‘ ar unwaith.

 

Os oes angen cymorth pellach arnoch

  • Os ydych yn teimlo y gallech niweidio eich hun a/neu eisoes yn hunan-niweidio, nid oes angen i chi brofi’r teimladau hyn ar eich pen eich hun. Siaradwch â rhywun rydych chi’n ymddiried ynddo neu siaradwch â’ch meddyg teulu. Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi siarad â sefydliad sy’n gwrando neu’n cefnogi am ddim. Gweler ein hadran ‘llinellau cymorth’ isod.
  • Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod angen cymorth brys – ewch i’n tudalen ‘cymorth brys‘ ar unwaith.
  • Os ydych o dan 18 oed ac angen cymorth /hunan-gyfeirio ar frys i wasanaethau iechyd meddwl a lles lleol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, cysylltwch â SPACE Wellbeing. Ceir manylion ar y wefan.
Last updated: 14.07.2022

Adnoddau hunangymorth i'r rhai sy'n poeni am neu'n profi hunan-niweidio

Porwch ein hadnoddau hunangymorth rhad ac am ddim i’r rhai sy’n profi hunan-niwed, wedi’u cymeradwyo gan arbenigwyr iechyd meddwl.

MathTeitlYn gysylltiedig â…Darparwr
Darllen Darllen

Dod o hyd i’ch ffordd – Canllaw i unrhyw un sy’n cael trafferth i ymdopi | Samariaid

Arian, Hunan-niwed, Hunanladdiad, Hwyliau Isel, Unigrwydd mind
Gwefannau Gwefannau

Ap Hunangymorth y Samariaid (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Hunan-niwed, Hunanladdiad, Hwyliau Isel, Iechyd Meddwl Myfyrwyr, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Iselder mind
Apiau (iOS) Apiau (iOS)

Ap Calm Harm (iOS) – Darparu tasgau i’ch helpu i wrthsefyll neu reoli’r ysfa i hunan-niweidio

Hunan-niwed

Stem4

Apiau (Android) Apiau (Android)

Ap Calm Harm (Android) – Darparu tasgau i’ch helpu i wrthsefyll neu reoli’r ysfa i hunan-niweidio

Hunan-niwed

Stem4

Gwefannau Gwefannau

Heads Above The Waves – sefydliad nid er elw sy’n hyrwyddo ffyrdd cadarnhaol o ddelio ag iselder a hunan-niweidio ymhlith pobl ifanc

Hunan-niwed, Hunanladdiad, Iechyd Meddwl Myfyrwyr, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Iselder mind
Darllen Darllen

Taflen Hunan-niwed – PAPYRUS, Atal Hunanladdiad ymhlith yr Ifanc (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Hunan-niwed mind
Darllen Darllen

Hunan-niwed – Canllaw Hunangymorth y GIG

Hunan-niwed mind
Darllen Darllen

Hunan-niwed – Canllaw Hawdd ei Ddeall y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Hunan-niwed, Hunanladdiad, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc mind
Apiau (iOS) Apiau (iOS)

Ap distractACT (iOS) – Ap am ddim sy’n rhoi gwybodaeth ddibynadwy a dolenni i gefnogi pobl sy’n hunan-niweidio ac a allai deimlo’n hunanladdol.

Hunan-niwed, Hunanladdiad, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc

Expert Self Care

Apiau (Android) Apiau (Android)

Ap distractACT (Android) – Ap am ddim sy’n rhoi gwybodaeth ddibynadwy a dolenni i gefnogi pobl sy’n hunan-niweidio ac a allai deimlo’n hunanladdol.

Hunan-niwed, Hunanladdiad, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc

Expert Self Care

Yn dangos 10 allan o 20 o ganlyniadau Gweld pob

Llinellau cymorth a chefnogaeth i'r rhai sy'n profi hunan-niwed

Gweler isod am linellau cymorth i’r rhai sy’n profi hunan-niwed. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth.

Logo Samaritans

Samariaid – Llinell ffôn Cymraeg

Os ydych chi’n cael trafferth i ymdopi ac mae arnoch angen rhywun i siarad â nhw, bydd y Samariaid yn gwrando. Gallwch gysylltu â’r Samariaid 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn ar 116 123 (yn ddi-dâl o unrhyw ffôn) neu drwy anfon neges e-bost at [email protected].

Hefyd, gallwch ffonio Llinell Gymorth Gymraeg y Samariaid (yn ddi-dâl o unrhyw ffôn) ar 0808 164 0123 (7pm-11pm bob dydd).

Ewch i wefan Samariaid ➝

Shout

Tecstiwch Shout i 85258 – Shout yw gwasanaeth testun 24/7 cyntaf y DU, sydd am ddim ar bob rhwydwaith symudol mawr, i unrhyw un mewn argyfwng unrhyw bryd, unrhyw le.

Mae’n lle i fynd os ydych chi’n cael trafferth ymdopi a bod angen cymorth ar unwaith arnoch.

Mae Shout yn cael ei gynnal gan dîm o wirfoddolwyr, sydd wrth galon y gwasanaeth. Rydym yn mynd â phobl o argyfwng i dawelwch bob dydd.

Ewch i wefan Shout ➝
Meic Logo

Meic

Meic yw’r gwasanaeth llinell gymorth ar gyfer plant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. Yn amrywio o ddarganfod beth sy’n digwydd yn eich ardal leol i helpu i ddelio â sefyllfa anodd, bydd Meic yn gwrando hyd yn oed pan na fydd neb arall. Ni fydd yn eich barnu a bydd yn helpu drwy roi gwybodaeth, cyngor defnyddiol a’r cymorth sydd ei angen arnoch i wneud newid.

Ewch i wefan Meic ➝
Childline Logo

Childline – ar gyfer plant a phobl ifanc dan 19 oed

Mae Childline yma i helpu unrhyw un o dan 19 oed yn y DU gydag unrhyw fater maent yn mynd drwyddo. Gallwch siarad am unrhyw beth. P’un a yw’n rhywbeth mawr neu fach, mae ein cynghorwyr hyfforddedig yma i’ch cefnogi chi.

Mynnwch help a chyngor ar ystod eang o faterion, ffoniwch ni, siaradwch â chynghorydd ar-lein, anfonwch e-bost at Childline neu postiwch ar y byrddau negeseuon.

Ffoniwch 0800 1111 – ni fydd y rhif yn ymddangos ar eich bil ffôn.

Ewch i wefan Childline ➝
Yn dangos 4 allan o 15 o ganlyniadau Gweld pob