Skip to main content

Hwyliau Isel

Adnabyddir yn gyffredin fel: i lawr, yn isel, wedi cael llond bol, yn isel, yn drist

Hwyliau Isel

Archwiliwch hwyliau isel drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Beth yw hwyliau isel?

Rydyn ni i gyd yn teimlo’n isel neu wedi cael llond bol o bryd i’w gilydd. Mae’n normal. Yn nodweddiadol mae’n ymateb i ddigwyddiad trallodus mewn bywyd neu newid bywyd. Fodd bynnag, gall ddigwydd am ddim rheswm amlwg o gwbl. Mae teimlo’n isel fel arfer yn para ychydig ddyddiau neu wythnosau, ac yna mae ein hwyliau’n dychwelyd i normal. Gall fod amrywiaeth o resymau dros fod â hwyliau isel, gall y rhain gynnwys.

 • Blinder
 • Diffyg hyder neu ddim yn teimlo’n ddigon da
 • Bod yn ddig neu wedi ypsetio, er enghraifft ar ôl ffrae gyda rhywun
 • Profi newidiadau hormonaidd
 • Bod yn bryderus, er enghraifft dod yn rhiant newydd

Pan rydyn ni’n teimlo’n isel mae’n effeithio ar sut rydyn ni’n meddwl a beth rydyn ni’n ei wneud. Efallai y byddwn yn meddwl yn fwy negyddol am fywyd neu hyd yn oed amdanom ein hunain. Gall effeithio ar ein lefelau egni, ansawdd cwsg a hyd yn oed ein harferion bwyta. Pan fyddwn yn profi hwyliau isel, gall tasgau bob dydd, fel mynd allan, ymddangos yn anoddach.

 

Cyngor hunangymorth

Os ydych chi wedi sylwi ar newid yn eich hwyliau ac yn cael trafferth ymdopi â bywyd bob dydd, mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i’ch helpu i deimlo’n well.

 • Weithiau mae’n ddefnyddiol herio’ch meddwl. Ceisiwch ddeall pam rydych chi’n teimlo’n isel a heriwch y teimladau hynny. Dysgwch fwy am hwyliau isel, sut gallwch chi herio’r ffordd rydych chi’n meddwl a/neu sut i reoli eich teimladau. Gweler ein hadnoddau hunangymorth isod.
 • Mae’r Samariaid wedi cynhyrchu adnodd o’r enw ‘Finding Your Way’ sy’n rhoi cyngor os ydych chi’n teimlo’n isel. Gweler ein hadnoddau hunangymorth isod.
 • Dysgwch sgiliau newydd i’ch helpu i reoli hwyliau isel. Gweler ein cyrsiau hunangymorth isod.
 • Mae yna bethau syml y gallwn ni i gyd eu gwneud i helpu i ofalu am ein hiechyd meddwl a’n hwyliau. Er enghraifft, gwnewch amser i chi’ch hun, ymlaciwch a gwnewch y pethau rydych chi’n eu mwynhau. Bwyta’n iach, cael digon o gwsg a bod yn actif. Ewch i’n hadran ‘gofalu amdanoch chi’ch hun‘ am ragor o wybodaeth a chyngor.
 • Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n digwydd yn eich ardal leol. Darganfyddwch beth sy’n digwydd yn eich ardal chi drwy fynd i’n tudalen ‘yn eich ardal chi‘.
 • Nid oes angen i chi brofi’r teimladau hyn ar eich pen eich hun. Siaradwch â rhywun rydych chi’n ymddiried ynddo neu edrychwch ar ein hadran ‘llinellau cymorth’ isod.
 • Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod angen cymorth brys – ewch i’n tudalen ‘cymorth brys‘ ar unwaith.

 

Os oes angen cymorth pellach arnoch gyda hwyliau isel

Os nad yw’r wybodaeth, cyngor, adnoddau a chyrsiau ar y dudalen hon wedi bod yn ddefnyddiol a/neu rydych chi’n meddwl bod angen mwy o help arnoch chi, mae llawer o wasanaethau cymorth am ddim ar gael.

Os ydych yn byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, a thros 18 oed, gallwch wneud apwyntiad gydag Ymarferydd Iechyd Seicolegol (PHP) neu Feddyg Teulu trwy gysylltu â’ch meddygfa leol. Mae PHPs yn ymarferwyr iechyd meddwl y GIG sy’n darparu gwasanaeth am ddim i bobl sy’n profi problemau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol.
Os ydych o dan 18 oed neu’n poeni am rywun o dan 18 oed ac angen cyngor/hunan-gyfeirio i wasanaethau iechyd meddwl a lles lleol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, cysylltwch â SPACE-Wellbeing.

Neu fel arall cysylltwch â llinell gymorth gymeradwy arall. Mae rhai gwasanaethau ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Last updated: 25.09.2023
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?

Rhowch eich adborth i ni

Mae gwybod beth oedd yn ddefnyddiol neu’n annefnyddiol i chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych rywfaint o amser, rhowch wybod i ni beth oedd yn ddefnyddiol i chi ac os oes unrhyw beth y gallem ei wella. Diolch.

Adnoddau hunangymorth i helpu gyda hwyliau isel

Porwch ein hadnoddau hunangymorth rhad ac am ddim ar gyfer hwyliau isel, wedi’u cymeradwyo gan arbenigwyr iechyd meddwl.

Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Darllen Darllen

Dod o hyd i’ch ffordd – Canllaw i unrhyw un sy’n cael trafferth i ymdopi | Samariaid

Arian, Hunan-niwed, Hunanladdiad, Hwyliau Isel, Unigrwydd mind
Gwefannau Gwefannau

Ap Hunangymorth y Samariaid (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Hunan-niwed, Hunanladdiad, Hwyliau Isel, Iechyd Meddwl Myfyrwyr, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Iselder, Ymwybyddiaeth Fyfyriol mind
Gwefannau Gwefannau

Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Pobl Ifanc – Hwyliau Isel

Hwyliau Isel, Iechyd Meddwl Myfyrwyr, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Iselder, Lles Meddyliol Plant, Straen mind
Darllen Darllen

Darllen yn Dda – Llyfrau am Ddim ar gyfer Iechyd Meddwl o’ch Llyfrgell Leol

Cwsg, Dicter, Galar a Phrofedigaeth, Hunan-barch, Hunan-niwed, Hunanofal, Hwyliau Isel, Iselder, Pryder, Pryder Cymdeithasol, Straen, Ymwybyddiaeth Fyfyriol mind
Apiau (iOS) Apiau (iOS)

Ap Daylio Journal: Dyddlyfr Bwled Hunanofal gyda Nodau – Dyddiadur Hwyliau a Traciwr Hapusrwydd (iOS)

Anableddau Dysgu, Hunanofal, Hwyliau Isel, Lles Meddyliol

Relaxio s.r.o.

Apiau (Android) Apiau (Android)

Ap Daylio Journal: : Dyddlyfr Bwled Hunanofal gyda Nodau – Dyddiadur Hwyliau a Traciwr Hapusrwydd (Android)

Anableddau Dysgu, Hunanofal, Hwyliau Isel, Lles Meddyliol

Relaxio s.r.o.

Darllen Darllen

Iselder a hwyliau isel – Canllaw Hunangymorth y GIG

Hwyliau Isel, Iselder mind
Darllen Darllen

Iselder Ôl-enedigol – Canllaw Hunangymorth y GIG

Beichiogrwydd, Hwyliau Isel, Iselder mind
Darllen Darllen

Iselder a Hwyliau Isel Carcharorion – Canllaw Hunangymorth y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Hwyliau Isel, Iselder mind
Yn dangos 9 allan o 37 o ganlyniadau Gweld pob

Angen mwy o help?

Gweler isod am linellau cymorth sy’n berthnasol i hwyliau isel. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth.

Aneurin Bevan University Health Board

Ymarferwyr Iechyd Seicolegol (PHPs)

Os ydych yn teimlo bod angen cymorth parhaus arnoch i wella eich iechyd meddwl, yna efallai y bydd angen cymorth proffesiynol arnoch gan y GIG. Mae hwn yn wasanaeth am ddim a byddwch yn gallu cael gafael ar y cymorth hwn yn eich meddygfa. Gofynnwch a oes Ymarferydd Iechyd Seicolegol yn eich meddygfa. Os nad oes, yna gall eich meddyg teulu ddarparu cymorth.

Rhagor o wybodaeth ➝

Shout

Tecstiwch Shout i 85258 – Shout yw gwasanaeth testun 24/7 cyntaf y DU, sydd am ddim ar bob rhwydwaith symudol mawr, i unrhyw un mewn argyfwng unrhyw bryd, unrhyw le.

Mae’n lle i fynd os ydych chi’n cael trafferth ymdopi a bod angen cymorth ar unwaith arnoch.

Mae Shout yn cael ei gynnal gan dîm o wirfoddolwyr, sydd wrth galon y gwasanaeth. Rydym yn mynd â phobl o argyfwng i dawelwch bob dydd.

Ewch i wefan Shout ➝
Yn dangos 2 allan o 5 o ganlyniadau Gweld pob
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?