Skip to main content

Hwyliau Isel

Adnabyddir yn gyffredin fel: i lawr, yn isel, wedi cael llond bol, yn isel, yn drist

Hwyliau Isel

Archwiliwch hwyliau isel drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Lawrlwytho’r dudalen hon fel PDF (agor mewn ffenestr newydd)

Beth yw hwyliau isel?

Rydyn ni i gyd yn teimlo’n isel neu wedi cael llond bol o bryd i’w gilydd. Mae’n normal i’n hwyliau fynd i fyny ac i lawr dros amser. Gall teimlo’n isel bara ychydig oriau , ychydig ddyddiau neu wythnosau. Mae ein hwyliau’n ymateb i’r pethau yr ydym yn eu gwneud a’r hyn yr ydym yn ei feddwl, ac felly fel arfer mae ein hwyliau’n dychwelyd i ‘normal’ dros amser.  Yn nodweddiadol  mae’n Gall hwyliau isel fod yn ymateb i ddigwyddiad trallodus mewn bywyd neu newid yn ein bywyd. Fodd bynnag, gall ddigwydd am ddim rheswm amlwg o gwblresymau gwahanol gan gynnwys:. Mae teimlo’n isel fel arfer yn para ychydig ddyddiau neu wythnosau, ac yna mae ein hwyliau’n dychwelyd i normal. Gall fod amrywiaeth o resymau dros fod â hwyliau isel, gall y rhain gynnwys. 

 • Blinder 
 • Diffyg hyder neu ddim yn teimlo’n ddigon da 
 • Bod yn ddig neu wedi ypsetio, er enghraifft ar ôl ffrae gyda rhywun 
 • Profi newidiadau hormonaidd 
 • Bod yn bryderus am sefyllfa, er enghraifft dod yn rhiant newydd 
 • ôl-effeithiau cyffuriau neu alcohol 

Pan rydyn ni’n teimlo’n isel mae’n effeithio ar sut rydyn ni’n meddwl a beth rydyn ni’n ei wneud. Efallai y byddwn yn meddwl yn fwy negyddol am fywyd neu hyd yn oed amdanom ein hunain. Gall effeithio ar ein lefelau egni, ansawdd cwsg a hyd yn oed ein harferion bwyta. Pan fyddwn yn profi hwyliau isel, gall tasgau bob dydd, fel mynd allan, ymddangos yn anoddach.

 

Cyngor hunangymorth

Os ydych chi wedi sylwi ar newid yn eich hwyliau ac yn cael trafferth ymdopi â bywyd bob dydd, mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i’ch helpu i deimlo’n well. Os credwch bod eich hwyliau isel oherwydd pethau corfforol megis diffyg cwsg neu alcohol, ceisiwch ddatrys y problemau hyn yn gyntaf. 

 • Bwytwch yn iach, gwnewch yn siŵr eich bod yn ddigon actif. Cymerwch olwg ar ein hadran gofalu am eich hun am fwy o wybodaeth a chyngor. 
 • Mae pethau syml y gall pawb eu gwneud er mwyn ceisio gofalu am ein iechyd meddwl a’n hwyliau. Ceisiwch wneud pethau yr ydych yn eu mwynhau yr ydych efallai wedi rhoi gorau i’w gwneud ee diddordebau / gweithgareddau / cwrdd â ffrindiau. Gall y rhain roi pleser i chi neu deimlad eich bod wedi cyflawni rhywbeth a gallant helpu i godi eich hwyliau. Weithiau mae’n bwysig gwneud y pethau hyn hyd yn oed os ydynt yn teimlo fel gwaith caled. Cymerwch olwg ar ein tudalen ‘Pum Ffordd at Les’ i gael ambell i syniad. 
 • Efallai y teimlwch y byddai cymryd rhan mewn gweithgareddau yn eich ardal leol yn helpu. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ar yr hyn sy’n digwydd drwy ymweld â’n tudalen ‘yn eich ardal’. 
 • Dysgu sgiliau newydd fel modd o reoli eich hwyliau. Cymerwch olwg ar ein cyrsiau hunan-gymorth isod. 
 •  Weithiau mae’n ddefnyddiol herio’ch meddwl. Ceisiwch ddeall pam rydych chi’n teimlo’n isel a heriwch y teimladau hynny. Dysgwch fwy am hwyliau isel, sut gallwch chi herio’r ffordd rydych chi’n meddwl a/neu sut i reoli eich teimladau. Gweler ein hadnoddau hunangymorth isod. 
 • Os nad yw’r camau uchod yn ddigon, mae ymchwil yn dangos mai CBT ac Ymwybyddiaeth Ofalgar yw’r sgiliau mwyaf defnyddiol o ran helpu gyda hwyliau isel. mae nifer o bobl yn elwa o’r cyrsiau a’r adnoddau hunan-gymorth a restrir isod. 
 • Nid oes angen i chi brofi’r teimladau hyn ar eich pen eich hun. Siaradwch â rhywun rydych chi’n ymddiried ynddo neu edrychwch ar ein hadran ‘llinellau cymorth’ isod.
 • Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod angen cymorth brys – ewch i’n tudalen ‘cymorth brys‘ ar unwaith.

 

Os oes angen cymorth pellach arnoch gyda hwyliau isel

Os nad yw’r wybodaeth, cyngor, adnoddau a chyrsiau ar y dudalen hon wedi bod yn ddefnyddiol a/neu rydych chi’n meddwl bod angen mwy o help arnoch chi, mae llawer o wasanaethau cymorth am ddim ar gael.

Os ydych yn poeni am eich iechyd meddwl cyffredinol, a’ch bod yn byw yng Nghymru, ffoniwch Iechyd Meddwl y GIG 111 a dewiswch Opsiwn 2. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos a gellir ei ffonio am ddim o ffôn symudol (hyd yn oes os nad oes gan y galwr gredyd ar ôl) neu o linell arferol. Bydd y gwasanaeth yn rhoi cymorth yn syth dros y ffôn er mwyn eich helpu i ymdopi gyda’r ffordd yr ydych yn teimlo, ac os oes angen, bydd atgyfeiriad i wasanaethau iechyd meddwl yn cael ei drefnu.  

Os ydych yn byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, a thros 18 oed, gallwch gysylltu gyda’ch meddygfa Meddyg Teulu i wneud apwyntiad gydag Ymarferydd Iechyd Seicolegol (PHP) neu Feddyg Teulu. Mae PHPs yn ymarferwyr iechyd meddwl y GIG sydd ar gael yn y rhan fwyaf o feddygfeydd Meddyg Teulu yn ardal BIPAB. Maent yn darparu gwasanaeth am ddim i bobl sy’n profi mân broblemau iechyd meddwl neu broblemau iechyd meddwl cymedrol. Gellir gwneud apwyntiadau wyneb yn wyneb neu dros y ffôn.  

Os ydych o dan 18 oed neu’n poeni am rywun o dan 18 oed ac angen cyngor/hunan gyfeirio i wasanaethau iechyd meddwl a lles lleol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, cysylltwch â SPACE-Wellbeing.  

Neu fel arall cysylltwch â llinell gymorth gymeradwy arall. Mae rhai gwasanaethau ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.  

Os ydych yn ofalwr di-dâl ar gyfer rhywun sy’n dioddef o hwyliau isel, ewch i’n tudalen gwe ar gyfer Gofalwyr Di-Dâl am ragor o wybodaeth a chyngor.   

Last updated: 24.05.2024
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?

Rhowch eich adborth i ni

Mae gwybod beth oedd yn ddefnyddiol neu’n annefnyddiol i chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych rywfaint o amser, rhowch wybod i ni beth oedd yn ddefnyddiol i chi ac os oes unrhyw beth y gallem ei wella. Diolch.

Adnoddau hunangymorth i helpu gyda hwyliau isel

Porwch ein hadnoddau hunangymorth rhad ac am ddim ar gyfer hwyliau isel, wedi’u cymeradwyo gan arbenigwyr iechyd meddwl.

Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Darllen Darllen

Dod o hyd i’ch ffordd – Canllaw i unrhyw un sy’n cael trafferth i ymdopi | Samariaid

Arian, Hunan-niwed, Hunanladdiad, Hwyliau Isel, Unigrwydd mind
Gwefannau Gwefannau

Ap Hunangymorth y Samariaid (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Hunan-niwed, Hunanladdiad, Hwyliau Isel, Iechyd Meddwl Myfyrwyr, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Iselder, Ymwybyddiaeth Fyfyriol mind
Gwefannau Gwefannau

Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Pobl Ifanc – Hwyliau Isel

Hwyliau Isel, Iechyd Meddwl Myfyrwyr, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Iselder, Lles Meddyliol Plant, Straen mind
Darllen Darllen

Darllen yn Dda – Llyfrau am Ddim ar gyfer Iechyd Meddwl o’ch Llyfrgell Leol

Cwsg, Dicter, Galar a Phrofedigaeth, Hunan-barch, Hunan-niwed, Hunanofal, Hwyliau Isel, Iselder, Pryder, Pryder Cymdeithasol, Straen, Ymwybyddiaeth Fyfyriol mind
Apiau (iOS) Apiau (iOS)

Ap Daylio Journal: Dyddlyfr Bwled Hunanofal gyda Nodau – Dyddiadur Hwyliau a Traciwr Hapusrwydd (iOS)

Anableddau Dysgu, Hunanofal, Hwyliau Isel, Lles Meddyliol

Relaxio s.r.o.

Apiau (Android) Apiau (Android)

Ap Daylio Journal: : Dyddlyfr Bwled Hunanofal gyda Nodau – Dyddiadur Hwyliau a Traciwr Hapusrwydd (Android)

Anableddau Dysgu, Hunanofal, Hwyliau Isel, Lles Meddyliol

Relaxio s.r.o.

Darllen Darllen

Iselder a hwyliau isel – Canllaw Hunangymorth y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Hwyliau Isel, Iselder mind
Darllen Darllen

Iselder Ôl-enedigol – Canllaw Hunangymorth y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Beichiogrwydd, Hwyliau Isel, Iselder, Rhieni mind
Darllen Darllen

Iselder a Hwyliau Isel Carcharorion – Canllaw Hunangymorth y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Hwyliau Isel, Iechyd Meddwl Carcharorion, Iselder mind
Yn dangos 9 allan o 39 o ganlyniadau Gweld pob

Angen mwy o help?

Gweler isod am linellau cymorth sy’n berthnasol i hwyliau isel. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth.

Aneurin Bevan University Health Board

Ymarferwyr Iechyd Seicolegol (PHPs)

Os ydych yn teimlo bod angen cymorth parhaus arnoch i wella eich iechyd meddwl, yna efallai y bydd angen cymorth proffesiynol arnoch gan y GIG. Mae hwn yn wasanaeth am ddim a byddwch yn gallu cael gafael ar y cymorth hwn yn eich meddygfa. Gofynnwch a oes Ymarferydd Iechyd Seicolegol yn eich meddygfa. Os nad oes, yna gall eich meddyg teulu ddarparu cymorth.

Rhagor o wybodaeth ➝

Shout

Tecstiwch Shout i 85258 – Shout yw gwasanaeth testun 24/7 cyntaf y DU, sydd am ddim ar bob rhwydwaith symudol mawr, i unrhyw un mewn argyfwng unrhyw bryd, unrhyw le.

Mae’n lle i fynd os ydych chi’n cael trafferth ymdopi a bod angen cymorth ar unwaith arnoch.

Mae Shout yn cael ei gynnal gan dîm o wirfoddolwyr, sydd wrth galon y gwasanaeth. Rydym yn mynd â phobl o argyfwng i dawelwch bob dydd.

Ewch i wefan Shout ➝
Yn dangos 2 allan o 5 o ganlyniadau Gweld pob
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?